WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків (автореферат) - Реферат

Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Київська медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л. Шупика

Каладзе Наталія Миколаївна

УДК 616.311.2-002-08+616.72-002.77-053.2/.6:615.834

Клініко-імунологічне обгрунтування комплексного лікуванння хронічного катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом всанаторно-курортнихумовах

14.01.22 – стоматологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті

ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Сисоєв Микола Петрович, Кримський державний

медичний університет ім. С.І. Георгієвського

МОЗ України, кафедра стоматології

факультету післядипломної освіти, завідувач

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Білоклицька Галина Федорівна, Київська медична

академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

МОЗ України, кафедра терапевтичної

стоматології, завідувач

доктор медичних наук, професор

Дичко Євген Никифорович, Дніпропетровська

державна медична академія, професор кафедри

стоматології дитячого віку

Провідна установа: Інститут стоматології АМН України, м. Одеса,

відділ дитячої стоматології.

Захист відбудеться "27" травня 2005 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.613.09 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Пімоненка, 10-а.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицького, 9).

Автореферат розісланий "25" квітня 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.В. Горобець

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Захворювання пародонта – одна із найбільш актуальних проблем сучасної дитячої стоматології, що пов'язано з їх високою поширеністю. В останнє десятиріччя стоматологами відмічено збільшення частоти захворювань пародонта у дітей і підлітків (Дичко Є.Н., 2000). За даними ВООЗ, у 80 % обстежених у віці від 10 до 20 років мають місце зміни в тканинах пародонта. Ураження пародонта в молодому віці частіше діагностується у осіб, обтяжених загальносоматичними захворюваннями (Данилевский Н.Ф. и соавт, 1981; Самойлович В.А., 1995; Биденко Н.В., 1997; Грудянов А.И. и соавт., 2000; Кирсанов А.И., Горбачева И.А., 2000; Борисенко А.В. и соавт., 2002; Павлова О.В., Асмолова А.А., 2002; Matsson L., 1993; Clark M.G., 1995; Beck J. et al., 1996).

Висока поширеність запальних захворювань пародонта, прогресуючий характер перебігу, недостатня ефективність використовуваних методів терапії роблять проблему лікування даної патології соціальною, загальномедичною (Куцевляк В.Ф., 1995; Мащенко И.С., 1996; Иванов В.С., 1998; Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000; Белоклицкая Г.Ф., 2000; Петрушанко Т.А., 2000; Дычко Е.Н., 2000; Ярова С.П. и соавт., 2000).

Вітчизняні і зарубіжні вчені внесли значний внесок у вивчення етіології і патогенезу захворювань пародонта. Вияснено, що перенесені і супутні захворювання шлунково-кишкового тракту (Ткачук Н.М., 1984; Сафаров Т., 1986; Белоклицкая Г.Ф., 1996; Иванов В.С., 1998; Скрипникова Т.П., 2000; Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000; Зубачик В.М., 2001), серцево-судинної і ендокринної систем та інші створюють цілком певні передумови, на фоні яких виникає ураження тканин пародонта.

Необхідно враховувати той факт, що всі системні захворювання, змінюючи реактивність організму, в більшій чи меншій мірі, сприяють виникненню або прогресуванню запальних та інших захворювань пародонта.

Серед ревматичних захворювань суглобів перше місце за поширеністю належить ревматоїдному артриту, перебіг якого супроводжується остеопоротичним процесом. При ревматоїдному артриті відмічається прискорення процесів ремоделювання кісткової тканини, виникнення дисбалансу між резорбцією і формуванням, а також підвищення темпів втрати кісткової маси і розвиток остеопорозу (Нейко Н.В., 2001).

Системна рарефікація кісткової тканини, яка супроводжує перебіг ревматоїдного артриту, пошкоджує і альвеолярну кістку. Серед численних чинників, що призводять до розвитку захворювань пародонта, одне із провідних місць належить остеопорозу альвеолярного відростка. Таким чином, у хворих на ревматоїдний артрит створюються умови для порушення структурно-функціонального стану альвеолярного відростка, швидкого поширення і прогресування захворювань пародонта (Поворознюк В.В., Мазур І.П., 2003).

Більшість всіяких антигенних субстратів в порожнині рота створює сприятливі можливості для виникнення аутоімунних уражень, тому питання імунології стоматологічних захворювань привертають все більшу увагу дослідників. Запалена тканина наділена високою здатністю фіксувати чужорідні білки, що сприяє прискоренню темпів прогресування хвороби.

Дисфункція імунної системи є тим фоном, на якому хвороба набуває хронічний і рецидивуючий перебіг. Тому питання імунокорекції, тобто коректного втручання в роботу імунної системи, пошук шляхів її стимуляції або депресії, причому не тільки системи в цілому, але й окремих її клітинних популяцій, актуальні в теперішній час.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно плану науково-дослідницьких робіт на кафедрі стоматології факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського і є складовою частиною комплексної наукової дослідної роботи на тему "Епідеміологія, профілактика і лікування захворювань пародонта і СОПР" (№ 0198U007586 держреєстрації, шифр теми 7200 ДНТЕ), в якій автором виконано фрагмент, що включає відбір хворих з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту, їх клініко-лабораторне обстеження, лікування, аналіз результатів дослідження та їх узагальнення.

Мета дослідження: підвищенняефективності лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом в санаторно-курортних умовах шляхом розробки та обґрунтування методу сполучного застосування фізіо-фармакотерапії.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні задачі:

  1. Виявити клінічні особливості ураження тканин пародонта у дітей з ревматоїдним артритом.

  2. Вивчити стан загального і місцевого імунітету у дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту.

  3. Встановити залежність між структурно-функціональним станом тканин пародонта і станом кісткової тканини опорного скелета у дітей з ревматоїдним артритом.

  4. Вивчити імунокоригуючу дію біорезонансної стимуляції при лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом в санаторно-курортних умовах.

  5. Вивчити імунокоригуючу дію препарату імудон при лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом на санаторно-курортному етапі реабілітації.

  6. Обгрунтувати методики комбинованого застосування фізіо-фармакотерапії при лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом в санаторно-курортних умовах та оцінити їх ефективність.

Об'єкт дослідження – діти віком 7 – 12 років з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту.

Предмет дослідження – тканини пародонта у дітей з ревматоїдним артритом, методики комплексного лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту в санаторно-курортних умовах.

Методи дослідження. Виходячи із мети і основних задач дослідження, проведені клінічні – для визначення пародонтального статусу, імунологічні, біохімічні, рентгенологічні, денситометричні – для обгрунтування запропонованого комплексу лікування і вторинної профілактики хронічного генералізованого катарального гінгівіту, оцінки їх ефективності і статистичні методи дослідження – для визначення достовірності одержаних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначено клінічні особливості ураження тканин пародонта у дітей з ревматоїдним артритом, які проявляються у виді хронічного генералізованого катарального гінгівіту, що супроводжується підвищенням пародонтальніх індексів (РМА, КПІ, СPITN).

Встановлено особливості загального і місцевого імунітету у дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту, що проявляються дисфункцією клітинної, гуморальної і макрофагальної ланок імунітету, ступінь вираженісті яких залежала від клінічної форми і тривалості ревматоїдного артриту.

Вперше вивчено особливості структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту у вигляді системного остеопенічного синдрому та остеопорозу, які проявляються зниженням основних денситометричних параметрів – швидкості поширення ультразвуку, широкосмугового ослаблення ультразвуку і індексу щільності кісткової тканини, що зумовлюють розвиток аналогічного остеопоротичного процесу в альвеолярному відростку щелепи.

Встановлено виражений імуномодулючий ефект біорезонансної стимуляції, що проявляється достовірним зростанням кількості Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій, ІРІ, зниженням рівней сироваткових імуноглобулінів класів A, M, G. Застосування біорезонансної стимуляції за загальною методикою призводило до покращення структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом на тлі ревматоїдного артриту, який проявляється підвищенням індексу щільності кісткової тканини та іншими денситометричними параметрами.


 
 

Цікаве

Загрузка...