WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування гендерних ідентичностей рекламою (автореферат) - Реферат

Формування гендерних ідентичностей рекламою (автореферат) - Реферат

5. Ім'я вченого увічнено в історії ботанічної науки: на сьогоднішній день на його честь названо 64 види та різновидності судинних рослин, з яких до наших досліджень були відомими лише 54 назви.

6. Показано заслуги В. Липського в роботі та керівництві такою науковою установою, як Всеукраїнська Академія наук, а також низкою комісій: Комісією УАН по вивченню природних багатств України, Комісія по вивченню фауни України, Комісією енциклопедичного словника, Озерною комісією. Активна науково-організаційна діяльність ученого свідчить про його організаторські здібності та доповнює його творчу особистість. Історія Ботанічного музею Центрального науково-природничого музею та Інституту ботаніки НАН України пов'язані з створеними та очолюваними В.Липським Ботанічним кабінетом, Гербарієм (1922) та кафедрою квіткових рослин (1919), які частково стали їх базою. Академік В.Липський брав участь у закладанні фундаменту української науки, бачив перспективи її подальшого розвитку, прагнув вивести її на світовий рівень.

7. Висвітлено значення діяльності академіка В.Липського по організації роботи ботанічного саду ВУАН. З'ясовано, що саме вченим було розроблено перший план забудови та організації роботи цього наукового закладу. Переважна більшість його пропозицій була згодом утілена в життя.

8. До наукового обігу введено нові архівні матеріали, які висвітлюють сторінки життя та діяльності вченого - зокрема, досі невідома стаття „Кафедра квіткових рослин та Ботанічний сад 1929-1930 рр.", листи до академіка О.Фоміна (1929-1933рр.), протоколи засідань ради Ботанічної секції Українського наукового товариства (1920-1924рр.)

Основний зміст дисертації викладено у таких публікаціях:

1. Крецул Н. І. Роль гербарію в науковій діяльності Липського В. І. 1887-1917 рр. // Історія української науки на межі тисячоліть: 3б. наук. праць /Відпов. ред. О.Я.Пилипчук. -Київ, 2001. -Вип. 5. - С. 120-124.

2. Крецул Н. І. В.І.Липський − організатор ботанічних садів // Історія української науки на межі тисячоліть: 3б. наук. праць /Відпов. ред. О.Я.Пилипчук. -Київ, 2001. -Вип. 6. - С. 94-99.

3. Крецул Н. І. Володимир Липський про ботанічні сади Європи //Історія української науки на межі тисячоліть: 3б. наук. праць /Відпов. ред. О.Я.Пилипчук. - Київ, 2002. - Вип. 7. - С.120-126.

4. Крецул Н. І. Флористичні дослідження В.І. Липського // Історія української науки на межі тисячоліть: 3б. наук. праць /Відпов. ред. О.Я.Пилипчук. -Київ, 2002. -Вип. 8. – С. 157-163.

5. Крецул Н.І. В.І.Липський про структуру та діяльність наукових бібліотек при ботанічних садах //Тези доповідей науково-практичної конференції / Ред. кол.: В.А.Вергунов (відп. ред.) та ін. - Київ: Нора-Друк, 2002. — С. 48-49

6. Крецул Н.І. В. І. Липський як історик науки /Історія освіти науки і техніки в Україні: Перша конференція молодих вчених та спеціалістів: Тези доповідей та повідомлень (ЗО травня 2002 р., м. Київ)/ Укр. акад. аграр. наук. ЦНСГБ АН Вищ. шк. Укр. -К., 2002. С. 83-85.

7. Крецул Н.І. Академік Володимир Іполитович Липський – організатор науки //Восьма конференція молодих істориків освіти, науки і техніки (21-23 травня 2003 р., м. Київ). - Київ, 2003. - С. 101-105.

Анотації

Крецул Н.І.

Історико-науковий аналіз діяльності академіка В.І.Липського в контексті розвитку ботанічної науки. – Рукопис.

У дисертації відображено основні етапи життя та представлено історико-науковий аналіз наукової, організаційної, громадської діяльності видатного українського вченого-ботаніка, флориста, систематика, президента Української Академії наук (1922-1928), академіка ВУАН та члена-кореспондента АН СРСР Володимира Іполитовича Липського (1863-1937).

Наукова діяльність В. Липського розглянута в контексті розвитку ботанічної науки в Уrраїні. Учений зробив вагомий внесок в її розвиток та в організацію науки в Україні. Аналіз його наукових праць дає підстави стверджувати, що вони не втратили своєї значимості й нині.

Ключові слова: В.Липський, наукова діяльність, ботанічна наука, флористичні дослідження, ботанічні сади, історик науки, Українська Академія наук.

Крецул Н.И.

Историко-научный анализ деятельности академика В.И.Липського в контексте развития ботанической науки. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – история науки и техники.

В диссертации отображены основные этапы жизни и представлен историко-научный анализ научной, организационной, общественной деятельности выдающегося украинского ботаника, президента Украинской Академии наук (1922-1928), академика ВУАН и член-корреспондента АН СССР академика Владимира Ипполитовича Липского (1863-1937).

Работа состоит из вступления, четырех разделов, выводов, списка использованных источников.

Во вступлении обоснована актуальность проблемы, определены объект, предмет, цель и задачи, методы исследования, раскрывается научная новизна, теоретическое и практическое значение полученных результатов.

В первом разделе "Историография проблемы и база источников исследования" представлен анализ научных, научно-популярных, исторических, публицистических литературных источников, архивных материалов, которые были использованы в ходе исследования. Историографический обзор убедительно показывает, что избранная научная проблема освещалась только фрагментарно, деятельность В.И.Липского не была предметом диссертационного исследования.

Во втором разделе "Жизненный и творческий путь В.Липского" осуществлен анализ основ этапов жизненного и творческого пути ученого, показано процесс формирования и становление его как ученого. В деятельности В.Липского нами выделены такие периоды: первый киевский (1885-1893); петербургский (1894-1917); второй киевский (1917-1928) и одесский (1928-1937).

В третьем разделе "Основные направления научных исследований В.И.Липского" осуществлен анализ научного наследия ученого.

Изучение и анализ научного наследия В. Липского позволили установить четыре основных направления его научных поисков: флористические исследования, работа в отрасли систематики сосудистых растений, изучение мирового опыта работы ботанических садов, история ботанической науки. В научных работах ученого эти направления тесно связаны между собой, поэтому мы попытались их исследовать их в комплексе.

Анализ научных работ В. Липского в отрасли ботаники очень важен, потому что эти работы показывают те основные направления, по которым развивалась ботаническая наука конца ХІХ – начала ХХ ст. Ученый внес значительный вклад в решение конкретных проблем, его работы имели влияние на формирование ботанической науки того времени.

В разделе также обобщается вся творческая деятельность В.Липского, показано значение его исследований для ботанической науки. Идеи ученого сохраняют всю полноту своей актуальности и в наши дни, так как они ни в коем

случае не вступают в разногласие с новейшими флористическими данными, а лишь доказывают дальновидность ученого. Его работы имели глубокое влияние на формирование ботанической науки конца ХІХ - начала ХХ веков на Украине.

В четвертом разделе "Научно-организационная деятельность В.И.Липского" показана роль академика В.Липского в становлении Украинской Академии наук, его работа в качестве организатора ботанических садов на Украине.

В выводах обобщены результаты работы, показаны перспективы дальнейшего исследования.

Ключевые слова: В. Липский, научная деятельность, ботаническая наука, флористические исследования, ботанические сады, историк науки, Украинская Академия наук.

Kretsul N. I.

Historical-Scientific Analysis of the Academician V.I.Lіpsky's Activities in the Context of Botanical Science Development. – Manuscript.

The general stages of life and historical-scientific analysis of research, organizational and social activities of the outstanding Ukrainian scholar-botanist, florist, systematist, president of the Ukrainian Academy of Sciences (1922-1928), academician of the All Ukrainian Academy of Sciences, and corresponding member of the Academy of Sciences of the USSR Volodymyr Ipolytovych Lіpsky (1863-1937) are reflected in the dissertation.

V. Lіpsky's research activities are viewed in the context of the botanical science development. The scholar has made a ponderable contribution to the Botany development, to the organization of this science in Ukraine. The analysis of his research works gives arguments to affirm that they haven't lost their importance even today.

Key words: V. Lіpsky, research activities, botanical science, floristic research, botanical gardens, the historian of science, Ukrainian Academy of Sciences.


 
 

Цікаве

Загрузка...