WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мініінвазивне хірургічне лікування хворих на гострий холецистит (автореферат) - Реферат

Мініінвазивне хірургічне лікування хворих на гострий холецистит (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЕЄВА

АМН УКРАЇНИ

КОВАЛЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

УДК 614.75:615.45:628.474/475

Гігієнічна оцінка сучасних методів знешкодження відходів фармацевтичної промисловості та непридатних медичних препаратів

14.02.01 - гігієна

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України

Науковий керівник:

член-кореспондент АМН України, професор, доктор медичних наук Сердюк Андрій Михайлович, Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, завідувач відділу екології людини

Офіційні опоненти:

член-кореспондент АМН України, професор, доктор медичних наук Бардов Василь Гаврилович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни

кандидат медичних наук Шевченко Олександр Анатолійович, доцент кафедри гігієни та екології Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України

Провідна установа:

Інститут медицини праці, лабораторія промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин, АМН України, м. Київ

Захист відбудеться "16" грудня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 в Інституті гігієни та медичної екології імені О.М.Марзеєва АМН України за адресою: 02094, м. Київ-94, вул. Попудренка, 50.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гігієни та медичної екології імені О.М. Марзеєва АМН України за адресою: м. Київ-94, вул. Попудренка, 50.

Автореферат розісланий 15.11.2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Б.Ю. Селезньов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Швидкий розвиток фармацевтичної галузі в останні роки, поставки медпрепаратів по лінії гуманітарної допомоги, фальсифікована продукція, недотримання та порушення умов зберігання ліків, невідповідність обладнання більшості фармпідприємств сучасним вимогам тощо створюють потенційну можливість та приводять до утворення і накопичення фармацевтичних відходів. Донедавна лікарські засоби не розглядалися як потенційні мікрополютанти довкілля, не вивчався їх можливий негативний вплив на людей та інші живі організми після надходження в навколишнє середовище (Daughton C.G., 2003). Проблема поводження з ними для України є новою і вирішена лише частково. На сьогодні не існує цілісної налагодженої системи, яка б передбачала і забезпечувала всі етапи поводження з цими відходами, а окремі положення законодавчо-нормативних документів ідуть у розріз із даними сучасних досліджень і потребують доопрацювання. Тому створення нової та розширення сучасної нормативної бази із зазначеної проблеми є важливою і вкрай необхідною потребою сьогодення. Особливо це стосується небезпечних фармацевтичних відходів, до складу яких входять антибіотики (Hirsch R., Ternes T., Haberer K., Kratz K.-L., 1999, Kmmerer K., 2003), препарати з цитотоксичною (Steger-Hartmann T., Kmmer K., Hartmann A., 1997), гормономодулюючою дією (Ternes T., Wilken R.-D., 1999, Hutchinson T.H., Brown R., Brugger K.E., 2000, Lathers C.M., 2002) та інші фізіологічно активні речовини, неправильне поводження з якими може спричинити негативний вплив на живі організми в довкіллі. Розміщення їх на звалищах побутових відходів та злив до комунального колектора без відповідної обробки недопустиме. Саме тому актуальним та вкрай важливим моментом при поводженні з даними відходами є використання найбільш екологічно безпечних методів знешкодження і проведення їх санітарно-гігієнічної оцінки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана в рамках НДР "Гігієнічна оцінка основних принципів поводження з неякісними лікарськими засобами та сировиною" (шифр теми АМН.29.02, № державної реєстрації 0102U002436).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було провести санітарно-гігієнічну оцінку сучасних методів знешкодження відходів фармацевтичної промисловості та непридатних медичних препаратів та науково обґрунтувати гігієнічні підходи до їх застосування.

Для досягнення поставленої мети вважали за необхідне вирішити наступні завдання:

  • згрупувати непридатні медичні препарати й відходи фармацевтичної промисловостіза класом небезпеки з урахуванням їх токсичності та фізико-хімічних властивостей;

  • провести санітарно-гігієнічну оцінку основних методів, які застосовуються для знешкодження непридатних медичних препаратів і відходів фармацевтичної промисловості;

  • вивчити в натурних та експериментальних умовах метод піролізного знешкодження непридатних медичних препаратів, відходів фармацевтичної промисловості й хімічних сполук різних класів та обґрунтувати оптимальні умови проведення процесу;

  • визначити лімітуючі та пріоритетні чинники забруднення атмосферного повітря при контролі за процесом піролізу непридатних медичних препаратів, відходів фармацевтичної промисловості й хімічних сполук різних класів;

  • вивчити в експерименті ефективність методу іммобілізації та інкапсуляції для видалення непридатних особливо небезпечних медичних препаратів;

  • розробити гігієнічні рекомендації щодо поводження з відходами фармацевтичної промисловості та непридатними медичними препаратами.

Об'єкт дослідження. Об'єктами дослідження були вплив піролізного знешкодження відходів на якість повітряного середовища, придатність методу іммобілізації та інкапсуляції на основі портланд цементу з добавками і без них для знешкодження неякісних особливо небезпечних лікарських засобів.

Предмет дослідження. Предметом дослідження були непридатні медичні препарати та відходи фармацевтичного виробництва, процес піролізу відходів в натурних та експериментальних умовах, підприємство по знешкодженню неякісних лікарських засобів – ТОВ "Елга" (м. Шостка Сумської обл.), цементні зразки іммобілізованих та інкапсульованих непридатних медичних препаратів.

Методи дослідження. При виконанні роботи використовувались інформаційно-бібліографічний, санітарно-гігієнічні, фізико-хімічні, мікробіологічні, статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті проведених досліджень вперше:

- на основі експериментальних та натурних досліджень процесу піролізного знешкодження відходів фармацевтичної промисловості та непридатних медичних препаратів розроблені наукові засади безпечного поводження з ними;

  • на основі експериментальних даних вивчено ефективність застосування методу іммобілізації та інкапсуляції для знешкодження неякісних особливо небезпечних медичних препаратів;

  • розроблені методичні підходи до гігієнічної оцінки відходів фармацевтичної промисловості та непридатних медпрепаратів.

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених натурних та експериментальних досліджень рекомендовано методи піролізу з наступним допаленням відхідних газів та іммобілізації з інкапсуляцією як технологій, які забезпечують достатньо високу безпечність для здоров'я населення та довкілля при знешкодженні відходів фармацевтичної промисловості та неякісних медичних препаратів. Розроблено Інструкцію по знищенню неякісних лікарських засобів у лабораторіях з аналізу якості лікарських засобів, яка затверджена у встановленому порядку МОЗ України; Правила проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, що затверджені Наказом МОЗ України від 08.07.2004 р. № 349. Цими документами керуються в своїй практичній діяльності щодо знешкодження неякісних ліків та відходів виробництва відповідні служби на фармпідприємствах, дистриб'юторські фармацевтичні фірми, санітарно-епідеміологічна служба та лабораторії з контролю якості лікарських засобів.

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні актуальності проблеми, проведенні аналітичного огляду наукової літератури з проблеми дисертаційного дослідження. Автором обґрунтована програма виконання досліджень відповідно до мети та завдань роботи, поставлені конкретні експериментальні задачі. Матеріали дисертації отримані при безпосередній участі дисертанта в усіх натурних та лабораторних дослідженнях, зроблено експедиційні виїзди для вивчення стану проблеми поводження з фармацевтичними відходами на підприємствах. Здобувачем особисто проведено первинну обробку, аналіз та узагальнення одержаних результатів, а також виклад та написання всіх розділів роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на науково-практичній конференції "Відходи: нове бачення" (Київ, 2002), конференції з міжнародною участю "Сотрудничество для решения проблемы отходов" (Харків, 2004), конференції "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України" (перші Марзеєвські читання) (Київ, 2005 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 робіт: 7 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України, 6 – матеріали та тези наукових конференцій і з'їздів, інформаційний лист.


 
 

Цікаве

Загрузка...