WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією (автореферат) - Реферат

Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИУКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КОТЕЛЕВСЬКАНаталія Василівна

УДК 616.314.19-002-085

Лікування хворих на гострий гнійний тазагострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук

Полтава – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України (ректор — доктор медичних наук, професор Ждан В'ячеслав Миколайович).

Науковий керівник: доктор медичних наук, професорНіколішин Анатолій Карлович,Українська медична стоматологічна академіяМОЗ України, завідувач кафедритерапевтичної стоматології

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Ковальов Євген Вікторович,Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м. Полтава,завідувач кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології;

- доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович,Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, завідувач кафедри терапевтичної стоматології.

Провідна установа — Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра терапевтичної стоматології.

Захист дисертації відбудеться "18" травня 2005 р. о 9 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

Автореферат розісланий "14" квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01,

доктор медичних наук, професор Дев'яткіна Т.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією із важливих задач сучасної стоматології, що пов'язані з проблемою збереження зуба, є удосконалення консервативних методів лікування запалення тканин верхівкового періодонту. Її актуальність обумовлена значною розповсюдженістю періодонтиту (Є.В. Боровський, 1998, 1999, 2003), частими загостреннями, що призводять до видалення зубів (Ю.М. Максимовський, 2001). Верхівкові періодонтити є основною причиною гострих одонтогенних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, при яких необхідне стаціонарне лікування (М.М. Бажанов та ін., 1996); сприяють виникненню хронічних одонтогенних вогнищ інфекції, що впливають на стан різних органів і систем організму (С.І. Черкашин, 1991; B.M. Haraden, F.L. Zwemer, 1997).

Незважаючи на використання сучасних технологій, недостатній рівень обсягу та якості ендодонтичних втручань свідчить про складність терапії цієї патології (О.П. Педорець та ін., 2000; Н.С. Жохова, 2002; Л.Ю. Милзєнова, 2002).

Особливою проблемою є лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит, що зумовлено деякими нерозкритими ланками етіопатогенезу даного захворювання, трудомісткістю лікування, наявністю найближчих та віддалених ускладнень (Н.О. Чукаєва, 1990; R. Walton, A. Found, 1992).

До теперішнього часу в консервативній терапії даної патології додержуються пасивної тактики лікування (відкритий метод) (В.С. Іванов та ін., 1984; Є.В. Боровський та ін., 1998). Проте цей метод потребує тривалого терміну лікування, призводить до реінфекції і досить часто перше герметичне закриття зуба зумовлює нове загострення процесу (В.М. Буров, 1981; А. Кодукова та ін., 1989; В.В. Глінкіна, Г.І. Донський, 1991).

Не викликає сумнівів те, що для лікування деструктивних форм періодонтитів потрібна заапікальна терапія (О.П. Педорець, С.М. Донський та ін., 1999; F.H. Seixas et al., 2002; А.К. Ніколішин, 2003). В останній час для заапікальної терапії гострих гнійних та загострених хронічних верхівкових періодонтитів запропоновані медикаментозні композиції, до складу яких входять ферменти, антиоксиданти, цитостатики (Н.О. Чукаєва, 1990; С.Й. Кухта, В.В. Синиця, 1999; І.С. Мащенко, О.В. Скотаренко, 2001).

Проте, в зв'язку з погіршенням екології, порушенням у пацієнтів імунного статусу, високою мінливістю мікроорганізмів, що є етіологічним чинником періодонтитів, нерідко виникає ситуація, коли зуб являється резистентним до загальноприйнятої терапії. До того ж алергізація і сенсибілізація організму хворих потребує пошуку немедикаментозних методів лікування, що дозволить зменшити негативний вплив антибактеріальних препаратів.

В літературі є повідомлення про використання вакуумного дренування для лікування гострих гнійних та загострених хронічних верхівкових періодонтитів (М.Ф. Данилевський та ін., 1987; П.В. Морозов, О.В. Шумський, 1996). Однак, не вирішене питання про вплив вакууму на біляверхівкову ділянку, не розроблена методика лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму та медикаментозного комплексу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є фрагментом комплексної науково-дослідної теми УМСА "Механізм пошкодження зубощелепної системи, резистентність організму і обґрунтування засобів профілактики, терапії і реабілітації основних стоматологічних захворювань" (державний реєстраційний № 0197U018550) та ініціативної науково-дослідної теми кафедри терапевтичної стоматології УМСА "Патогенетичні підходи до методів лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження твердих тканин зубів, тканин ендодонту, пародонту та СОПР" (державний реєстраційний № 0104V004411). Автор є безпосереднім виконавцем фрагментів зазначених тем.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження —підвищення ефективності комплексного лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму і медикаментозного комплексу етіотропної й патогенетичної дії.

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:

1. Удосконалити апарат АЛП-02 для його використання при вакуумному лікуванні верхівкових періодонтитів.

2. Вивчити вплив дозованого вакууму на запалені структури тканин верхівкового періодонту в експерименті на собаках.

3. Обґрунтувати застосування медикаментозного комплексу етіотропної і патогенетичної дії для заапікальної терапії при лікуванні хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит.

4. Розробити методику лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму та медикаментозного комплексу.

5. На підставі клініко-рентгенологічних даних проаналізувати ефективність лікування хворих на гострий гнійний і загострений хронічний верхівковий періодонтит за розробленою методикою у найближчі та віддалені строки.

Об'єкт дослідження. Вплив дозованого вакууму окремо та в поєднанні з застосуванням медикаментозного комплексу на перебіг запального процесу в тканинах верхівкового періодонту.

Предмет дослідження. Обґрунтування застосування дозованого вакууму в комплексі терапевтичних заходів для підвищення ефективності лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит.

Методи дослідження. Для реалізації мети та поставлених завдань проведені такі дослідження: мікробіологічні — для дослідження кількісного складу мікрофлори кореневих каналів при гострому гнійному та загостреному хронічному верхівковому періодонтиті до та після вакуумного дренування і визначення антимікробної активності медикаментозного комплексу; експериментальні та морфологічні — для дослідження впливу вакууму на запалені тканини періодонту при експериментальному гострому гнійному та загостреному хронічному верхівковому періодонтиті; лабораторні — для вивчення стану локального гемостазу тканин періодонту при верхівкових періодонтитах; клінічні та рентгенологічні — для оцінки клінічної ефективності лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит за розробленою методикою; статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено експериментальне дослідження впливу дозованого вакууму на тканини періодонту при гострому гнійному та загостреному хронічному верхівковому періодонтиті. Проведено визначення кількісних показників мікробного заселення кореневих каналів до та після вакуум-дренування. Вперше проведено дослідження стану локального гемостазу тканин періодонту при хронічному та загостреному перебігу процесу у верхівковому періодонті. Розроблено медикаментозний комплекс, що має протизапальну, протимікробну, корегуючу стан локального гемостазу дію, стимулює репаративні процеси в періодонті. На основі отриманих клініко-експериментальних даних розроблена методика лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит методом поєднання вакуум-дренування та медикаментозного комплексу для заапікальної терапії. Удосконалений метод оцінки найближчих результатів лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит. Високу лікувальну ефективність розробленої методики підтверджено даними клінічного обстеження у найближчі та віддалені терміни спостереження.


 
 

Цікаве

Загрузка...