WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією (автореферат) - Реферат

Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Проведені клініко-лабораторні та експериментальні дослідження мають теоретичне і практичне значення в галузях медицини: стоматології, морфології, мікробіології, патологічній фізіології. На підставі експериментальних досліджень, клінічного та лабораторного обстеження хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит розроблена методика лікування з використанням дозованого вакууму і медикаментозного комплексу. Дозований вакуум використовується для дренування ексудату з кореневих каналів та периапікального вогнища. Доведено, що поєднане застосування локального дозованого вакууму та комплексу димексид, лінкоміцин, метронідазол, фуразолідон спрямоване на ліквідацію запалення в періодонті, сприяє репаративним процесам, дозволяє прискорити терміни лікування, зменшити кількість відвідувань. Простота та доступність методики дозволяє широко використовувати її в практичній стоматології.

Впровадження результатів дослідження в практику. Розроблена методика лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням вакууму та медикаментозного комплексу впроваджена в практику в терапевтичному відділенні Полтавської обласної стоматологічної поліклініки, обласної та міської стоматологічної поліклініки № 4 м. Дніпропетровська, у клініці кафедр терапевтичної стоматології Харківського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава.

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у практичній діяльності та навчальному процесі кафедр терапевтичної стоматології УМСА, мікробіології, вірусології та імунології УМСА, гістології, цитології та ембріології УМСА, терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та Харківського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Автор провела патентно-інформаційний пошук, проаналізувала наукову літературу з даної проблеми, сформулювала мету та задачі роботи. Спільно з науковим керівником розроблена методика лікування хворих. Набір хворих, їх лікування та клінічні спостереження проведені на базі кафедри терапевтичної стоматології (зав. — д.м.н., проф. А.К. Ніколішин). Особисто автором опрацьовані отримані результати, проведена їх статистична обробка та аналіз. Спільно з науковим керівником сформульовані висновки та практичні рекомендації. Провідною є участь дисертанта у підготовці до друку матеріалів дослідження.

Експериментальні дослідження виконані на базі віварію УМСА (зав. — к.с.-г.н. М.В. Денисенко), морфологічні — на кафедрі гістології, цитології та ембріології УМСА за участю наукового консультанта к.м.н. Г.А. Єрошенко, лабораторні — на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології УМСА (зав. — д.м.н., проф. Г.А. Лобань), при консультативній допомозі к.б.н., доц. В.І. Федорченко, на кафедрі нормальної фізіології (зав. — д.м.н., проф. В.П. Міщенко). Автор щиро вдячна співробітникам цих установ за надану допомогу. У наукових роботах, опублікованих у співавторстві, внесок дисертанта розцінюється як основний.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та результати досліджень доповідались та обговорювались на ювілейній науково-практичній конференції "Розвиток і становлення стоматології в Україні" (м. Полтава, 2002), науково-практичній конференції "Актуальні питання біофізики в стоматології" (м. Полтава, 2003), на міжнародній ювілейній науково-практичній конференції "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики в терапевтичній стоматології" (м. Полтава, 2003), на II (IX) з'їзді Асоціації стоматологів України (м. Київ, 2005), на засіданні апробаційної ради "Стоматологія" УМСА (м. Полтава, 2004).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 7 наукових працях, з яких: 3 статті— у фахових виданнях, ліцензованих ВАК України (з них 1 стаття без співавторів), 3 тези конференцій. Отримано деклараційний патент України на винахід.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 178 сторінках і складається із вступу, огляду літератури, розділу "Об'єкти та методи клініко- експериментальних досліджень", 3 розділів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел і додатку. Список використаних джерел містить 310 джерел, з яких 180 робіт із кириличною графікою і 130 робіт із латинською графікою. Робота проілюстрована 46-ю рисунками, 18-ма таблицями та блок-схемою, включає три витяги із медичних карток стоматологічного хворого з 9-ма рентгенограмами. В додатку розміщені схеми пристрою, яким користувалась автор.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань з метою дренування кореневих каналів та периапікального вогнища використовували "Пристрій для вакуумного лікування періодонтиту" (рац. пропозиція № 1923 від 16.06.03, пріоритетна довідка на винахід № 2004021070; Заявл. 13.02.04). Для цього апарат для лікування пародонтозу вакуумний АЛП-02 додатково укомплектували наконечником, в якому розміщений дозатор вакууму і елементи регулювання пристроєм, та електронним вимірювачем часу з блоком живлення. Для підведення діючого агенту (вакууму) та видалення рідини з кореневого каналу зубу наконечник з'єднували з одноразовою поліпропіленовою канюлею фірми „Ultradent".

Експериментальне дослідження впливу дозованого вакууму на запалені тканини періодонту проводили на 9 безпородних собаках обох статей віком від 2 до 5 років, вагою 8-15 кг, які утримувались на стандартному раціоні віварію. Проведено 2 серії експериментів.

На 6 собаках (24 зуба) відтворювали модель гострого періодонтиту: під внутришньом'язовим наркозом (Sol. Rometari 2%, з розрахунку 0,2 мл/кг маси) проводили трепанацію коронок чотирьох зубів, видаляли пульпу, в кореневих каналах залишали ватні турунди, зволожені зависсю добової культури Staphylococcus aureus 209 (500 млн. мікробних тіл за стандартом мутності) під герметичною пов'язкою. Гострий гнійний періодонтит розвивався через 6-7 днів від початку експерименту, що підтверджувалось результатами клінічного дослідження. Контролем були зуби протилежної сторони щелепи. На 7 добу під наркозом з зубів видаляли герметичні пов'язки та ватні турунди, які були просочені ексудатом з неприємним запахом. Після відкриття верхівкового отвору зубів проводили вплив вакуумом за допомогою „Пристрою для вакуумного лікування періодонтиту" протягом 30с, 60с і 120с при розрідженні 0,5атм і 0,9атм.

В другій серії на 3 собаках (18 зубів) моделювали загострення хронічного верхівкового періодонтиту: після трепанації зубів, ампутації або екстирпації пульпи робили іригацію кореневих каналів зависсю добової культури St. aureus і залишали зуби відкритими на 3-6 місяців. Зміни в періодонті, які характерні для деструктивних форм хронічного періодонтиту, виявлялись рентгенологічно. Для утворення загострення в порожнину зубів вводили ватяні кульки, просочені зависсю стафілокока і закривали герметично. На 2-3 добу на яснах та по перехідній складці в ділянці ураженого зубу виявлялись ознаки загострення процесу. Далі проводили ті ж самі маніпуляції і впливали вакуумом, як і в першій серії дослідів.

Тварин виводили з експерименту через 10-30 хвилин після впливу вакууму внутрішньосерцевим введенням розчину гексеналу (50 мг/кг). Виділяли блоки щелеп із зубами, фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну, декальцинували в розчині трилону–Б.


 
 

Цікаве

Загрузка...