WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація хірургічного відновлення прохідності верхніх відділів системи сльозовідведення (автореферат) - Реферат

Оптимізація хірургічного відновлення прохідності верхніх відділів системи сльозовідведення (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КІПЕНЬ Наталія Іванівна

УДК 616.311.2-002-08-039.71-086.13/14-053.7

Удосконалення методів первинної та вторинної профілактики генералізованого гінгівиту в студентської молоді

14.01.22 – стоматологія

АВТРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України (ректор – доктор медичних наук, професор, академік АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, Дзяк Георгій Вікторович).

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мащенко Ігор Сергійович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології

Офіційни опоненти:

  • доктор медичних наук, професор Тарасенко Лідія Мусіївна, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, завідувачка кафедри біохімії

  • доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович, Національний медичний університет ім.. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра терапевтичної стоматології

Захист дисертації відбудеться "18" травня 2005р. об 11-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23)

Автореферат розісланий "8" квітня 2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Дев'яткина Т.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.Запальні захворювання пародонту займають особливе місце серед стоматологічних захворювань, що пов'язане з широким розповсюдження їх серед населення. Виникнувши у молодому віці, вони призводять не тільки до швидкої втрати значної кількості зубів, але й впливають на здоров'я всього організму.

Згідно епідеміологічним даним, патологією пародонту, що найчастіше зустрічається у молодому віці, є гінгівіт, про що свідчать численні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів (Косенко К.М., 1994; Косоверов Ю.Е., Запорожец Н.Н., 2002; Beck J.D., Slade G.D., 1996; Hujoel P.P. et al., 2003).

Існує думка про провідну роль місцевих чинників у виникненні запальних захворювань пародонту: патогенної флори і мікробної бляшки, різних видів порушення рівноваги артикуляції, змін місцевої імунологічної ситуації (Мащенко І.С., 1996, 2002; Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000; Цепов Л.M, Николаев А.И., 2001; Л.А. Дмитриева, 2001; Genco R.G, 1994).

До теперішнього часу найменш вивчений вплив психоемоційних порушень як чинника ризику у виникненні і розвитку генералізованого катарального гінгівіту у студентів, а також динаміка цих процесів на фоні лікувально-профілактичних заходів, що проводяться. Можливо припустити, що постійне психоемоційне напруження, як наслідок надмірних учбових навантажень, часте порушення режиму праці та відпочинку, соціальні негаразди призводять до зриву процесів адаптації, що не може не позначатися на особливостях проявів генералізованого катарального гінгівіту (Сауткин М.Ф., Ионова Т.В., 1991; Юматов Е.А. и соавт. 2001; Кундиев Ю.І. с соавт., 2002; Спицин А.В., 2002; Барабаш И.А. и соавт., 2003).

У зв'язку з цим виникає необхідність глибокого аналізу причин виникнення генералізованого катарального гінгівіту у студентів і встановлення провідних чинників ризику, які визначають розвиток і клінічні особливості перебігу захворювання.

Особлива увага має бути приділена емоційно-особистісним реакціям, які можуть формуватися в студентів у процесі навчання (Кудрявцева Т.Н. и соавт., 1998; Горбач Н.А. и соавт., 2003; Лобанов С.П., Студнеева Г.И., 2003).

Акцент у вирішенні проблеми генералізованого катарального гінгівіту в студентів повинен бути різко зміщений на профілактику. Це вимагає виявлення доклінічних стадій захворювання, розробки нових методичних підходів до проведення заходів щодо первинної та вторинної профілактики (Данилевский Н.Ф., 1989; Грудянов А.И., 1995; Хоменко Л.О. з співавт., 1998; Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000; Мащенко И.С., 2002). Особливого значення набувають дослідження, що стосуються вибору методів і засобів профілактики, спрямованих на ослаблення або ліквідацію патогенних чинників, які сприяють виникненню і розвитку захворювання. Саме в такому контексті ця проблема ніколи не ставилася і не розв'язувалася.

Таким чином, актуальність даного дослідження визначається необхідністю виявлення найбільш значущих імунологічних і психоемоційних факторів ризику розвитку генералізованого катарального гінгівіту у студентів і відсутністю відомостей по їх корекції.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової наукової теми кафедр терапевтичної стоматології і стоматології дитячого віку з курсом інтернатури Дніпропетровської державної медичної академії "Розробка і удосконалення методів діагностики і етіопатогенетичного лікування запальних захворювань пародонту, карієсу зубів і його ускладнень", шифр № 0100V0023. Автор був безпосереднім виконавцем фрагменту НДР.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження - підвищити ефективність профілактики і лікування генералізованого катарального гінгівіту у студентів на основі патогенетичного обґрунтування використання засобів корекції психоемоційного і імунного статусу.

Мета дослідження досягалась рішенням наступних завдань:

  1. Оцінити особливості психоемоційного статусу студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт, за допомогою адаптованих опитувальників.

  2. Вивчити особливості перебігу генералізованого катарального гінгівіту у студентів з психоемоційними порушеннями.

  3. Виявити взаємозв'язок психоемоційних порушень з змінами імунного статусу у студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт.

  4. Розробити комплексний метод лікування генералізованого катарального гінгівіту у студентів з урахуванням індивідуальних особливостей психоемоційного статусу та змін у імунному статусі.

  5. Оцінити клініко-лабораторну ефективність застосованих диференційованих комплексів профілактичних і лікувальних заходів у студентів при генералізованому катаральному гінгівіті.

Об'єкт дослідженняпсихоемоційні і імунологічні порушення у студентів з інтактним пародонтом і студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт.

Предмет дослідження– корекція психоемоційних і імунологічних порушень, комплексне лікування і профілактика генералізованого катарального гінгівіту із застосуванням препаратів "Бемітіл" і "Циклоферон".

Методи дослідження– клінічні, психологічні і імунологічні методи обстеження студентів з інтактним пародонтом і студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт, для оцінки ефективності запропонованих нами профілактичних і лікувальних заходів; рентгенологічний і математико-статистичний – для об'єктивізації і аналізу одержаних результатів клініко-лабораторних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. Впершепроведене комплексне вивчення психоемоційного і імунологічного статусу у студентів з інтактним пародонтом і студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт. Встановлено, що у студентів на етапі адаптації до інтенсивного навчального процесу і зміни побутових умов можуть формуватися психосоматичні розлади.

Вперше доведено, що психоемоційні порушення у студентів сприяють розвитку значного місцевого дефіциту неспецифічних гуморальних і клітинних факторів захисту і збільшенню кількості осіб з активним перебігом генералізованого катарального гінгівіту. При цьому принципове значення має встановлена закономірність, що для студентів з хронічним перебігом запального процесу в ясенних тканинах характерний адаптивний тип реагування, відсутність психоемоційних порушень.

Вперше показана можливість виділення на доклінічному рівні груп ризику виникнення запального процесу в тканинах пародонта і груп з її ранніми активними проявами на основі виявлення ознак дезадаптації до хронічного психоемоційного напруження.

Для студентів з виявленими різними клініко-патогенетичними варіантами генералізованого катарального гінгівіту науково обґрунтовані, розроблені і апробовані методи удосконалення первинної та вторинної профілактики захворювання. Встановлена висока ефективність застосування бемітіла в комплексній терапії для лікування генералізованого катарального гінгівіту у осіб з психоемоційними порушеннями.

Практичне значення одержаних результатів. Визначений контингент студентів, які потребують оцінки їх психоемоційного та імунного стану.

Розроблений комплекс для виявлення дезадаптації до хронічного психоемоційного напруження у студентів, що дозволяє своєчасно, на початковому етапі профілактичних і лікувальних заходів корегувати методи первинної та вторинної профілактики генералізованого катарального гінгівіту і підвищити їх ефективність. Розроблені диференційовані профілактичні програми в умовах стоматологічного прийому.

Доведена доцільність і ефективність застосування у лікуванні студентів, хворих на генералізований катаральний гінгівіт, корекції психоемоційного напруження. Для цих цілей рекомендований фармакологічний засіб бемітіл, обґрунтовані оптимальні його терапевтичні дози, тривалість необхідного курсу лікування для усунення психоемоційного напруження.


 
 

Цікаве

Загрузка...