WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Рівень фізичного здоров’я студентів як клініко-фізіологічна основа фізичного виховання у вузі (автореферат) - Реферат

Рівень фізичного здоров’я студентів як клініко-фізіологічна основа фізичного виховання у вузі (автореферат) - Реферат

2.Кириленко Н. А. Цитометричне вивчення розвитку зиготи у жита // Вісник Одеського національного університету.-2001.- Т. 6, Вип. 1.- С. 210-213.

3. Кириленко Н. А. Цитометричне вивчення зиготи у соняшника // Учёные записки Таврического национального университета.-2001. - Т. 14 (53), №1.- С. 97-100.

4.Кириленко Н. А. Морфометричне дослідження розвитку яйцеклітини та зиготи у соняшника // Вісник Одеського національного університету.-2002.- Т. 7, Вип. 1.- С. 254-259.

5.Бланковская Т. Ф., Кириленко Н. А. Морфометрический анализ зиготы пшеницы и ржи в процес се ёё созревания // Цитология и генетика.- 2002.- Т. 36, № 3.- С. 12-16.

6.Кириленко Н. А. Цитометричне дослідження розвитку зиготи у жита // „Актуальні проблеми ботаніки та екології в Україні". Тез. допов. - Чернігів, 2000. - С. 91-92.

7.Бланковська Т. П., Кириленко Н. А. Цитометричне вивчення зиготи у соняшника // Матеріали XI з'їзду Українського ботанічного товариства (Харків, 25-27 вересня, 2000 р.). Тез. допов. - Харків, 2001. - С. 41 - 42.

8.Кириленко Н. А., Давиденко В. Л. Морфометрические параметры яйцеклетки и зиготы подсолнечника (Helianthus annuus L.) // II Международная конференция по анатомии и морфологии растений (Санкт-Петербург, 14-18 октября, 2002 г.). Тез. докл. – Санкт – Петербург, 2002 . - С. 151 - 152.

9. Кириленко Н. А. Цитохімічна характеристика яйцеклітини і зиготи деяких покритонасінних // „Актуальные проблемы ботаники и экологии". Тез. допов. - Одеса, 2003.- С.128 - 129.

10.Кириленко Н. А. Формування та дозрівання яйцеклітини у злаків // "Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация". Тез. допов. – Одеса, 2005. - С.127.

Кириленко Н.А.Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 03.00.05. - ботаніка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005 р.

Вивчено морфологічні особливості процесу запліднення у T. durum, T. aеstivum, S. cereale, та H. annuus на послідовних стадіях проходження цього процесу. Визначено об'єми клітин, їх ядер та ядерець, величину ядерно-ядерцевого (ЯЯС) і ядерно-цитоплазматичного (ЯЦС) співвідношень та досліджено динаміку цих показників за розвитку яйцеклітини і зиготи у даних видів. Виявлено, що об'єми клітини, ядра та ядерець, а також значення величин ЯЯС і ЯЦС в період дозрівання зиготи у цих видів змінюються. За спрямованістю змін об'ємів зиготи і її структурних компонентів у порівнянні з яйцеклітиною досліджувані види розрізняються. Криві, які відбивають процентне співвідношення цих об'ємів до відповідних об'ємів яйцеклітини у T. durum, T. aеstivum та у S. cereale – двовершинні. У них період коливань дорівнює 4 - 6 годинам, а у H. аnnuus – близько години. Морфометричні параметри зиготи розглядаються як інтегральні показники функціонального стану цієї клітини за її розвитку.

Досліджено характер змін морфометричних параметрів, ступінь накопичення нуклеїнових кислот і білка та особливості структурного стану хроматину в ядрах цих клітин. В яйцеклітині і зиготі цитохімічні реакції на конститутивні речовини (білки, нуклеїнові кислоти) схожі, а на запасні – розрізняються: в яйцеклітині і зиготі злаків запасними речовинами є, головним чином, крохмаль, а у H. annuus – ліпіди, більш енергетично багаті.

Розроблено критерії непрямої оцінки функціональної активності клітини, використовуючи інтенсивність цитохімічних реакцій, об'єм клітин, їх ядер та ядерець, а також величину співвідношень – ЯЯС та ЯЦС.

Ключові слова: яйцеклітина, зигота, морфометрія, T. durum, T. aеstivum, S. cereale, H. annuus.

Кириленко Н. А. Морфо-функциональное состояние яйцеклетки и зиготы в процессе их развития у некоторых цветковых растений. – Рукопись.

Дисертация на соискание учёной степени кандидата биологических наук, 03.00.05. – ботаника. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, 2005 г.

Выявлены морфологические особенности процесса оплодотворения у T. durum, T. aеstivum, S. сereale и H. annuus на последовательных этапах прохождения этого процесса. Использование темпоральной фиксации позволило установить, что эти виды различаются по продолжительности прогамной фазы оплодотворения, гамогенеза и периода созревания зиготы: у H. annuus все эти процесы проходять быстрее, чем у злаков. Определены объёмы клетки, ядра и ядрышек, а также величина ядерно-ядрышковых (ЯЯО) и ядерно-цитоплазматических (ЯЦО) отношений, прослежена динамика этих показателей во время созревания яйцеклетки и зиготы у даных видов.

Установлено, что объёмы клетки, ядра и ядрышек, а также значения величин ЯЯО и ЯЦО в период созревания зиготы у изучаемых видов изменяются. По характеру изменений объёмов зиготы и её структурных компонентов по сравнению с яйцеклеткой исследованые виды различаются. Так, объёмы клетки, её ядра и ядрышек на всём протяжении периода созревания зиготы у T. durum были больше по сравнению с яйцеклеткой, а у H. annuus – меньше. Объём зиготы T. aеstivum во время созревания колебался в более широких пределах, а объём её ядра был больше, чем в яйцеклетке. Объём ядрышка яйцеклетки в зиготе изменялся незначительно. У S. cereale объём зиготы, её ядра и ядрышка колебательно изменялся, периодически то увеличиваясь, то уменьшаясь. Кривые, отражающие процентное соотношение этих объёмов к соответственным объёмам яйцеклетки у T. durum, T. aеstivum и S. cereale – двувершинные. Морфометрические параметры зиготы рассматриваются как интегральные показатели функционального состояния этой клетки при её созревании.

Показатели ядерно-ядрышкового и ядерно-цитоплазматического соотношений при созревании зиготы у исследованых видов изменяются в незначительных пределах.

Выявлен характер изменений морфометрических параметров, степень накопления нуклеиновых кислот, белка и особенности структурного состояния хроматина в ядрах этих клеток. Разработаны критерии непрямой оценки функциональной активности клетки, используя интенсивность цитохимических реакций, объём клеток, их ядер и ядрышек, а также величину соотношений – ЯЯО и ЯЦО.

В яйцеклетке и зиготе исследованных видов цитохимические реакции на конститутивные вещества (белки, нуклеиновие кислоты) сходны, а на запасные – различаются: у злаков выявлен, по большей части, крохмал, а у H. annuus – липидные капли, наиболее энергетически богатые.

Ключевые слова: яйцеклетка, зигота, морфометрия, T. durum, T. aеstivum,S. cereale, H. аnnuus.

Kirilenko N. A.Morfo-functional characteristics of development of egg cell and zygote of some angiosperms. – Manuscript.

A thesis on competition for the scientific degree of the candidate of biological sciences, 03.00.05. – botany. Kiev, National University after Taras Chevchenko, 2005 .

The sizes of diameters of cell, nucleus and nucleolus of T. durum, T. aеstivum, S. cereale and H. annuus zygote during its maturation have been measured; also the value of nucleus-to-nucleolus and nucleus-to-cytoplasmic ratio has been determined.

Fluctuation of the cell, its nucleus and nucleolus volumes, also the value of nucleus-to-nucleolus and nucleus-to-cytoplasmic ratio during the period zygote maturation were detected. The investigation species is distinguished in zygote volume and it structural components unlike egg cell. The curves, showing percent ratio of these volumes to corresponding volumes of the egg cell, have two peaks. Fluctuation' period of T. durum, T. aеstivum and S. cereale are 4 – 6 hours, and the same period of H. annuus is near one hour. The investigated morfometrical parameters of zygote are discussed as integral factors of functional condition of the zygote development.

Cytochemical reactions on albumins and nucleic acids similar in the egg cell and zygote of investigation species. But reactions on store substance- different; starch and lipids were revealed in T. durum, T. aеstivum and S. cereale, and only lipids in H. аnnuus.

Key words: egg cell, zygote, morfometry, T. durum, T. aеstivum, S. cereale, H. annuus.


 
 

Цікаве

Загрузка...