WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч та корекція його порушень на етапі реабілітації (авто - Реферат

Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч та корекція його порушень на етапі реабілітації (авто - Реферат

7. Корнілова Н.В. Роль науково технічного прогресу і ринкових відносин у формуванні територій з критичною екологічною ситуацією // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" (Київ, 17-18 травня 1999 року). – К., Знання, 1999, Ч. 5. – С. 29-30.

8. Корнілова Н.В. Проблеми сільськогосподарського використання територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення" (Київ, 21-22 березня 2000 р.). – К., Знання, 2000. – С. 155-116.

9. Корнілова Н.В. Вивчення впливу природно-техногенних факторів на виникнення територій з критичною екологічною ситуацією // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Географічна наука і освіта в Україні" (Київ, 26-27 березня 2003 р.). – К.: ВГЛ "Обрії", 2003. – С. 138-139.

10. Корнілова Н.В. Регіональні особливості спеціалізації промисловості Київської області // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" (Київ, 20-21 квітня 2004 р.). – К.: ВГЛ "Обрії", 2004. – С. 269-270.

АНОТАЦІЯ

Корнілова Н.В. Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена вивченню суспільно-географічних засад дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (КЕС) та розробці основних напрямків їх раціонального використання. У роботі: розкрито теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження територій з КЕС; виявлено принципи і фактори виникнення територій з КЕС; розроблено методичні основи дослідження територій з КЕС; проаналізовано фактори виникнення територій з КЕС в Київській області; вивчено геопросторову організацію територій з КЕС в Київській області; проведено групування територій з КЕС Київської області; визначено основні напрямки відновлення та раціонального використання територій з КЕС.

Ключові слова: територія з критичною екологічною ситуацією, рівень забруднення навколишнього середовища, природокористування.

АННОТАЦИЯ

Корнилова Н.В. Общественно-географические основы исследования территорий с критической экологической ситуацией (на примере Киевской области). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2006.

Диссертация посвящена изучению общественно-географических основ исследования территорий с критической экологической ситуацией (КЭС) Киевской области и разработке основных направлений их рационального использования.

Среди европейских государств Украина имеет высший интегральный показатель негативных антропогенных нагрузок на окружающую природную среду практически по всей территории. Официально признан международный статус нашей страны – зона "экологического бедствия". В этой связи большое значение приобретают вопросы дальнейшего общественно-географического исследования территорий с критической экологической ситуацией (КЭС). Актуальными являются вопросы изучения причин и факторов их возникновения, разработки основных направлений восстановления территорий с КЭС.

В работе: раскрыты теоретико-методические основы общественно-географического исследования территорий с КЭС; определены принципы и факторы возникновения территорий с КЭС; разработаны методические основы их исследования; проанализированы факторы возникновения территорий с КЭС в Киевской области; изучена геопространственная организация территорий с КЭС в Киевской области; проведено группировку территорий с КЭС в Киевской области; определены основные направления рационального использования территорий с КЭС.

Методические основы исследования территорий с КЭС предусматривают такие этапы анализа: выявление территорий с КЭС; определение принципов и факторов, обуславливающих возникновение территорий с КЭС; детальный анализ факторов возникновения территорий с КЭС в Киевской области; изучение геопространственной организации территорий с КЭС в Киевской области; разработку основных направлений рационального использования территорий с КЭС.

Предложено выделять следующие принципы (нарушения взаимодействия природы и хозяйственной деятельности человека; территориальности; недостаточного научного обоснования природопользования; нарушения экологизации производства; несбалансированного устойчивого развития территории) и факторы (природные, антропогенные и природно-антропогенные), обуславливающие возникновение территорий с КЭС.

Проведен системно-структурный анализ территорий с КЭС Киевской области, изучена их геопространственная организация. На основе бальной оценки показателей уровня загрязнения воздушного бассейна и поверхностных вод, уровня радиоактивного загрязнения территории, уровня сельскохозяйственного использования территории, состояния хранения пестицидов и ядохимикатов проведено группирование территорий с КЭС в Киевской области и выделены пять групп районов: Северная, Центральная, Западная, Восточная и Южная.

Рассматривается концепция восстановления территорий с КЭС, которая должна исходить из целей экологической политики, базирующейся на принципах устойчивого развития. Обоснованы общественно-географические принципы и основные направления восстановления и эффективного использования территорий с КЭС на областном уровне.

Ключевые слова: территория с критической экологической ситуацией, уровень загрязнения окружающей среды, природопользование.

SUMMARY

Kornilova N.V. Social-geographical bases of research territories with critical ecological situation (on an example of Kyiv area). Manuscript.

Thesis for a Candidate degree in geography, speciality 11.00.02 – economical and social geography. – Tharas Shevchenko National University of Kyiv, 2006.

The dissertation studied social-geographical bases of research territories with critical ecological situation (CES) in Kyiv area and development basic directions of their effective using.

Among the European countries Ukraine has maximum integrated parameter of negative anthropogenous loadings on environment practically on all its territory. Officially recognized the international status of our country – zone of the ecological trouble. In this connection the questions of studying territories with critical ecological situation, reasons and factors of their occurrence and also social-geographical bases of their further effective using are very urgent.

The theoretical essence of social-geographical research of territories with CES is opened. Principles and factors that causing occurrence territories with CES is shown. The methodical bases of their research are developed.

The technique of studying social-geographical bases of research territories with CES provides such stages of analyze: revealing territories with CES; definition principles and factors that causing occurrence territories with CES; analysing factors that causing occurrence territories with CES in Kyiv area in details; studying the geospatial organization of critical ecological situation in Kyiv area; development basic directions of restoration and effective using territories with CES.

The structural analyse of using territories with CES of Kyiv area is carried out. Regions of Kiev area with CES were grouped.

Social-geographical principles and ways of effective using territories with CES are determined.

Key words: territory with critical ecological situation, level of environmental pollution, natural usage.


 
 

Цікаве

Загрузка...