WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування гендерних ідентичностей рекламою (автореферат) - Реферат

Формування гендерних ідентичностей рекламою (автореферат) - Реферат

3

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ імені Г.М. ДОБРОВА

КРЕЦУЛ Наталія Іванівна

УДК 929:58 (091)

Історико-науковий аналіз діяльності академіка в.і.липського в контексті розвитку ботанічної науки в Україні

07.00.07 - історія науки і техніки

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

Науковий керівник: доктор історичних наук,

старший науковий співробітник

РУДА Світлана Петрівна

Центр досліджень науково-технічного

потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва

НАН України,

провідний науковий співробітник

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

ПИЛИПЧУК Олег Ярославович

Київський університет економіки і

технологій транспорту, завідувач кафедри

екології та безпеки життєдіяльності на

залізничному транспорті

кандидат історичних наук

КОВАЛЕНКО Світлана Дмитрівна

Державна наукова сільськогосподарська

бібліотека Української академії аграрних наук,

вчений секретар

Провідна установа: Інститут історії України НАН України, м. Київ

Захист відбудеться „ 22" червня 2005 р. о 12 00 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.189.02 в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. Грушевського, 4, к. 615.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України (01032, Київ, бул. Шевченка, 60).

Автореферат розісланий " 19 " травня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.Г.Гармасар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку історії науки спостерігається жвавий інтерес до ролі суб'єкта наукової творчості, його внеску в науковий прогрес, оскільки відтворення об'єктивної історії науки без аналізу творчого доробку її видатних діячів є справою неможливою.

Тема нашого дисертаційного дослідження пов'язана з аналізом різносторонньої діяльності академіка Володимира Іполитовича Липського (1863-1937) - відомого науковця, ботаніка-систематика, флориста, географа, знавця організації роботи ботанічних садів, гербарної справи та історії ботанічної науки. Академік В.Липський був першим директором ботанічного саду новоствореної Української академії наук (1919 р.), очолював Всеукраїнську академію наук у 1922-1928 роках.

Досліджуючи наукову спадщину В. Липського, переконуємось, що його діяльність ґрунтується на енциклопедичних знаннях і має вагоме значення для подальшого розвитку ботанічної науки в Україні. Проте дослідницька та науково-організаційна робота цього відомого вченого ще не проаналізована до кінця, внесок академіка В. Липського в розвиток ботанічної науки залишається не достатньо вивченим та узагальненим.

Хронологічні межі дисертації визначаються зрілими роками життя академіка В.Липського, тобто охоплюють період з 1887 по 1937 роки. Разом із цим, деякі розділи дисертаційного дослідження несуть певну інформацію про події, що мали місце дещо раніше або пізніше зазначеного періоду. Такі дані подаються в першому розділі, де висвітлюється історіографія досліджуваної проблеми, у другому розділі, де йдеться про розвиток ботанічної науки в Україні та в четвертому розділі, в якому висвітлюється значення наукової спадщини В.Липського для подальшого розвитку ботанічної науки в Україні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження має місце в площині наукової теми відділу історії науки і техніки Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України "Розробка методологічних та методичних основ створення "Біографічного словника діячів природознавства і техніки України" (номер державної реєстрації теми 0101U002614) та в межах комплексного плану загального вивчення історії природничих наук, який реалізується кафедрою біології та іншими кафедрами природничо-географічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні, узагальнені та систематизації наукової спадщини академіка В.Липського; визначенні його ролі в науковому та громадському житті України в кінці ХІХ на початку ХХ століття. Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких дослідницьких завдань:

- на основі вивчення наукових, літературних, архівних та інших джерел проаналізувати стан розвитку ботанічної науки в кінці ХІХ на початку ХХ століття;

- дослідити основні фактори формування В.Липського як науковця;

- з'ясувати значення науково-організаційної та громадської діяльності В.Липського для становлення та розвитку науки в Україні в кінці ХІХ на початку ХХ ст.;

- зробити аналіз науково-дослідної діяльності вченого, визначити його внесок у вирішення проблем флористики, систематики рослин, вивчення світового досвіду роботи ботанічних садів та пошуків у галузі історії науки;

- показати значення наукової спадщини академіка В. Липського для подальшого розвитку ботанічної науки в Україні.

Об'єктом дослідження: розвиток ботанічної науки в Україні в кінці ХІХ на початку ХХ століття.

Предметом дослідження є діяльність академіка В.І.Липського в галузі флористики, систематики та географії рослин, а також організації вітчизняної науки.

Методи дослідження – історико-науковий, проблемно-хронологічний, аналітико-синтетичний, описовий, що передбачає вивчення та узагальнення архівних матеріалів, публікацій, праць, пов'язаних з науковим доробком ученого, його життям та діяльністю.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації вперше:

• проведено цілісний історико-науковий аналіз наукової, організаційної та громадської діяльності академіка В. Липського;

• виділено фактори становлення вченого як науковця та етапи його наукової діяльності;

• визначено та проаналізовано основні напрями наукової діяльності академіка В.Липського в контексті розвитку ботанічної науки в кінці ХІХ на початку ХХ ст.;

• показано вагомість наукової спадщини В.Липського для подальшого розвитку ботанічної науки в Україні;

• запроваджено до наукового обігу нові матеріали з архівів України, які до цього часу залишались невідомими.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертаційного дослідження, в певній мірі, доповнюють теоретичний арсенал української історичної науки, який вже існує. Отримані результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при розробці загальних проблем історії природничих наук; матеріали досліджень є актуальними в курсах лекцій із ботаніки, ботанічної географії, екології та деяких інших природничих дисциплін у вищих навчальних закладах.

Дані, отримані автором, уже знайшли застосування при створенні кабінету ботаніки і наукового гербарію, при викладанні курсу "Ботаніка" для студентів природничо-географічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалась на засіданні відділу історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. Окремі положення доповідались на таких наукових конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукові сільськогосподарські бібліотеки у ХХІ столітті" (Київ, 2002), І конференція молодих вчених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні" (Київ, 2002), ХІХ Міжнародний симпозіум з наукознавства і історії науки "Історія національної науки: новий зміст і суспільне значення" (Київ, 2002), Восьма конференція молодих істориків освіти, науки і техніки, (Київ, 2003), ІІ Міжнародна конференція "Біографічний метод в сучасному гуманітарному знанні" (Одеса, 2004), ХХ Міжнародний Київський симпозіум з наукознавства і історії науки "Академічна наука: минуле, сучасне, майбутнє" (Київ, 2004).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено в 7 публікаціях автора, усі вони є одноосібними. Серед них: 4 статті в наукових фахових збірниках, 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Структура дисертації. Обсяг дисертаційної роботи дорівнює 179 сторінкам. Вона складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який вміщує 275 позицій.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено об'єкт, предмет, мету і завдання дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, подаються відомості про апробацію дисертаційної роботи.

У першому розділі "Історіографія проблеми та джерельна база дослідження" представлено аналіз наукових, науково-популярних, історичних, публіцистичних літературних джерел, архівних матеріалів, які були використані в ході дисертаційного дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...