WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків (автореферат) - Реферат

Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків (автореферат) - Реферат

Застосування імудону у дітей при лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту на тлі ревматоїдного артриту призводило до виражених змін з боку місцевого імунітету.

Комбіноване застосування біорезонансної стимуляції і місцевого імуномодулюючого препарату імудон, наряду з підвищенням системного і місцевого імунитету, сприяло повному усуненню запального процесу в тканинах пародонта і вираженому впливу на процеси моделювання кісткової тканини.

Пріоритетність дисертаційних досліджень підтверджується деклараційним патентом України на винахід"Спосіб лікування запальних захворювань тканин пародонта" № 66636 А UA від 17.05.2004 р.

Практичне значення одержаних результатів. Одержанідані клінічних особливостей ураження тканин пародонта, змін загального і місцевого імунітету, а також денситометричних і біохімічних показників у дітей з ревматоїдним артритом можуть бути підставою для планування лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги даному контингенту осіб в санаторно-курортних умовах.

Розроблено метод лікування і профілактики хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом з використанням імуномодулюючого препарату імудон і біорезонансної стимуляції.

Розроблений спосіб лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом з включенням в терапевтичний комплекс методики біорезонансної стимуляції і препарату імудон дозволяє підвищити його ефективність за рахунок потенціювання імунокоригуючого ефекту і приросту індексу щільності кісткової тканини.

Метод лікування і профілактикихронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом впроваджено в лікувальну практику дитячих клінічних санаторіїв "Здравниця", "Смена", міжнародного дитячого медичного центру "Дружба" міста Євпаторії, відділення дитячої стоматології міської стоматологічної поліклініки (м. Сімферополь), міської дитячої стоматологічної поліклініки № 2 (м. Дніпропетровськ), університетської клініки Донецького державного медичного університету ім. М. Горького. Матеріали дослідження використовуються в навчальному процесі на кафедрі стоматології дитячого віку і стоматології факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, на кафедрі дитячої стоматології Дніпропетровської медичної академії, на кафедрі стоматології дитячого возраста Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, на кафедрі стоматології дитячого віку Харківського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. При виконанні дисертації автором особисто виконані інформаційний пошук і аналіз наукової літератури, що має відношення до дослідження, сформульовані мета і задачі дослідження. Зібрано і систематизовано фактичний матеріал, проведена статистична обробка і аналіз одержаних результатів, а також їх інтерпретація, сформульовані висновки і практичні рекомендації, які витікають із результатів дослідження, написана дисертація. Дисертантом запропоновано і апробовано спосіб лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом з використанням комбінованої фізіо-фармакотерапії на санаторно-курортному етапі реабілітації. Підготовлені наукові дані до публікацій і виступів на конференціях, оформлена дисертаційна робота і автореферат.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались і обговорювались на: науково-практичній конференції "Санаторно-курортная реабилитация детей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС" (25 – 26 травня 2001 р., м. Євпаторія); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання дитячої кардіоревматології" (9–11 квітня 2002 р., м.Євпаторія); науково-практичній конференції, присвяченій дню стоматологічного факультету КДМУ ім. С.І. Георгієвського (25 лютого 2003 р., м. Сімферополь); II Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання дитячої кардіоревматології" (16–18 квітня 2003 р., м. Євпаторія); науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю стоматологічного факультету (20 листопада 2003 р., м. Сімферополь); науково-практичній конференції "Достижения современной медицины", присвяченій пам'яті С.І. Георгієвського (15 квітня 2004 р., м. Сімферополь); III Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання дитячої кардіоревматології" (29–30 квітня 2004 р., м. Євпаторія); науково-практичній конференції "Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти", присвяченій 25-річчю факультету післядипломної освіти КДМУ (13–14 травня 2004 р., м. Ялта), ІІ (ІX) зїзді Асоціації стоматологів України "Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології" (1-3 грудня 2004 р., м. Київ). Матеріали дисертації обговорені на розширеному засіданні співробітників кафедр терапевтичної, хірургічної, ортопедичної стоматології, стоматології дитячого віку, стоматології ФПО Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (м. Сімферополь, жовтень 2004 р.), на засіданні апробаційної ради "Стоматологія" при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ, 2005 р.).

Публікації. Результати досліджень за темою дисертації опубліковані в 9 наукових працях, в тому числі, 6 статей в журналах, ліцензованих ВАК України (із них 4 – самостійні, 2 – із співавторами), і 3 – в матеріалах науково-практичних конференцій, отримано 1 деклараційний патент України на винахід № 66636 А UA від 17.05.2004 р.

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, обговорення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій. Список літератури включає 329 джерел, з яких 59 - іноземних. Дисертація викладена на 128 сторінках комп'ютерного тексту, містить 24 таблиці, 10 рисунків, 2 витяга з історій хвороби, 2 додатка.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріал і методи дослідження. Для вирішення поставлених задач нами було обстежено 106 дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом (ХГКГ) на тлі ревматоїдного артриту (РА) у віці від 7 до 12 років, що перебували на санаторно-курортному лікуванні в спеціалізованому дитячому клінічному санаторії "Здравниця" (м. Євпаторія). Серед дослідженого контингенту дітей були 63 дівчинки і 43 хлопчика. Середній вік дітей становив 10,30,14 років. Із загального числа хворих із суглобовою формою РА було 80 дітей, із суглобово-вісцеральною формою – 26 дітей. Групу порівняння склали 30 практично здорових дітей з клінічно здоровими тканинами пародонта.

Клінічне стоматологічне обстеження хворих проводилось за допомогою пародонтальних індексів - індекса РМА (Parma, 1960), КПІ (Леус П.А., 1987), CPITN (ВООЗ, 1982); гігієнічного індексу Грін-Вермілліона (1964).

Діагностику захворювань пародонта проводили відповідно до класифікації М.Ф. Данілевського (1994).

При вивченні імунного статусу використовували скорочену панель моноклональних антитіл (МКАТ) для виявлення наступних CD-маркерів: CD3+ (Т-л), CD4+ (Т-х), CD8+ (Т-с), CD20+ (В-л), CD16+ (NK-клітини) в непрямому імунофлюоресцентному тесті (Хаитов Р.М., Чумак А.А.). Було вивчено вміст сироваткових імуноглобулінів класів А, М, G, рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) (Гриневич Ю.А., Алферов А.Н.), визначені показники неспецифічних факторів захисту – лізоциму і компліменту (Лебедев К.А., Понякин И.Д.). В ротовій рідині визначали рівень лізоциму і SIgA (Mancini G., Garbonare B., 1965). Також вивчали властивості кісткової тканини опорного скелета; рівень кальцію і фосфору в сироватці крові, активність лужної фосфатази (по Боданскому, 1933).

Для оцінки ступеня і характеру змін кісткової тканини альвеолярного відростка проводили рентгенологічне обстеження внутрішньоротовим контактним методом і за допомогою ортопонтомограми.

Структурно-функціональний стан кісткової тканини (щільність, еластичність, міцність), а також ступінь остеопорозу вивчали за допомогою ультразвукового денситометра "Achilles+" (Lunar Corporation, Madison, WI, USA, 1995) на п'ятовій кістці, яка складається переважно із трабекулярної (губчатої) кісткової тканини. Даний метод дає якісну оцінку губчатої кісткової ткани, її архітектоніки (Mazess R. Et al., 1992). За допомогою приладу визначали наступні ультразвукові параметри: швидкість поширення ультразвуку (ШПУ, м/с), широкосмугове ослаблення ультразвуку (ШОУ, дБ/МГц), індекс щільності кісткової тканини (ІЩ, %).

Цифрові показники результатів лабораторних досліджень наведені в міжнародній системі (СІ) і оброблені методами варіаційної статистики. Статистичний аналіз проводили з використанням параметричних і непараметричних критеріїв (критерій Ст'юдента, Фішера), а також за допомогою кореляційного і регресійного аналізів. Статистичну обробку проводили за допомогою IBM PC Pentium IV, 1700 Hz, MMX, пакету прикладних програм "Anstat", статистичного пакету аналізу даних програми Microsoft Excel XP (Лопач С.Н., 2000).

Всі обстеження проводили на початку і в кінці перебування дітей на санаторно-курортному лікуванні.

Результати досліджень. Серед даної групи обстежених дітей у 56 (52,83%) дітей скарги були відсутні, у 37 (34,91%) дітей вони зводились до періодично виникаючої кровоточивості ясен під час чищення зубів і лише 13 (12,26%) дітей вказували на кровоточивість ясен, появу періодичного набряку і на наявність болю при прийомі твердої їжі. 75 (70,75%) дітей вказували на неприємний запах з порожнини рота. Із анамнезу життя було виявлено, що 76 (71,70%) дітей не дотримувалися раціональної гігієни порожнини рота, і тільки 30 (28,30%) дітей дотримувалися раціональної гігієни порожнини рота. При об'єктивному обстеженні у 82 (77,36%) хворих виявлені запальні явища, переважно в ділянці ясенних сосочків. Запалення маргінальної частини ясен відмічалось у 24 (22,64%) хворих. Незначний механічний вплив на ясна супроводжувався кровоточивістю у 57 (53,77%) дітей. У 94 (88,68%) хворих в області ясенного краю визначали немінералізовані зубні відкладення.


 
 

Цікаве

Загрузка...