WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження (автореферат) - Реферат

Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Проведені клінічні та лабораторні дослідження мають теоретичне та практичне значення в галузях медицини: стоматології, педіатрії, біохімії.

Підтверджено вплив диспластичного сколіозу на ризик виникнення стоматологічної патології. Для оцінки ефективності карієспрофілактичних та пародонтопротекторних заходів рекомендовано використання біохімічних досліджень ротової рідини (вміст загального кальцію, магнію, неорганічного фосфору, білка, оксипроліну), ТЕР-тесту, МПС, ПМА, насиченості організму аскорбіновою кислотою.

Розроблений комплекс лікувально-профілактичних заходів дає можливість підвищити карієсрезистентність твердих тканин зубів, запобігти виникненню та прогресуванню запальних явищ у тканинах пародонта.

Запропонований спосіб підвищення резистентності органів ротової порожнини в дітей із диспластичним сколіозом (Інформаційний лист №156 – 2002) впроваджено в клініці кафедри дитячої терапевтичної стоматології з курсом профілактики стоматологічних захворювань Української медичної стоматологічної академії, Полтавському обласному санаторії для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, у клініці кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Харківського державного медичного університету, Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1, на кафедрі дитячої стоматології та стоматології інтернів Дніпропетровської державної медичної академії, у дитячій міській стоматологічній поліклініці м.Дніпропетровська, на кафедрі загальної стоматології ФПО Донецького державного медичного університету ім. М.Горького, на кафедрі хірургічної стоматології Донецького державного медичного університету, в Донецькій центральній міській клінічній лікарні.

Особистий внесок здобувача у розробку нових наукових результатів. Автором особисто проведено інформаційний пошук, проаналізована наукова література з обраної теми, проведені клінічні дослідження, статистична обробка та аналіз отриманих даних, узагальнення і аналіз результатів, сформульовано наукові висновки та практичні рекомендації. Клінічні дослідження та лікування проведені на базі Полтавського обласного санаторію для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату та на кафедрі дитячої хірургічної стоматології УМСА, рентгеноструктурний мікроаналіз зразків емалі постійних зубів проведений разом зі співробітниками лабораторії мікроаналізу на базі науково-дослідного комплексу Інституту монокристалів м. Харкова, лабораторні – в Центральній науково-дослідній лабораторії та лабораторії кафедри біонеорганічної хімії УМСА за безпосередньою участю здобувача. Автор щиро вдячний зам. директора з наукової роботи Інституту стоматології АМН України, д.біол.наук, професору, Левицькому А.П. за допомогу в розробці комплексу лікувально-профілактичних заходів.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися і обговорювалися на обласній науково-практичній конференції "Профілактика стоматологічних захворювань в залежності від факторів ризику і віку дитини" (м.Полтава, 1999); на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю Одеського університету "Стоматологія на межі тисячоліть" (м.Одеса, 2000); Міжнародній конференції "Вітчизняна стоматологія на рубежі століть", присвяченій 80-річчю УМСА (м.Полтава, 2001); на обласній науково-практичній конференції "Сучасні аспекти профілактики стоматологічних захворювань у дітей" (м.Полтава, 2002); на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні принципи діагностики і лікування в стоматології та щелепно-лицевій хірургії" (м.Харків, 2003); науково-практичній конференції "Нові технології в діагностиці та лікуванні одонтогенної інфекції та захворювань слизової оболонки порожнини рота" (м.Одеса,2004); на засіданні апробаційної ради №2 УМСА (м.Полтава, 2005).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені у 6 публікаціях, 4 з них - в наукових журналах, ліцензованих ВАК України, 2 – в збірниках наукових праць і матеріалах з'їзду; видано один інформаційний лист.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 151сторінці машинописного тексту. Складається із вступу, огляду літератури, опису об'єктів і методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, обговорення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку літератури, який містить 292 джерел, з яких 36 іноземних авторів. Робота ілюстрована 50 таблицями, має два додатки.

    1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Об'єкти і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань обстежено 315 дітей із диспластичним сколіозом I-II ступенів тяжкості, які на момент обстеження перебували на лікуванні в Полтавському обласному санаторії для дітей із порушеннями опорно-рухової системи. Контрольну групу склали 236 практично здорових дітей м. Полтави того ж віку.

На основі загальноприйнятих стандартів (ВООЗ, 1989) була вивчена ураженість зубів карієсом, поширеність хвороб тканин пародонта і розповсюдженість зубощелепних аномалій. При проведенні параклінічного дослідження використовували математизовану пробу Писарєва-Шіллера (1962), папілярно-маргінально-альвеолярний індекс ПМА в модифікації Parma (1960). Для визначення гігієнічного стану порожнини рота використовували гігієнічний індекс ГІ (J.C.Green, I.R.Vermillion, 1964). Поглиблене клініко-лабораторне обстеження провели у 138дітей 11-12 років, хворих на сколіоз, та 65 здорових дітей. Визначали структурно-функціональну резистентність емалі за прискореною методикою Л.І.Косарєвої (1983), мінералізуючий потенціал ротової рідини за типом мікрокристалізації (Х.М.Сайфуліна, О.Р.Поздєєв, 1991). Швидкість салівації визначали шляхом збору нестимульованої змішаної слини протягом 15 хв, в'язкість слини - за методикою, запропонованою Т.Л.Редіновою (1986). Визначення рН ротової рідини проводили за допомогою мікроаналізатора фірми Radel-kis (УНР). Насиченість організму аскорбіновою кислотою визначали за допомогою проби Роттера в модифікації Н.М.Яковця (1963).

Рівень білка в ротовій рідині визначали за Лоурі [275], вміст кальцію -методом Каракашова і Вічева у модифікації В.К.Леонтьєва (1976). Вивчення неорганічного фосфору проводили методом Больца і Льюка в модифікації В.Д.Конвай, В.К.Леонтьєва, В.Л.Бризгаліної (1976). Уміст магнію визначали методом О.Г.Архипової (1988).

Уміст ТБК-реагуючих продуктів в ротовій рідині та активність каталази визначали за методикою Ю.А.Владимирова, А.І.Арчакова (1972), активність СОД – за методикою О.С.Брусова (1976), вміст оксипроліну - за методом G.Bergman і R. Loxley в модифікації С.С. Тетянець (1985).

Хімічний склад емалі постійних зубів, видалених за ортодонтичними показаннями, вивчено за даними методу рентгеноспектрального мікроаналізу. Аналіз стану твердих тканин зубів оцінювався на підставі даних про вміст в емалі хімічних елементів у вигляді CaO, MgO, Al2O3, SiO2, K2O, Na2O, Fe2O3, P2O5, SO3, ZnO, Cl. Дослідження проводилися в ділянці горбика, шийки та екватора на різній глибині від поверхні (на поверхні емалі, на глибині 5 мікрон та 100 мікрон від поверхні).

Постійне спостереження та обстеження 105 дітей із диспластичним сколіозом проводилося протягом 2 років. Серед них 50 осіб один раз за півроку протягом місяця застосовували комплекс лікувально-профілактичних заходів, що охоплював щоденний догляд за зубами шляхом чищення їх пастою "Жемчуг" 2 рази за добу, пероральне вживання вітамінізованого препарату з адаптогенними властивостями – "Біотрит-С" по 1 таб. 3 рази за добу, сублінгвальне вживання препарату "Кальцит" як джерела надходження до організму розчинного кальцію з високим ступенем біологічного засвоєння по 1 таб. 3 рази за добу, пероральне вживання препарату остеотропної, протизапальної та антиоксидантної дії "Ексо" по 1 таб. 2 рази за добу. Контрольну групу склали 55 дітей зі сколіозом. Ефективність запропонованого комплексу оцінювалася на підставі клініко-лабораторних та біохімічних досліджень, що проводилися до і після закінчення курсу лікування та через 6 місяців. Карієспрофілактичну та пародонтопротекторну дію комплексу оцінювали через 1 та 2 роки. Одержані цифрові дані піддавалися статистичній обробці за допомогою критерію t Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. Проведені дослідження вказують на те, що розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів у дітей із диспластичним сколіозом вищі, ніж у практично здорових дітей у всі вікові періоди. Так, розповсюдженість карієсу постійних зубів у хворих 8 років становила 36,3610,25%, інтенсивність за індексом КПВ - 0,680,20, тоді як у контрольній групі ці показники були 16,007,33% та 0,160,07 відповідно. З віком показники зростали і в 10 років розповсюдженість карієсу сягала 46,159,77%, інтенсивність - 1,110,29, а в дітей контрольної групи - 23,078,26% та 0,310,11 відповідно. У 12-річних дітей розповсюдженість становила 75,684,99%, інтенсивність - 2,120,20, тоді як у практично здорових дітей - 51,227,81 та 1,070,17 відповідно. У підлітків 15 років із диспластичним сколіозом розповсюдженість карієсу зростала до 96,153,77%, інтенсивність - до 4,070,39 проти 68,209,90% і 1,680,27 у контрольній групі (p<0,05).

Установлена пряма залежність розповсюдженості карієсу від ступеня тяжкості сколіозу. Так, за II ступеня сколіозу поширеність становила 96,344,30%, інтенсивність – 4,200,11, у дітей із I ступенем – 73,828,29% та 2,290,08 відповідно.


 
 

Цікаве

Загрузка...