WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація хірургічного відновлення прохідності верхніх відділів системи сльозовідведення (автореферат) - Реферат

Оптимізація хірургічного відновлення прохідності верхніх відділів системи сльозовідведення (автореферат) - Реферат

6. Встановлена доцільність проведення у студентів з порушеннями імунного статусу профілактичних курсів імунокорекції інтерфероногеном, циклофероном не рідше, ніж 1 раз на рік (по 2 ml через день, курс 10 ін'єкцій). У студентів з виявленим порушеннями емоційно-особистісної сфери і дефіцитом імунних факторів захисту рекомендоване проведення профілактичних курсів з використанням бемітіла кожні 6 місяців по 250 мг 2 раза на день, курс 10 днів.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Кипень Н.И. Взаимосвязь аффективных расстройств у студентов первого года обучения с воспалительными процессами в тканях пародонта // Вісник стоматології.- 2004.- №1.- С.24-26.

  2. Кипень Н.И. Комплексное лечение генерализованного катарального гингивита у студентов с психоэмоциональными расстройствами // Український стоматологічний альманах.- 2004.- №1-2. -С.28-30.

  3. Мащенко И.С., Кипень Н.И. Выявление групп риска, выбор и тактика профилактических мероприятий и лечения генерализованного катарального гингивита у студентов // Современная стоматология.- 2004.- №2(26). -С.53-55.

(Особистий внесок полягає у клінічному обстеженні студентів, аналізі результатів дослідження)

  1. Самойленко І.І., Кіпень Н.І., Споріш О.А. Визначення активності патологічного процесу в ясенних тканинах у хворих на катаральний генералізований гінгівіт // Медичні перспективи.- 2004.- T. IX, №2.- С.112-115

(Особистий внесок полягає у клінічному обстеженні студентів, узагальненні результатів дослідження)

  1. Кипень Н.И. Методологические подходы в осуществлении диагностической, лечебной и профилактической помощи при воспалительных заболеваниях пародонта у студентов // Тези наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми терапевтичної стоматології".- Київ, 2003.- С.85-87.

  2. Гударьян Ю.И., Кипень Н.И., Завтонова А.В. Особенности психовегетативного статуса при генерализованном катаральном гингивите и генерализованном пародонтите у студентов // Матеріали ΙΙ (ΙХ) з'їзду Асоціації стоматологів України "Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології".- Київ: Книга плюс, 2004.-С.212-213.

(Особистий внесок полягає у клінічному обстеженні студентів, аналізі результатів дослідження)

АНОТАЦІЯ

Кіпень Н. І. Удосконалення методів первинної та вторинної профілактики генералізованого гінгівіту у студентської молоді. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. - Українська медична стоматологічна академія. - Полтава,2005.

Дисертація присвячена обґрунтуванню та вивченню ефективності комплексу лікувально-профілактичних заходів генералізованого катарального гінгівіта у студентів із психоемоційними порушеннями. Установлено, що психоемоційний стан визначає особливості патогенезу та клінічного перебігу захворювання. Матеріали дисертації свідчать про те, що наявність у студентів психоемоційних порушень на фоні дефіциту місцевих та загальних імунних механізмів захисту, сприяє формуванню несприятливих варіантів генералізованого катарального гінгівіту.

З урахуванням цього розроблено методи застосування психокорегуючих препаратів у профілактиці та комплексному лікуванні генералізованого катарального гінгівіту у студентів. Застосування розробленого комплексу лікувально-профілактичних заходів у студентів із інтактним пародонтом та студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт, дозволяє запобігти виникненню запального процесу в яснах та досягти видужання у 88,9 % хворих.

Ключові слова: студенти, генералізований катаральний гінгівіт, психоемоційний статус, імунологічні порушення, профілактика, лікування.

АННОТАЦИЯ

Кипень Н.И. Усовершенствование методов первичной и вторичной профилактики генерализованого гингивита у студенческой молодежи. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Украинская медицинская стоматологическая академия. - Полтава, 2005.

Диссертация посвящена обоснованию и изучению эффективности комплекса лечебно-профилактических мероприятий генерализованного катарального гингивита у студентов на основании анализа пародонтологического статуса, психологического тестирования и иммунологических исследований.

Изучение психоэмоционального статуса студентов показало, что психоэмоциональные сдвиги, возникающие вследствие дезадаптации к учебному процессу и изменению социально-бытовых условий, могут выступать как фактор, способствующий возникновению и развитию генерализованного катарального гингивита. Наряду с этим установлено, что психоэмоциональные нарушения у студентов способствуют развитию дефицита неспецифических гуморальных и клеточных факторов иммунной защиты.

В зависимости от показателей состояния психоэмоционального статуса, локальных и системных факторов иммунитета, рекомендуется среди студентов, больных генерализованным катаральным гингивитом, выделять две группы: первая – с преобладанием изменений иммунного статуса, вторая – имеющих одновременно психоэмоциональные нарушения и дефицит иммунных факторов защиты. Установлено, что пациенты второй группы должны быть отнесены к группе риска с высокой вероятностью развития генерализованного катарального гингивита и активных форм клинического течения заболевания. Доказано, что определение ведущих симптомокомплексов, развившихся при иммунологических и психоэмоциональных нарушениях, позволяет прогнозировать динамику генерализованного катарального гингивита и своевременно выявить причины хронизации и обострения воспалительного процесса в десне. Впервые показана возможность выделения на доклиническом уровне групп риска возникновения воспалительного процесса в тканях пародонта и групп с ее ранними активными проявлениями на основе обнаружения признаков дезадаптации к хроническому психоэмоциональному напряжению.

На основании полученных результатов разработан и внедрен в практику дифференцированный комплекс лечебно-профилактических мероприятий, предусматривающий использование средств, направленных на устранение психоэмоциональных и ммунологических нарушений. Установлена высокая эффективность применения бемитила в комплексной терапии генерализованного катарального гингивита у лиц с психоэмоциональными нарушениями, разработаны оптимальные терапевтические дозы препарата, определена длительность необходимого курса лечения.

Апробация предложенного метода комплексной терапии генерализованного катарального гингивита, ассоциированного с психоэмоциональными нарушениями, у студентов показала, что его использование обеспечивает выздоровление у 88,9 % больных, позволяет устранить на длительный срок иммунологические и психологические факторы возникновения рецидивов заболевания в отдаленные сроки наблюдения, способствует стабилизации состояния десны в 87,5% случаев. Эффективность разработанной программы профилактики активных форм генерализованного катарального гингивита у студентов с психоэмоциональными нарушениями в отдаленные сроки наблюдения оценивалась как высокая, способствовала снижению возникновения рецидивов на 70,1%.

Результаты диссертационной работы внедрены в учреждения практического здравоохранения и учебный процесс на профильных кафедрах.

Ключевые слова: студенты, генерализованный катаральный гингивит, психоэмоциональный статус, иммунологические нарушения, профилактика, лечение.

SUMMARY

Kipen N.I. The improvement of methods of primary and secondary preventive maintenance generalized gingivitis at student's youth. - Manuscript.

The dissertation on competion of a scientific degree of the Candidate of Medical Sciences on a speciality 14.01.22 - stomatology. - Ukrainian Medical Academy of Stomatology. - Poltava, 2005.

The dissertation is devoted to a substantiation and study of efficiency of a complex of medical-preventive measures of the generalized catarrhal gingivitis at the students with psychoemotional abnormalities. It's established, that psychoemotional state determines of features of pathogenesis and clinical course of disease. The materials of the dissertation testify that the presence psychoemotional abnormalities at the students on a background of deficiency of local and general immune mechanisms of protection, assists in formation of adverse variants of generalized catarrhal gingivitis.

In view of it the principles of application of the psychocoregular preparations in complex treatment and preventive maintenance of the generalized catarrhal gingivitis at the students are developed. The application of the developed complex of medical-preventive measures at the healthy students and students with generalized catarrhal gingivitis , permits to prevent occurrence of the inflammatory process in gum and achieves recovery in 88,8 % of the patients.

Key words: students, generalized catarrhal gingivitis, psychoemotional status, immunological abnormalities, preventive maintenance, treatment.


 
 

Цікаве

Загрузка...