WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хламідійна, трихомонадна інфекції в сполученні з умовно-патогенними бактеріями (клінічні прояви, особливості патогенезу, лікування і профілактика) (а - Реферат

Хламідійна, трихомонадна інфекції в сполученні з умовно-патогенними бактеріями (клінічні прояви, особливості патогенезу, лікування і профілактика) (а - Реферат

7. Узагальнення даних, які були отримані в результаті розробленої методики формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей дозволяє якісно підвищити рівень викладання фахових дисциплін, що дає підстави їх рекомендації для використання в навчальному процесі у ВНЗ гуманітарного профілю.

8. Подальших досліджень потребує мотиваційна сфера студентів технічних спеціальностей ВНЗ; науково-дослідницька, самостійна робота студентів вищих навчальних закладів різного профілю в контексті проблем формування мотивів та інтересів до навчання; розвиток мотивації до навчання в умовах дистанційної форми організації підготовки майбутніх фахівців.

Основні положення дисертації викладено в публікаціях:

  1. Цокало Н.О. До питання про мотиви навчально-пізнавальної діяльності студентів// Соціалізація особистості: Міжкаф. зб. наук. статей/ За заг. ред. А.Й.Капської. – К.: НПУ, 1998. – С. 182-186.

  2. Клименко Н.О. К вопросу о формировании учебно-познавательной деятельности студентов// Придніпровський науковий вісник. Серія. Педагогіка. – №102. – Запоріжжя,1998. – С.41-45.

  3. Клименко Н.О. Активна пізнавальна діяльність: технологія формування// Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 6-7. – Одеса, 2000. – С. 262-268.

  4. Клименко Н.О. Формування активної пізнавальної діяльності студентів// Історія в школі. – 1999. – №5. – С. 16-20.

  5. Клименко Н.О. Роль мотивів навчально-пізнавальної діяльності в умовах особисто-орієнтованого навчання в вищих навчальних закладах// Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів, 1999. – 172-175.

  6. Клименко Н.О. Загальні положення особисто-орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах// Сучасні педагогічні інновації у підготовці і післядипломній освіті педагогічних працівників: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2000. – С. 81-85.

  7. Клименко Н.О. Психолого-педагогічні умови формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів// Сучасне студентство України: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали регіон. наук.-практ. конференції. – Запоріжжя, 2004. – С.276-280.

Клименко Н.О. Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ, 2005.

У дисертації вивчено стан проблеми формування мотивів навчальної діяльності, визначено сутність, зміст, структуру даних мотивів, визначено їх критерії, показники і реальні рівні сформованості, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено провідні педагогічні умови формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.

Встановлено, що процес формування вищезазначених мотивів буде ефективним і сприятиме підвищенню якості освіти студентів, якщо зміст освітньої діяльності, організація навчального процесу, форми та методи навчання студентів будуть спрямовані на формування суб'єктної позиції студентів у освітньому процесі гуманітарного ВНЗ.

Ключові слова: мотив, мотивація, особистісно орієнтований підхід, навчально-пізнавальна діяльність, умови формування мотивів, проблемне, комунікативне навчання.

Клименко Н.А. Формирование мотивов учебно-познавательной деятельности студентов высших учебных заведенийгуманитарного профиля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко, Луганск, 2005.

В диссертационной работе изучено состояние проблемы формирования мотивов вообще, и мотивов учебной деятельности, в частности, в педагогической теории и практике, определена сущность, содержание, структура данных мотивов, определены их критерии, показатели и реальные уровни сформированности, рассмотрены основные условия и факторы мотивации учебно-познавательной деятельности студентов, теоретически обоснованы и экспериментально проверены ведущие педагогические условия формирования мотивов учебно-познавательной деятельности студентов высших учебных заведений гуманитарного профиля.

Процесс формирования мотивов учебно-познавательной деятельности основывался на личностно-ориентированном подходе, что означает создание педагогических условий и учебных ситуаций, которые обеспечивают интеграцию развития и саморазвития студента, а также формирование его субъектной позиции в образовательном процессе.

Специфика работы со студентами гуманитарных специальностей заключается в учете в процессе учебной деятельности следующих особенностей: типа мышления, логики познания, ценностного отношения к объекту, нечеткости границ изучаемого объекта, рефлексивной природы гуманитарного восприятия, законов усвоения гуманитарного знания.

Было установлено, что на активизацию мотивационных компонентов личности влияют 3 группы организационно-педагогических условий: содержание образовательной деятельности, организация учебного процесса, формы и методы обучения студентов:

  1. При подборе содержания учебного материала обеспечивается стимулирование учебной деятельности через ориентацию на профессиональные цели и ценности студентов, их личностные потребности, обеспечение новизны материала, опору на имеющийся опыт, осознание значения предложенного учебного материала для будущей профессиональной деятельности;

  2. Организация учебной деятельности предполагает создание условий, которые обеспечивают субъектную позицию студентов на всех этапах учебного занятия: мотивационном, операционно-познавательном, оценочно-рефлексивном;

  3. Процесс обучения может быть эффективным, когда он основывается на методах и приемах, которые активизируют деятельность студентов, служат их умственному развитию (проблемное и коммуникативное обучение). Собственная активность личности, которая реализуется в самостоятельной и внеаудиторной деятельности, которая направлена на решение проблемных заданий и вопросов, выполнение научно-исследовательских работ, выступает значимым условием результативности образовательного процесса и формирования мотивации учебно-познавательной деятельности студентов.

В основе процесса формирования мотивации учебно-познавательной деятельности лежит активная познавательная деятельность студента, тому процесс обучения может быть эффективным, корда он основывается на методах и приемах, которые активизируют деятельность студентов, способствует их умственному развитию (методы проблемного и коммуникативного обучения).

Данные формирующего эксперимента показали, что произошли качественные изменения как структуры мотивации студентов в сторону оптимизации ее модели (внутренняя мотивация > внешняя позитивная мотивация > внешняя негативная мотивация), так и хода учебной деятельности в целом.

Обобщение данных, которые были получены в результате разработанной методики формирования мотивов учебно–познавательной деятельности студентов гуманитарных специальностей, дает возможность качественно повысить уровень преподавания профильных дисциплин; это дает основание для их использования в учебном процессе в вузах гуманитарного профиля.

Ключевые слова: мотив, мотивация, личностно-ориентированный подход, учебно-познавательная деятельность, коммуникативное, проблемное обучение, условия формирования мотивов.

Klimenko N.O. The formation of motives of educational and cognitive activity of students in higher educational establishments pertaining to the humanities. – manuscript.

The thesis for receiving the higher degree of candidate of pedagogical science of subject 13.00.04. - theory and methods of professional education. Lugansk Taras Shevchenko National Pedagogical University. Луганск, 2005.

The dissertation gives the state of the problem of educational and cognitive activity motives' formation, defines the content, sense and structure of these motives; criteria, indexes and real levels of their formation, theoretically substantiates and experimentally proves main pedagogical conditions of motives' formation in universities.

It has been determined that the process of formation of the above-mentioned motives will be effective and contribute to the improving of quality of education, if the content of educational activity, the organization, forms and methods of teaching the students aim at formation of subjective position of students in the educational course of universities.

Key words: motive, motivation, personally-oriented approach, educational and cognitive activity, communicative, problem-solving teaching, factors of motive formation.


 
 

Цікаве

Загрузка...