WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч та корекція його порушень на етапі реабілітації (авто - Реферат

Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч та корекція його порушень на етапі реабілітації (авто - Реферат

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КОРНІЛОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 911.3:30 (477.44) (048)

Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією

(на прикладі Київської області)

11.00.02 – економічна та соціальна географія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата географічних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економічної та соціальної

географії географічного факультету Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України,

член-кореспондент АПН України

Олійник Ярослав Богданович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, декан географічного

факультету, завідувач кафедри економічної

та соціальної географії

Офіційні опоненти: доктор географічних наук

Лісовський Сергій Антонович,

Інститут географії НАН України,

старший науковий співробітник,

завідувач відділу природокористування

та збалансованого розвитку

кандидат географічних наук, доцент

Ковтун Василь Васильович,

Національний педагогічний університет

ім. М.П. Драгоманова,

завідувач кафедри географії України

та краєзнавства

Провідна установа – Рада по вивченню продуктивних сил

України НАН України, відділ сталого розвитку

та екологічної безпеки.

Захист відбудеться "27" лютого 2006 року о 1400 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному

університеті імені Тараса Шевченка за адресою:

03127, м. Київ, проспект акад. Глушкова, 2,

географічний факультет, ауд. 312.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий "24" січня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор географічних наук, професор С.І.Іщук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Cеред європейських держав Україна має найвищий інтегральний показник негативного антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище практично на всій території. В двох третинах областей екологічна ситуація та якість довкілля характеризуються як гостро критичні й несприятливі з точки зору інтересів здоров'я людини. Офіційно визнаний міжнародний статус нашої держави стосовно її екологічного стану та рівнів забрудненості довкілля і основних природних ресурсів – зона "екологічного лиха".

В зв'язку з цим, особливого значення набувають питання суспільно-географічного вивчення територій з критичною екологічною ситуацією (КЕС). Важливим є визначення факторів виникнення територій з КЕС з метою запобігання їх утворення в майбутньому. Розробка основних напрямків відновлення цих територій сприятиме поліпшенню їх екологічної ситуації. Ряд аспектів даної проблематики розроблялись в наукових працях багатьох вчених: Аграната Г.А., Алаєва Е.Б., Анучіна В.А., Балабанова Г.В., Блуся П.І., Возняка В.Я., Горленко І.О., Гродзинського М.Д., Данилишина Б.М., Дорогунцова С.І., Дудника І.М., Євтушевського В.А., Ігнатенка М.Г., Іщука С.І., Качинського А.Б., Кочурова Б.І., Лісовського С.А., Мальського М.З., Манцевича Ю.М., Михайлова Ю.П., Олійника Я.Б., Панченко І.В., Пістуна М.Д., Реймерса М.Ф., Руденка В.П., Руденка Л.Г., Степаненка А.В., Стеченка Д.М., Топчієва О.Г., Холоші В.І., Шаблія О.І., Шищенка П.Г. та інших.

Разом з тим, низка аспектів цієї проблеми залишається недостатньо вивченою. Це стосується необхідності більш глибокої науково-методичної розробки і дослідження територій з КЕС у Київській області, що і обумовило вибір теми дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою науково-дослідних робіт, що проводяться у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі економічної та соціальної географії, зокрема тем: "Методика прогнозування соціально-економічного розвитку та екологічної ситуації в сільському адміністративному районі" (№ держ. реєстрації 0195U005092) та "Суспільно-географічні основи регіонального природокористування" (№ держ. реєстрації 0101U002601).

Мета і завдання дослідження.

Метою дисертаційної роботи є розробка суспільно-географічних основ раціонального використання територій з критичною екологічною ситуацією.

Виходячи з мети дослідження, в роботі були поставлені такі основні завдання:

- розкрити теоретико-методичні основи суспільно-географічного досліджен-ня територій з критичною екологічною ситуацією;

- виявити принципи і фактори виникнення територій з КЕС;

- розробити методичні основи дослідження територій з КЕС;

- проаналізувати фактори виникнення територій з КЕС в Київській області;

- вивчити геопросторову організацію територій з КЕС в Київській області;

- провести групування територій з КЕС Київської області;

- визначити основні напрямки раціонального використання територій з КЕС.

Об'єктом дослідження обрано Київську область як територію, що має КЕС. Предмет дослідження – геопросторова організація територій з критичною екологічною ситуацією та розробка основних напрямків їх раціонального використання.

Методи дослідження. Методологічною базою дисертації є теоретичні положення, наукові принципи та концептуальний апарат суспільної географії з питань дослідження територій з КЕС.

В процесі роботи використовувались як загальнонаукові (діалектичний, порівняльний, систематизації, системного підходу і структурного аналізу) так і спеціальні (історичний, монографічний, статистичний, графічний, індексний, картографічний) методи дослідження.

При виконанні дисертації використані матеріали статистичної звітності Київського обласного управління статистики, Державного комітету статистики України, Київського обласного управління земельних ресурсів, статистичних щорічників.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

1) доповнені теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження територій з КЕС, під якою розуміють територію з високим рівнем забруднення та порушенням процесів природного середовища, що має особливий характер використання та природокористування;

2) виявлені принципи (порушення взаємодії природи і господарської діяльності людини; територіальності; недостатнього наукового обґрунтування природокористування; порушення екологізації виробництва; незбалансованого стійкого розвитку території) і фактори (природні, антропогенні та природно-антропогенні) виникнення територій з КЕС;

3) розроблені методичні основи дослідження територій з КЕС, які включають в себе декілька етапів: виявлення територій з КЕС; визначення принципів і факторів виникнення територій з КЕС; аналіз факторів виникнення територій з КЕС; вивчення геопросторової організації територій з КЕС; розробку основних напрямків відновлення територій з КЕС;

4) проаналізовані фактори виникнення територій з КЕС в Київській області;

5) вивчена геопросторова організація територій з КЕС в Київській області, яка проявляється в радіаційному забрудненні, впливі на довкілля відходів виробництва, непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, забрудненні водних об'єктів та атмосфери;

6) проведено групування територій з КЕС у Київській області і виділено п'ять груп районів: Північну, Центральну, Західну, Східну, Південну;

7) сформульовані основні напрямки раціонального використання територій з КЕС у Київській області, які полягають у: необхідності проведення відновлення радіаційно забруднених земель та залучення їх до господарської діяльності; використанні зони відчуження для перепоховання частини наявних радіоактивних і токсичних відходів області; подальшому розвитку екологічної інфраструктури; уникнення екологічно небезпечного напряму інтенсифікації сільськогоспо-дарського виробництва; збереженні родючості ґрунтів; утилізації відходів виробництва; забезпеченні належного стану зберігання пестицидів і отрутохімікатів; розвитку науково-технічного прогресу (НТП) за рахунок пріоритету галузей глибокої та кінцевої переробки і високої наукоємності.


 
 

Цікаве

Загрузка...