WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів (автореферат) - Реферат

Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

КАЗИЦЬКА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 612.07:616 – 039.3:616.36 – 053.2/.5/.6 – 07

Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків: критерії діагностики та диференційної діагностики

14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Дніпропетровськ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Шостакович-Корецька Людмила Романівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідуюча кафедрою факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Денисова Маргарита Федорівна, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідуюча відділенням гастроентерології

доктор медичних наук, професор Єршова Ірина Борисівна, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідуюча кафедрою педіатрії № 1

Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, кафедра педіатрії № 1

Захист відбудеться " 22 " листопада 2005 року о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України та Інституту гастроентерології АМН України (пр. Правди, 96, м. Дніпропетровськ. 49074)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України (вул. Дзержинського, 9,м. Дніпропетровськ. 49044)

Автореферат розісланий " 18 " жовтня 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук М.Б. Щербиніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Поширеність захворювань печінки серед дитячого населення постійно зростає, незважаючи на значні успіхи у розробці нових методів їх діагностики та лікування (Н.Б. Губергриц, 1998; Е.М. Лукьянова, М.Ф. Денисова, 2001). Накопичений досвід педіатрів, показав, що дифузні захворювання печінки (ДЗП) у дітей мають високу частоту формування первинно хронічних гепатитів та значно більший, у порівнянні з дорослими, відсоток розвитку цирозу печінки. Поширеність хронічних гепатитів (ХГ) серед дитячого населення складає 0,5‰ (Е.М. Лукьянова, М.Ф.Денисова, 2001). Ці дані відображають офіційне положення, яке базується на обліку тільки маніфесних форм захворювання.

Автоімунні ураження печінки (АУП) займають провідну роль у швидкому переході ХГ у цироз печінки (В.Т. Ивашкин та ін., 2001; A.A. Baranov et al., 2003). Так, цироз печінки при первинному обстеженні хворого на автоімунний гепатит (АГ) виявляється у 25%, а при первинній біопсії печінки - у 85% випадках (З.Г. Апросина, 1998).

Схожість клінічної картини при ураженнях печінки різної етіології ускладнює постановку доречного діагнозу. АГ має широкий спектр клінічних проявів від безсимптомного до тяжкого перебігу. Він може перебігати як ХГ вірусної етіології, або розпочатись як гострий гепатит, що не дозволяє своєчасно призначити патогенетичну терапію, зменшити активність запального процесу та попередити або відстрочити перехід ХГ у цироз печінки (З.Г. Апросина, 1998; Л.В. Мороз, 2000).

Найважливішою ознакою АУП є виявлення у сироватці крові хворого автоантитіл до структурних елементів гепатоцитів: антинуклеарних (ANA) та антигладком'язових (SMA) антитіл при АГ І типу, антитіл до мікросомальних антигенів печінки та нирок 1-го типу (анти-LKM-1) при АГ ІІ типу(З.Г. Апросина, 1998; А.О. Буеверов, 1998; Ю.Е. Малаховский та ін., 2000;A.A. Baranov et al., 2003).

Поліорганність клінічних проявів АГ обумовлює важливість вивчення даної проблеми (С. Д. Подымова та ін., 1993; З.Г. Апросина, 1998; М. Манс, 2001). Так, у 48% хворих на АГ виявляються позапечінкові ураження: лихоманка, артралгії, поліміозит, міокардит, тіреоідит Хашимото, неспецифічний виразковий коліт, гемолітична анемія та ін. (З.Г. Апросина, 1998). Позапечінкові ураження можуть маніфестувати набагато раніше, ніж ураження печінки (С. Д. Подымова та ін., 1993; З.Г. Апросина, 1998). Тому появлення гіперферментемії, гіпербілірубінемії та порушення функції печінки у таких хворих трактується як вторинний гепатит.

Пошук нових маркерів АУП, які не тільки констатують наявність захворювання, про що свідчать циркулюючі автоантитіла, але й можуть обґрунтувати ступінь активності запального процесу, залишається актуальним на сьогодення. Встановлено, що головна роль у прогресі запального процесу у печінці відводиться особливостям імунної відповіді хворого і, насамперед, реакціям клітинного імунітету, які опосередковують імунний цитоліз гепатоцитів (Е.М. Лукьянова, М.Ф. Денисова, 2001). Тому неоптерин, як інтегральний показник імунної відповіді Th1-типу, може стати новим критерієм для діагностики та диференційної діагностики автоімунних уражень при ДЗП у дітей та підлітків.

Діагноз АГ, встановлений на основі клінічних, лабораторних, та імунологічних даних обумовлює можливість раннього призначення патогенетичного лікування та дозволяє очікувати більш сприятливий прогноз захворювання. Тому точна діагностика з використанням сучасних методів, адекватна патогенетична терапія, раннє розпізнавання та лікування ускладнень, розумна оцінка прогнозу у більшості випадків дозволяє суттєво збільшити тривалість та поліпшити якість життя хворих дітей та підлітків з ураженням печінки автоімунного характеру.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної роботи кафедри факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України: "Розробка нових підходів до імунокорекції у дітей, які мають імунний дисбаланс", номер державної реєстрації 0199U001005.

Мета роботи. Удосконалення діагностики та розробка критеріїв диференційної діагностики автоімунних уражень печінки у дітей та підлітків на основі визначення клініко-лабораторних особливостей перебігу, автоімунних маркерів і вмісту неоптерину в сироватці крові.

Завдання дослідження:

  1. Дослідити частоту виявлення автоімунних маркерів (ANA, SMA, анти-LKM-1 та AMA) та типу автоімунного гепатиту у дітей та підлітків при дифузних захворюваннях печінки;

  2. Виявити особливості перебігу автоімунних уражень печінки та провести порівняльний клініко-лабораторний аналіз показників у дітей та підлітків груп дослідження з та без наявності автоімунних маркерів у сироватці крові;

  3. Провести порівняльне клініко-лабораторне дослідження хворих дітей та підлітків з І та ІІ типом автоімунного гепатиту та виявити особливості перебігу захворювання в залежності від його типу;

  4. Вивчити вміст неоптерину в сироватці крові дітей та підлітків груп дослідження з урахуванням характеру ураження печінки та визначити його роль при автоімунному гепатиті;

  5. Розробити вагомі критерії діагностики та диференційної діагностики і створити математичну модель з бальною системою оцінки наявності уражень печінки автоімунного характеру у дітей та підлітків.

Об'єкт дослідження: діти та підлітки віком від 4 до 18 років з ураженнями печінки автоімунного характеру.

Предмет дослідження: клінічні особливості перебігу, результати ультразвукового, біохімічного, серологічного, вірусологічного та спеціального імунологічного дослідження з визначенням автоімунних антитіл проти структурних елементів гепатоцитів та вмісту неоптерину в сироватці крові дітей та підлітків з автоімунним ураженням печінки та при різних типах автоімунного гепатиту.

Методи дослідження. Анамнестичні, загальноклінічні, ультразвукові, біохімічні, імунофлуоресцентні, імуноферментні, статистично-математичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше за допомогою сучасних лабораторних технологій з використанням автоімунних маркерів та неоптерину було удосконалено діагностику АГ та визначені клініко-лабораторні особливості перебігу АУП у дітей та підлітків.

Уточнено значення неоптерину в діагностиці АГ як важливого імунологічного показника, який відображає ступінь активації клітинного імунітету, корелює з активністю запального процесу в печінці та свідчить про наявність автоімунної спрямованості характеру ураження печінки.

Вперше визначені високоінформативні критерії діагностики та диференційної діагностики АУП у дітей та підлітків. Розроблена математична модель з бальною системою оцінки на основі визначених нами інтегральних високоінформативних клініко-лабораторних показників, яка дозволяє констатувати наявність автоімунного характеру ураження печінки у дітей та підлітків з високим (80-99,9%) відсотком точності.

Практичне значення отриманих результатів. Застосована методика непрямої імунофлуоресцентної діагностики для визначення автоімунних антитіл до структурних елементів клітин печінки у дітей та підлітків дозволила констатувати АУП у 22,2% випадків.


 
 

Цікаве

Загрузка...