WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика аномалій пологової діяльності у жінок з інтраамніальним інфікуванням (автореферат) - Реферат

Профілактика аномалій пологової діяльності у жінок з інтраамніальним інфікуванням (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Кур'ята Н.В. Адгезивні та імуномодулюючі властивості бактерій роду Lactobacillus. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д,К. Заболотного НАН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена вивченню адгезивних та імуномодулюючих властивостей штамів бактерій роду Lactobacillus, вилучених з вмісту шлунково-кишкового тракту дітей віком від 1 до 7 років, а також штамів з колекції АТСС.

Показано, що всі штами, вилучені від здорових дітей, були здатні до адгезії і характеризувалися середньою та високою адгезивністю. Штами, вилучені від дітей, хворих на дисбактеріоз, були низькоадгезивними або нездатними до адгезії. Штами з колекції АТСС були високоадгезивними.

Здатність лактобацил до адгезії не співпадала зі здатністю до гемаглютинації, яку виявляли 56,1 % штамів. На процеси адгезії та гемаглютинації лактобацил впливали D-глюкоза, DL-галактоза, D-маноза, D-фруктоза, D-ксилоза, D-рафіноза, L-рамноза, L-арабіноза та N-ацетил-D-глюкозамін, які могли як пригнічувати, так і підсилювати дані процеси. Дослідження впливу рН середовища, протеолітичних ферментів та лізоциму на адгезивні властивості лактобацил показало, що на адгезивність більшої частки штамів, вилучених від здорових дітей, дані чинники не впливали.

Показано, що жоден штам не був здатен інактивувати лізоцим. Інактивувати комплемент була здатна невелика частка лактобацил, однак за 1,5 роки зберігання ця властивість штамами втрачалася.

Для окремих штамів лактобацил виявлено здатність до продукції лізоциму, а також до стимуляції функціональної активності перитонеальних макрофагів мишей. При пероральному прийомі штаму L. plantarum 1005 показано підвищення рівня сироваткового інтерферону мишей та здатності макрофагів та спленоцитів до продукції α- та γ- інтерферону.

У результаті проведених досліджень відібрано штами, найбільш перспективні для використання в імуномодулюючій та замісній терапії.

Ключові слова: лактобацили, адгезія, гемаглютинація, фагоцитоз, лізоцим, комплемент, інтерферон.

АННОТАЦИЯ

Курьята Н.В. Адгезивные и иммуномодулирующие свойства бактерий рода Lactobacillus. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.07 – микробиология. – Институт микробиологии и вирусологии им. Д,К. Заболотного НАН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена изучению адгезивных и иммуномодулирующих свойств штаммов бактерий рода Lactobacillus, выделенных из содержимого желудочно-кишечного тракта детей в возрасте от 1 до 7 лет, а также штаммов из коллекции АТСС.

Показано, что все штаммы, выделенные от здоровых детей, характеризовались средней и высокой адгезивностью. Штаммы, выделенные от детей, больных дисбактериозом, были низкоадгезивными или неспособными к адгезии. Штаммы из коллекции АТСС были высокоадгезивными.

Способность лактобацилл к адгезии не совпадала со способностью к гемагглютинации, которую имели 56,1 % штамів. На процессы адгезии и гемагглютинации лактобацилл влияли D-глюкоза, DL-галактоза, D-манноза, D-фруктоза, D-ксилоза, D-раффиноза, L-рамноза, L-арабиноза и N-ацетил-D-глюкозамін, которые могли как угнетать, так и усиливать данные процессы.

Исследование влияния рН среды, протеолитических ферментов и лизоцима на адгезивные свойства лактобацилл показало, что большая часть штаммов была толерантна к воздействию этих факторов на адгезию.

Показано, что ни один штамм не был способен инактивировать лизоцим. Небольшая доля штаммов была способна инактивировать комплемент, однако за 1,5 года хранения это свойство штаммами утрачивалось.

Для отдельных штаммов лактобацилл выявлена способность к продукции лизоцима, а также к стимуляции функциональной активности перитонеальных макрофагов мышей. При пероральном приеме штамма L. plantarum 1005 показано повышение уровня сывороточного интерферона мышей и способности макрофагов и спленоцитов к продукции α- и γ-интерферона.

В результате проведённых исследований отобраны штаммы, наиболее перспективные для использования в иммуномодулирующей и заместительной терапии.

Ключевые слова: лактобациллы, адгезия, гемагглютинация, фагоцитоз, лизоцим, комплемент, интерферон.

ABSTRACT

Kuryata N.V. Adherence and Immune modulation properties of the genus Lactobacillus bacteria. – Manuscript.

Thesis for the candidate's degree by speciality 03.00.07 – microbiology. – Institute of microbiology and virology of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

The work is devoted to the investigaiton of the adherence and immune modulation properties of the Lactobacilli strains isolated from the contents of the gastrointestinal tract of the healthy children 1 – 7 years old and those with dysbacteriosis, as well as strains from the ATCC collection.

Lactobacillic strains' adherence investigaiton has shown that all strains isolated from the healthy children were characterised by the moderate and high adherence ability. Their average adherence indices were from 2,24 0,21 to 7,52 0,35 lactobacilli cells per 1 erythrocyte. Strains isolated from the dysbacteriosis were low- or non-adhesive. АТСС strains were high-adhesive. Adherence ability in 63,6 % strains isolated from healthy children did not depend from D-manose.

Adherence ability of lactobacilli did not coincide with theirs erythrocyte agglutination ability which was characteristic for 56,1 % strains. D-glucose, DL-galactose, D-mannose, D-fructose, D-xylose, D-raffinose, L-rhamnose, L-arabinose and N-acetyl-D-glucosamine cold both increase and decrease these processes.

The investigation of the рН, proteolytic enzymes and lysozim influence on the lactobacilli adherence ability has shown that the most strains were tolerant to these factors' effect. Most changes in adherence indices pepsin caused. Under lysozim influence in 15,2 % strains lower adherence indices were registered than without this enzyme.

The investigation of the lactobacilli anti-defensins production ability has shown that no one strain was able to inactivate lysozim. Only 9,1 % of strains were able to inactivate complement but in 1,5 years of preservation they lost this activity.

The ability to produce lysozim was shown for 25,7 % of lactobacilli strains. For 24,2 % strains it was low and was from 0,15 0,04 to 3,81 0,11 mkg/ml; in 1,5 % strains it was moderate and 6,38 0,08 mkg/ml.

It has been shown that lactobacilli were able to stimulate the non-specific immune responce. After alive L. fermentum ATCC 14931, L. delbrueckii subsp. bulgaricus 432, L. reuteri 19 and L. fermentum 1005 cells intake per os the peritoneal macrophages phagocytic activity was 1,32 – 2,72 times higher, and oxidation activity was 2,27 – 6,45 times higher. These effects were not accompanied by the decrease of the thymus and spleen cell indices, excluding L. delbrueckii subsp. bulgaricus 432 strain which decreaesd the thymus cell index. Under L. plantarum 1005 intake the increase of the murine serum interferon has been shown as well as the increase of macrophages and lymphocytes ability to produce α- and γ-interferon. It has been shown the 1,64 times decrease of the delayed hypersensitivity reaction intense after per os intake of L. fermentum ATCC 14931 strain.

After the performed investigation two groups of strains perspective for the probiotis preparaitons were selected. To the first we referred the strains able to increase the non-specific immune responce activity including phagocytosis intencification ability or lysozim production, and also mostly tolerant to the enzymes influence on their adherence. These strains we consider to be perspective for the immune modulation therapy. To the second group we referred the strains with high adherence ability tolerant to the proteolytic enzymes, lysozim and D-manose. These strains are most perspective for the substitution therapy.

Key words: lactobacilli, adherence, erythrocyte agglutination, phagocytosis, lysozim, complement, interferon.


 
 

Цікаве

Загрузка...