WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Тактика лікування жінок з аденоміозом у поєднанні з запальними процесами геніталій (автореферат) - Реферат

Тактика лікування жінок з аденоміозом у поєднанні з запальними процесами геніталій (автореферат) - Реферат

Отримані в роботі дані істотно доповнюють сучасні уявлення про центральні механізми ноцицепції. Встановлені закономірності змін рівню адгезивних, астрогліальних білків та глікозаміноглікан-зв'язуючих компонентів міжклітинного матриксу протягом післяопераційного періоду мають загальнотеоретичне значення для оцінки ролі даних компонентів нервової тканини у процесах ноцицепції. Аналіз вказаного відсоткового вмісту дозволяє зробити припущення про участь кожного з компонентів у відповіді довгастого мозку та таламусу/гіпоталамусу на соматогенні больові стимули.

Практичне значення отриманих резултатів. Дані про вплив нестероїдного протизапального препарату Кетанов на рівень досліджуваних білків у мозку щурівв умовах післяопераційної гіпералгезії доповнюють його фармакодинамічні характеристики та мають значення для вибору схеми застосування препарату у лікарській практиці. Уперше показано, що застосування нестероїдного протизапального препарату Кетанов запобігає змінам вмісту білку S-100, при одночасному підвищенні рівня гіалуронат-зв'язуючої здатності у білків (на 76-128%) та незначному підвищенні вмісту інших досліджуваних компонентів (N-CAM – на 37-41% та ГФКБ – на 74%) у мозку оперованих щурів. Мікрометод визначення активності глікозидаз у сироватці крові можна застосувати для контролю післяопераційного стану.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом було самостійно виконано аналіз даних літератури, проведені експериментальні дослідження та статистична обробка отриманих результатів. Розробка методології та обговорення результатів проведені сумісно з науковим керівником. Консультативна допомога у проведенні експерименту (оперативне втручання) надана Кобеляцьким Ю.Ю.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були апробовані на щорічних наукових підсумкових конференціях Дніпропетровського національного університету (Дніпропетровськ, 2000-2003), Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасний стан і проблеми експериментальної та клінічної медицини" (Тернопіль, 2004), 29th Meeting of FEBS (Варшава, Польща, 2004), FENS/IBRO European Pain School 2003 "Chronic Pain a Disease: Novel Scientific Concepts" (Сьена, Італія, 2003), VII Українському біохімічному з'їзді (Чернівці, 2002), 10th World Congress on Pain (Сан-Дієго, Каліфорнія, США, 2002), International summer workshop "Pharmacology of the synaptic transmission in the nervous system" (Київ, 2002), FEBS Advanced Course "Glycoconjugate: Versatile structures - intriguing functions" (Дубровник, Хорватія, 2001), ISN/ASN Joint Meeting (Буенос Айрес, Аргентина, 2001), Міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 2001), ІІ конференції Українського товариства нейронаук, присвяченій 70-річчю кафедри фізіології ДонДМУ ім. М.Горького (Донецьк, 2001).

Публікації. Результати досліджень подані у 5 статтях та 9 тезах, які опубліковані у профільних вітчизняних та закордонних журналах та матеріалах з'їздів й конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 146 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, основної частини, що містить огляд літератури, матеріали та методи досліджень, результати досліджень, обговорення отриманих результатів та висновки. Робота ілюстрована 8 таблицями та 43 рисунками. Перелік використаної літератури включає 194 найменування цитованої літератури.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

В огляді літератури представлені сучасні уявлення про механізми проведення та аналізу ноцицептивного сигналу. Представлені дані щодо властивостей та функцій окремих нервовоспецифічних білків, а також їх участі у процесах синаптичної пластичності.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Експериментальну частину роботи було проведено на щурах лінії Wistar4 місячного віку (98 самців). Тварини знаходилися в стандартних умовах із циклічністю доби: світло - 12 год., ніч - 12 год. Для досліджень використовували мозок та сироватку крові щурів. Декапітацію тварин проводили під швидким ефірним наркозом.

Дослідження були проведені з використанням хімічно чистих реагентів фірм Sigma (США), Serva (США), Fluka (Швейцарія), ANAWA (Німеччина), Ranbaxy (Індія), Medix Biochemica (Фінляндія), Реагент (Дніпропетровськ, Україна).

Кількісне визначення нервовоспецифічних білків у фракціях тканини мозку та сироватці крові проводили згідно з стандартними методиками конкурентного та неконкурентного непрямого твердофазного імуноферментного аналізу (Нго Т.Т., Ленхофф Г., 1988), з використанням моноспецифічних поліклональних антитілдо N-CAM, S-100 та ГФКБ, відповідно, стандартних білків та антитіл до IgG кролів, мічених пероксидазою хрону.

Для визначення загальної гепарансульфат- та гіалуронат-зв'язуючої активності білків був використаний твердофазний вуглевод-ферментний аналіз (Dolzhenko M.I.et al., 1994). Цей метод є модифікацією твердофазного імуноферментного аналізу.Його особливість полягає у використанні кон'югату, що складається з гепарину (гіалуронової кислоти), що кон'югований з пероксидазою хрону. Кількісна оцінка глікозаміноглікан-зв'язуючої активності білків у пробі визначалась, як відношення кількості гепарану (гіалуронової кислоти), що зв'язався із сорбованими білками проби, до кількості загального білку у даній пробі (нг зв'яз. ГП (ГК)/мг ЗБ).

Фракції білків були отримані за допомогою послідовної екстракції з тканини головного мозку в буфері А (трис-НCl – 25 мМ; рН 7,4; ЕДТО – 1 мМ; β-меркаптоетанол – 2 мМ; ФМСФ – 0,2 мМ; мертіолят – 0,01 %) – фракція розчинних білків; у буфері А, що містив 2% тритон Х-100 – фракція мембранних білків; у буфері А, що містив 4 М сечовини – фракція цитоскелетних/екстацелюлярних білків. Кількість загального білку визначали за методом Бредфорд (Bradford M., 1985).

Електрофорез у поліакриламідному гелі з ДСН проводили відповідно до методики, яка була запропонована Леммлі (Lemmli U.K., 1970). По завершенні електрофорезу гель фарбували іонами срібла за методикою Мерріл (Merril C.R., 1986).

Імуноблотинг проводився згідно методики Стотт (Stott D.I., 1989).

Активності глікозидаз визначали з використанням відповідних субстратів: 2 мМ розчинів 2-нітрофеніл-N-ацетил--глюкозамініду, 2-нітрофеніл--D-галактопіранозиду та 2-нітрофеніл--глюкопіранозиду (Sigma) на 50 мМ ацетатному буфері рН 5,4.

Дослідження фізіологічної активності щурів проводили за допомогою тестування у відкритому полі (Буреш Я. та ін., 1991).

Модель експериментального соматогенного післяопераційного болю була створена за модифікацією моделі Бреннана та співавторів (Brennan T.J. et al., 1996).

Для статистичної обробки результатів використовували критерій вірогідності Ст'юдента (t) та Манн-Уітні (U). Вірогідними вважали результати, якщо р<0,05.Був також проведений кореляційний аналіз отриманих результатів з використанням програми "Excel".

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Перевірка адекватності експериментальної моделі післяопераційного соматогенного болю, створеної за модифікацією моделі Бреннана. З метою підтвердження наявності гіпералгезії у щурів у післяопераційний період необхідно було прослідити динаміку поведінкових реакцій протягом семи днів для чого використовували тестування у "відкритому полі".

Результати дослідження фізіологічної активності першої групи щурів (інтактні, не оперовані) продемонстрували відсутність вірогідних змін усіх показників протягом семи діб післяопераційного періоду. Можна виділити деякі коливання локомоторної активності, але ці зміни теж не були достовірними (табл. 1).

Таблиця 1

Результати тестування у відкритому полі

інтактних не оперованих щурів (n = 7-8)

Час, год.

Показник

0

2

24

48

72

96

168

Кількість квадратів

22,90,9

25,01,2

21,30,9

23,10,6

24,10,7

22,40,5

24,20,7

Кількість нірок

14,90,8

15,30,6

14,20,8

13,70,9

13,20,9

13,80,6

14,80,8

Грумінг

19,70,8

20,10,8

19,10,7

20,20,8

18,90,6

19,10,8

21,00,7

Дефекація

1,20,2

0,40,1

1,750,3

2,250,4

1,00,2

1,250,4

0,750,1


 
 

Цікаве

Загрузка...