WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика аномалій пологової діяльності у жінок з інтраамніальним інфікуванням (автореферат) - Реферат

Профілактика аномалій пологової діяльності у жінок з інтраамніальним інфікуванням (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ

ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО

Кур'ята Ніна Володимирівна

УДК 579.864 : 576.52 + 57.083.3

Адгезивні та імуномодулюючі властивості бактерій роду lactobacillus

03.00.07 – мікробіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі мікробіології і вірусології

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент, Єлинська

Наталія Олексіївна, Одеський національний

університет ім. І.І. Мечникова, доцент кафедри

мікробіології і вірусології

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент

НАН України Коваленко Надія Костянтинівна,

провідний науковий співробітник відділу фізіології

промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

кандидат біологічних наук, старший науковий

співробітник Рожанська Олександра Михайлівна,

старший науковий співробітник Технологічного

інституту молока і м'яса УААН

Провідна організація: Інститут мікробіології та імунології ім.

І.І. Мечникова АМН України

Захист відбудеться "16" березня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої раді Д 26.233.01 Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України за адресою: м. Київ, 03143, вул. Заболотного, 154

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України за адресою: м. Київ, 03143, вул. Заболотного, 154

Автореферат розісланий "16" лютого 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук Пуріш Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Бактерії роду Lactobacillus є невід'ємною складовою нормальної мікробіоти організму людини. Нормальна мікробіота кишечника відіграє значну роль у створенні високої колонізаційної резистентності травного тракту до умовно-патогенних мікроорганізмів, а також слугує для підтримання на оптимальному рівні метаболічних процесів та імунологічної реактивності макроорганізму. Позитивний вплив лактобацил на стан та діяльність шлунково-кишкового тракту зумовлена їх здатністю до цитоадгезії, забезпеченням стабільних антагоністичних ефектів у біоценозі завдяки продукції біологічно активних речовин та стійкості до впливу зовнішніх чинників [Смирнов и др., 2002]. Тому при дослідженні біологічних властивостей лактобацил важливо оцінити їх адгезивні властивості, вплив на чинники неспецифічної резистентності та інші параметри.

Оскільки останнім часом велику увагу приділяють антиадгезивній терапії по відношенню до бактеріальних збудників захворювань [Коробкова, 2002], важливою проблемою є встановлення властивостей лектинів-адгезинів симбіотичної мікробіоти з метою оцінки можливості їх застосування при антиадгезивній терапії, спрямованій на вилучення з мікробіоценозу умовно-патогенних чи патогенних бактерій.

На стан та життєдіяльність нормальної мікробіоти впливає багато фізико-хімічних та біологічних чинників шлунково-кишкового тракту [Федоровская, Немировская, 1999]. Персистенція бактерій всередині макроорганізму є ефективною при умові толерантності їх до чинників неспецифічної резистентності Бухарин, Валышев, 1997.

Нормальна мікробіота кишечника відіграє значну роль у створенні високої колонізаційної резистентності травного тракту до умовно-патогенних мікроорганізмів [Goto et al., 1999], а також слугує для підтримання на оптимальному рівні метаболічних процесів та імунологічної реактивності макроорганізму [Блохина, Дорофейчук, 1977]. Бактеріотерапія як галузь біомедицини стає все більш актулаьним напрямком корекції дисбіотичних та імунодефіцитних зрушень [Земсков, 1991], тому вивчення впливу лактобацил на інтенсивність імунної відповіді є актуальним.

Для бактерій роду Lactobacillus добре дослідженими є такі характеристики, як антагоністична активність та адгезивність [Брилис, 1983]. Для деяких штамів лактобацил досліджено здатність продукувати лізоцим [Ленцнер и др., 1975], а також вплив на окремі ланки імунної системи ссавців [Бондаренко и др., 1998]. Однак комплексного дослідження персистентних характеристик лактобацил, включаючи механізми міжклітинної взаємодії, синтез лізоциму, здатність протистояти чинникам неспецифічної резистентності макроорганізму, а також вивчення імуномодулюючої активності лактобацил, проведено не було.

Дослідження персистентних характеристик бактерій роду Lactobacillus в організмі людини та тварин має важливе значення при раціональному доборі ефективних бактерійних штамів – кандидатів у пробіотики.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у відповідності з напрямком науково-дослідних робіт кафедри мікробіології і вірусології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова в рамках проведення досліджень за кафедральними темами РК 344 „Вивчення екологічних, таксономічних, фізіолого-біохімічних та біотехнологічних властивостей молочнокислих бактерій півдня України" та РК 337 "Збереження мікробних ресурсів шляхом підтримування колекції культур мікроорганізмів та їх використання в екологічній біотехнології", а також в рамках індивідуального проекту "Вивчення антагоністичних, адгезивних та імуномодулюючих властивостей лактобацил з метою створення пробіотичних препаратів" за підтримки гранту Президента України для обдарованої молоді (Грант № 16, Указ Президента України від 1 січня 2002 року).

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було вивчення адгезивних та імуномодулюючих властивостей штамів бактерій роду Lactobacillus, вилученихз шлунково-кишкового тракту дітей.

Для досягнення поставленої мети дослідження вирішували наступні задачі:

- вивчити in vitro здатність штамів лактобацил до взаємодії з клітинами макроорганізму (адгезії та гемаглютинації) та вплив вуглеводів на ці процеси;

- дослідити вплив фізико-хімічних та біологічних чинників макроорганізму на адгезивні та гемаглютинуючі властивості лактобацил;

- вивчити здатність штамів лактобацил до продукції лізоциму;

- дослідити наявність антикомплементарної та антилізоцимної активності лактобацил;

- дослідити in vivo вплив штамів лактобацил на чинники клітинної та гуморальної імунної відповіді макроорганізму;

- визначити штами, перспективні для використання з метою колонізації шлунково-кишкового тракту та підвищення імунорезистентності макроорганізму;

- визначити пріоритетні чинники персистенції лактобацил в нормальному мікробіоценозі шлунково-кишкового тракту дітей

Об'єктом дослідження були 66 штамів бактерій роду Lactobacillus, ізольованих з кишечника здорових дітей, 7 штамів бактерій роду Lactobacillus, ізольованих з кишечника хворих на дисбактеріоз дітей, що мешкають в м. Одесі, а також 4 музейних штами: L. buchneri АТСС 4005, L. fermentum ATCC 14931, L. acidophilus АТСС 33200і L. acidophilus АТСС 4356.

Предметом дослідження була здатність штамів лактобацил до адгезії та гемаглютинації, вплив вуглеводів на ці процеси, вплив рН, протеолітичних ферментів та лізоциму на адгезивні властивості, лізоцимна активність лактобацил, здатність інактивувати лізоцим та комплемент, а також імуномодулююча активність штамів бактерій роду Lactobacillus.

Матеріали та методи дослідження. Для виконання поставлених завдань використовували мікробіологічні, цитологічні, фізико-хімічні, біохімічні, фізіологічні та імунологічні методи дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів.

 • Для групи виділених штамів вперше оцінено здатність до адгезії та гемаглютинації, а також вплив вуглеводів на ці процеси. Виділено групу штамів, адгезія яких не залежала від D-манози.

 • Встановлено вплив рН, пепсину, трипсину, хімотрипсину та лізоциму на здатність вилучених штамів лактобацил до міжклітинної взаємодії.

 • Вперше досліджено антикомплементарну активність у бактерій роду Lactobacillus та показано повну її втрату при умовах тривалого зберігання.

 • Показано позитивний вплив перорального прийому живих клітин окремих штамів лактобацил на фагоцитарну та окислювальну активність перитонеальних макрофагів мишей, досліджено його динаміку.

 • Показано здатність окремих штамів лактобацил стимулювати продукцію сироваткового інтерферону, а також готовність спленоцитів та макрофагів до продукції інтерферонів різних класів.

Практичне застосування.

 • Створено колекцію інтестінальних штамів бактерій роду Lactobacillus, здатних до цитоадгезії на клітинах організму людини.

 • Відібрано штами, які мали високу здатність до адгезії та одночасно були толерантними до дії протеолітичних ферментів та лізоциму.

 • Модифіковано метод вивчення лізоцимної активності лактобацил.

 • Адаптовано методи визначення антилізоцимної та антикомплементарної активності для вивчення цих характеристик у лактобацил

 • Виявлено штами, які при пероральному застосуванні підсилювали інтенсивність фагоцитарної та окислювальної активності перитонеальних макрофагів мишей, а також підсилювати рівень сироваткового інтерферону та готовність макрофагів і спленоцитів мишей продукувати інтерферони різних класів за наявності відповідних індукторів.

 • Відібрано штами з комплексом адгезивних та імуномодулюючих властивостей, перспективні як кандидати у пробіотики для замісної терапії та підвищення імунорезистентності макроорганізму.


 
 

Цікаве

Загрузка...