WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією (автореферат) - Реферат

Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією (автореферат) - Реферат

8. Ніколішин А.К., Котелевська Н.В. Стан локального гемостазу тканин періодонта у патогенезі гострих та загострених хронічних верхівкових періодонтитів // Матеріали ІI (IX) з'їзду Асоціації стоматологів України "Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології".— Київ: Книга плюс, 2004. — С. 158-159. (Дисертантом проведено інформаційний пошук, клініко-лабораторні дослідження, обробка та аналіз матеріалу, його узагальнення).

АНОТАЦІЯ

Котелевська Н.В. "Лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму".— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.22 – стоматологія. — Українська медична стоматологічна академія. — Полтава, 2005.

Дисертаційне дослідження присвячене розробці нової методики лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит, яка ґрунтується на поєднаному застосуванні дозованого вакууму і медикаментозного комплексу для заапікальної терапії. Для реалізації методики створено "Пристрій для вакуумного лікування періодонтиту".

Проведено експериментальне дослідження впливу дозованого вакууму на тканини періодонту при гострому гнійному та загостреному хронічному верхівковому періодонтиті. Мікробіологічні дослідження обґрунтували доцільність використання вакуум-дренування кореневих каналів і периапікального вогнища з наступною антибактеріальною терапією. Досліджено стан локального гемостазу тканин періодонту при хронічному періодонтиті та загостренні процесу. Запропоновано медикаментозний комплекс, що має протизапальну, протимікробну, нормалізуючу стан локального гемостазу дію, стимулює репаративні процеси в періодонті.

Ефективність розробленої методики полягає у суттєвому скороченні термінів лікування, зменшенні кількості відвідувань, високому рівні сприятливих результатів у найближчі та віддалені терміни спостереження. Методика проста у проведенні. Її використання в клінічній практиці розширює межі консервативного лікування періодонтиту.

Ключові слова: періодонтит, гемостаз, дозований вакуум, лікування.

АННОТАЦИЯ

Котелевская Н.В. "Лечение больных острым гнойным и обострившимся хроническим верхушечным периодонтитом с использованием дозированного вакуума".— Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. — Украинская медицинская стоматологическая академия. — Полтава, 2005.

Диссертационная работа посвящена вопросу повышения эффективности комплексного лечения больных острым гнойным и обострившимся хроническим верхушечным периодонтитом путем обоснования, разработки и внедрения в практику новой методики лечения, которая основана на сочетанном применении дозированного вакуума и медикаментозного комплекса для заапикальной терапии.

Для реализации методики путем усовершенствования аппарата АЛП-02 создан "Прибор для вакуумного лечения периодонтита", который с помощью разработанного специального наконечника позволяет дозировать вакуум по времени и разрежению и обеспечивает оптимальную эвакуацию экссудата из тканей периодонта.

В эксперименте на собаках определены морфологические изменения в структурных компонентах периодонта при остром гнойном и обострившемся хроническом верхушечном периодонтите и после действия дозированного вакуума на воспаленные ткани периодонта. Доказано, что, кроме удаления экссудата, вакуум позитивно действует на кровообращение в микрососудах, способствует процессам восстановления трофики в воспаленных тканях, уменьшению воспалительной инфильтрации и отека, стимуляции процесса остеогенеза в периапикальных отделах периодонта.

Микробиологические исследования обосновали сочетанное применение для заапикальной терапии острого гнойного и обострившегося хронического верхушечного периодонтита медикаментозного комплекса, в состав которого входят этиотропные антимикробные препараты (линкомицина гидрохлорид, метронидазол, фуразолидон) с димексидом, и дозированного вакуума. На основании результатов количественного метода по Gould показано, что вакуум-дренирование достоверно снижает (более чем в 1000 раз) уровень инфицированности корневых каналов и периапикального очага.

Данные исследования состояния локального гемостаза тканей периодонта при хроническом и обострившемся течении воспалительного процесса в периодонте стали основанием для применения для заапикальной терапии средств, которые влияют на местный фибринолиз в зависимости от фазы воспаления.

Результаты экспериментальных и клинико-лабораторных исследований служили основой для разработки методики лечения больных острым гнойным и обострившимся хроническим верхушечным периодонтитом.

В сравнении с традиционным методом лечение по разработанной методике способствовало более быстрому купированию клинических симптомов воспаления в периодонте, что привело к быстрому снижению интенсивности болевой реакции (более чем в 6 раз в сравнении с контрольной группой). Средняя продолжительность лечения больных острым гнойным периодонтитом сократилась в 3,08 раза, а больных обострившимся хроническим периодонтитом — в 1,72 раза. Причем, за 2 посещения вылечено 98,9% пациентов с острым гнойным и 70,18% — с обострившимся хроническим верхушечным периодонтитом.

Анализ клинико-рентгенологических данных, проведенный через 12 месяцев после лечения больных острым гнойным периодонтитом, свидетельствовал о 100% положительных результатов. При лечении больных обострившимся хроническим верхушечным периодонтитом полное восстановление костной ткани в околоверхушечных очагах выявлено в 84,62% наблюдений.

Методика лечения больных острым гнойным и обострившимся хроническим верхушечным периодонтитом с использованием дозированного вакуума и медикаментозного комплекса является этиопатогенетической, простой в проведении. Ее использование в клинической практике расширяет границы консервативного лечения периодонтитов и позволяет существенно повысить эффективность лечения осложненного кариеса.

Ключевые слова: периодонтит, гемостаз, дозированный вакуум, лечение.

SUMMARY

Kotelevskaja N.V. The treatment of the patients with acute purulent and exacerbated chronic apical periodontitis with dosed vacuum. — Manuscript.

The thesis for the scientific degree of candidate of medical sciences to the speciality 14.01.22 — stomatology. The Ukrainian Medical Stomatological Academy. — Poltava, 2005.

The thesis is devoted to development of a new technique of treatment of the patients with acute purulent and exacerbated chronic apical periodontitis, based on combined usage of dosed vacuum and drug complex for periapical therapy. "The apparatus for vacuum treatment of periodontitis" was created in order to apply this technique.

The experimental research of influence of dosed vacuum on periodontal tissues when acute purulent and exacerbated chronic apical periodontitis has been done. The microbiological researches have proved expediency of a vacuum - drainage of root canals and periapical focus with consequent antibacterial therapy. The condition of local hemostasis of periodontal tissues when chronic and exacerbated of process has been investigated. Drug complex with antiinflamatory, antimicrobic effect, normalizing condition of local hemostasis, stimulating reparative processes in periodontium has been offered.

The efficiency of the designed technique is based in the considereble reduction of treatment, decrease of visits, high level of favorable result in the nearest and distant terms of observation. The technique is simple in applying. Its usage in clinical practice dilates the boundaries of conservative treatment of periodontitis.

Key words: periodontitis, hemostasis, dosed vacuum, treatment.


 
 

Цікаве

Загрузка...