WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження (автореферат) - Реферат

Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КОРОТИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 616.31-053.4/.5:616.711-007.5

Гомеостаз порожнини рота та його корекція у дітей з диспластичним сколіозом

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України (ректор – доктор медичних наук, професор Ждан В.М.).

Науковий керівник:доктор медичних наук, професор

Ткаченко Павло Іванович,

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України;

завідувач кафедри дитячої хірургічної стоматології.

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Куцевляк Валерій Ісайович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології;

– доктор медичних наук, старший науковий співробітник Дєньга Оксана Василівна, Інститут стоматології АМН України, завідувачка відділенням стоматології дитячого віку та ортодонтії.

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освітиімені П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут стоматології, кафедра стоматології.

Захист дисертації відбудеться " 22 " листопада 2005 р. об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Автореферат розісланий " 13 " жовтня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Т.О.Дев'яткіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Погіршення соціально-економічних і екологічних умов в Україні призводить до зростання розповсюдженості стоматологічної патології в дітей та підлітків (Косенко К.М., 1994; Паранько М.М., 1996; Крупник Н.М., 1997, Вінітєго І.Г., 1998; Ємельяненко Н.В., 1999). За статистикою на кожну дитину 12 років припадає 3 – 3,5 хворі зуби, у 80% підлітків 15 років виявляються хвороби тканин пародонта (Хоменко Л.О. та співавт., 1993).

У той же час ці показники зростають у дітей, що мають супутні соматичні хвороби (Руденко М.М., 1995; Лисак Т.Ю., 1996; Бабіна О.О. та співавт., 1999), зокрема і сколіоз, при якому мають місце порушення гормонального балансу, амінокислотного та мінерального обміну, зниження активності ензимних систем (Чаклін В.Д., Абальмасова Е.А., 1973, Казьмін А.І., Кон І.І., 1981, Шевченко С.Д., Єрмак Т.А., 1999), що, безперечно, відбивається на резистентності твердих тканин зубів та стані тканин пародонта (Петров В.В., 1982, 1989; Руденко М.М., Коновалов М.Ф., 1999; Коновалов М.Ф., 2000).

Зокрема, розповсюдженість карієсу в 11-12 річних дітей зі сколіозами сягає 80%, а інтенсивність карієсу постійних зубів вища, ніж у здорових дітей в 1,2-3,1 рази, в два рази частіше виявляється флюороз зубів (Косенко К.М., 1994; Ткаченко П.І., Коротич Н.М., 2001). Разом з тим, у них має місце значна розповсюдженість зубощелепної патології (78,7%) (Радочкіна К.М., 1999; Руденко М.М., Радочкіна С.В., 2001), яка в більшості випадків супроводжується гінгівітом (Коновалов М.Ф., 2000).

Останнім часом усе частіше як лікувально-профілактичний засіб проти стоматологічних хвороб стали застосовувати збалансоване раціональне харчування, в якому у вигляді харчових добавок використовують комплекси мікроелементів, антиоксидантів, адаптогенів, вітамінів та ін. Ці препарати регулюють метаболізм у клітинах, стимулюють остеогенез, нормалізують стан прооксидантно-антиоксидантної системи, сприяють переведенню адаптаційно-компенсаторних реакцій у фізіологічне русло, що покращує і стоматологічний статус (Горохівський В.Н., Дєньга О.В., 1998; Петрушанко Т.О., 1998; Левицький А.П, 1998; Андріянова О.Ю., 2000; Рося М.Н., Гонтарь Е.А., 2001).

Праць, присвячених розробкам стоматологічних профілактичних заходів у дітей зі сколіозом, відомо небагато (Петров В.В., 1984, 1989; Коновалов М.Ф., 2000), до того ж вони враховують тільки окремі механізми патогенезу захворювання. До цього часу не проводилося комплексного дослідження стоматологічного статусу в дітей із диспластичним сколіозом, як і не вивчався мінералізуючий потенціал, стан процесів перекисного окислення ліпідів та факторів антиоксидантного захисту в ротовій рідині, особливості обміну колагену, хімічний склад емалі зубів. Відсутність рекомендацій щодо профілактики хвороб твердих тканин зубів та тканин пародонта на фоні диспластичного сколіозу з урахуванням багатьох патогенетичних ланок обумовила вибір теми даного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана із планом наукових досліджень Української медичної стоматологічної академії і є фрагментом НДР "Механізми пошкодження зубощелепної системи, резистентність організму і обґрунтування засобів профілактики, терапії і реабілітації основних стоматологічних захворювань" (державний реєстраційний № 0197Ụ018550). Автор є безпосереднім виконавцем фрагмента зазначеної теми.

Метою дослідження є підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів по відношенню до резистентності твердих тканин зубів та захворювань пародонта в дітей із диспластичним сколіозом.

Відповідно до мети були поставлені такізавдання:

  1. Провести аналіз показників стану гігієни, поширеності карієсу, захворювань тканин пародонта, зубощелепної патології в дітей 7-15 років із диспластичним сколіозом в залежності від ступеня тяжкості сколіозу.

  2. Вивчити кислотостійкість емалі, кількісні та якісні показники ротової рідини: мінералізуючий потенціал, швидкість слиновиділення, в'язкість, рН, уміст кальцію, магнію, неорганічного фосфору, білка, оксипроліну.

  3. Дослідити хімічний склад емалі постійних зубів дітей зі сколіозом загалом і залежно від глибини та анатомічної ділянки зуба.

  4. Вивчити стан процесів перекисного окислення ліпідів та рівня факторів антиоксидантного захисту в ротовій рідині, насиченість організму аскорбіновою кислотою залежно від стану твердих тканин зубів, тканин пародонта, ступеня тяжкості сколіозу.

  5. Розробити, оцінити ефективність та впровадити в практику комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на підвищення резистентності органів ротової порожнини в дітей із диспластичним сколіозом.

Об'єкт дослідження: клініко-лабораторні показники гомеостазу порожнини рота в дітей із диспластичним сколіозом.

Предмет дослідження: ефективність запропонованого лікувально-профілактичного комплексу для корекції порушень гомеостазу порожнини рота в дітей із диспластичним сколіозом.

Методи дослідження: клініко-лабораторні, біохімічні, статистичні методи дослідження проведені з метою вивчення стану твердих тканин зубів, тканин пародонта, складу ротової рідини в дітей із диспластичним сколіозом та оцінки ефективності застосування запропонованого комплексу лікувально-профілактичних заходів.

Наукова новизна. Вперше за допомогою клініко-лабораторних методів дослідження проведене всебічне вивчення стоматологічного статусу дітей із диспластичним сколіозом. Виявлена значна розповсюдженість та інтенсивність карієсу, гінгівіту, зубощелепних аномалій, тенденція до їх зростання зі збільшенням ступеня тяжкості захворювання та з віком.

Доведено, що на фоні незадовільного стану гігієни порожнини рота, зниження структурно-функціональної резистентності емалі, низького мінералізуючого потенціалу ротової рідини (МПС), дисбалансу вмісту кальцію, неорганічного фосфору, магнію в ротовій рідині спостерігається активне ураження карієсом зубів у цієї категорії дітей.

Уперше вивчено хімічний склад емалі постійних зубів у дітей зі сколіозом. Проведений порівняльний аналіз хімічного складу загалом в емалі, залежно від анатомічної ділянки зуба та глибини. Виявлено, що зміни хімічного складу емалі постійних зубів призводять до формування карієслабільної емалі, що сприяє значній розповсюдженості та інтенсивності карієсу в цих дітей.

Уперше вивчені закономірності процесів перекисного окислення ліпідів та факторів антиоксидантного захисту (ПОЛ-АОЗ) у ротовій рідині дітей із диспластичним сколіозом. Виявлений факт накопичення продуктів перекисного окислення ліпідів на фоні зниження антиоксидантного захисту.

У результаті проведених досліджень уперше розроблений та апробований в клініці лікувально-профілактичний комплекс, ефективність застосування якого підтверджена покращенням стану гігієни, підвищенням кислотостійкості емалі, мінералізуючих властивостей ротової рідини, зменшенням запальних явищ у тканинах пародонта, нормалізацією процесів ПОЛ-АОЗ. Свідченням позитивного впливу корегуючих заходів на процеси гомеостазу органів порожнини рота є редукція приросту карієсу через 1 рік 36,17%, зниження індексу ПМА на 39,06% .


 
 

Цікаве

Загрузка...