WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Рівень фізичного здоров’я студентів як клініко-фізіологічна основа фізичного виховання у вузі (автореферат) - Реферат

Рівень фізичного здоров’я студентів як клініко-фізіологічна основа фізичного виховання у вузі (автореферат) - Реферат

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кириленко Наталія Анатоліївна

УДК: 581.4 [633.11 + 633.14 + 582.998.16]

Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин

03.00.05. - ботаніка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України, м. Одеса

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Бланковська Тамара Пилипівна,

Одеський національний університет

ім. І. І. Мечникова, професор кафедри генетики

і молекулярної біології

Офіційні опоненти: член – кореспондент НАН України,

доктор біологічних наук, професор

Кордюм Єлизавета Львівна,

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України,

завідувач відділом клітинної біології та анатомії рослин

доктор біологічних наук, професор

Паршикова Тетяна Вікторівна,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

завідувач кафедрою фізіології та екології рослин

Провідна установа: Ужгородський національний університет

Захист відбудеться „_27" вересня 2005 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, пр-т Глушкова, 2, корпус 12, біологічний факультет, ауд. 434.

Поштова адреса: 01033, Київ - 33, вул. Володимирська, 64, біологічний факультет, спеціалізована вчена рада Д 26.001.14.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розіслано "16_"_червня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.В. Молчанець

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Робота присвячена цитометричному дослідженню розвитку яйцеклітини та зиготи у видів Triticum durum L., Triticum aestivum L.,Secale serealeL. та Helianthus annuus L. Це викликано тим, що незважаючи на велику кількість публікацій [Васильев, Плиско, 1971; Герасимова - Навашина, Гуляев, 1971; Плющ, 1986; Батыгина, 2002] деякі сторони морфології та функціонування цих клітин залишаються невивченими, а численні вже відомі факти – непоясненими.

Дослідження репродуктивної біології рослин, зокрема різних аспектів морфогенезу генеративних органів і ембріологічних процесів, є одним з важливих напрямків сучасної ботанічної науки. Вони мають вагоме значення для створення теорії індивідуального розвитку та вирішення дискусійних проблем філогенії і систематики рослин, прикладних завдань генетично-селекційних робіт.

Вивчення морфо-функціональних особливостей генеративних структур актуально. Саме фаза зиготи є критичною, такою, на якій, з одного боку, закріплюється жорстка детермінація шляху розвитку зародка, а з іншого, за впливу сукупності несприятливих умов саме на цій фазі відбувається блокування розвитку. Зигота є самою невивченою і складною фазою ембріогенезу. Так, характер змін у розмірах зиготи в період її дозрівання (збільшення або зменшення) для різних видів не однаковий і не є універсальним. Ймовірніше всього, здатність зиготи змінюватись в об'ємі у порівняні зі зрілою яйцеклітиною є видоспецифічною рисою. І, якщо для деяких ембріональних структур (антиподи, синергіди і т. д.) виявленні особливості їх становлення і еволюції [Renzaglia, Jonson, Gates, 2001], то для зиготи такі дані відсутні. Суперечливими є також дані щодо зміни розмірів зиготи, а для більшості представників рослинного світу невідомі зовсім. Недостатня вивченість цього питання свідчить про необхідність подальших цитометричних досліджень. Успіхи таких досліджень у великій мірі залежать від збільшення кількості об'єктів, знання онтогенезу та філогенетичних взаємовідносин поміж різними таксонами рослин.

На сучасному етапі розвитку ботанічної науки внаслідок багатьох фундаментальних досліджень, проведених останнім часом [Барна, 2002; Кордюм, 2003], було з'ясовано, що становлення того чи іншого виду рослинного організму, формування його конституції значною мірою визначається закономірностями та особливостями репродуктивної біології.

В.П. Баннікова та ін. [1978], які намагалися пов`язати морфологічні та цитохімічні особливості клітин зародкового мішка з інтенсивністю метаболізму, відмічають, що труднощі в цьому питанні пов`язані з недостатньою вивченістю зародкових мішків на різних стадіях їх розвитку та з різницею у структурі функціонально однакових клітин різних видів. Що стосується злаків, то для них такі дослідження тільки-но розпочаті [Бланковська, 1984, 1986, 1988, 1992, 2002]. Те ж саме можна сказати і про складноцвіті.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі генетики й молекулярної біології Одеського національного університетуім. І.І. Мечникова і є складовою частиною державної бюджетної теми "Морфо-функціональні аспекти розвитку генеративних структур деяких покритонасінних" (номер реєстрації ОНУ 196, номер держреєстрації 0100 U005405).

Мета та задачі досліджень. Мета роботи – дослідити закономірності зміни об'ємів клітини, ядра і ядерця та їх співвідношень за розвитку яйцеклітини і зиготи у представників родин злакових і складноцвітих та установити структурно-функціональні особливості цих клітин на підставі морфометричних показників.

У зв`язку з наміченою метою були поставлені такі задачі:

1. Вивчити морфологічні особливості процесу запліднення у T. durum, T. aestivum,S. sereale та H. annuus на послідовних стадіях проходження цього процесу;

2. Визначити об'єми клітин, їх ядер та ядерець, величину ядерно-ядерцевого (ЯЯС) і ядерно-цитоплазматичного (ЯЦС) співвідношень та дослідити динаміку цих показників за розвитку яйцеклітини і зиготи у даних видів;

3. Виявити характер змін морфометричних параметрів, ступінь накопичення нуклеїнових кислот і білка та особливості структурного стану хроматину в ядрах цих клітин;

4. Розробити критерії непрямої оцінки функціональної активності клітини, використовуючи інтенсивність цитохімічних реакцій, об'єм клітин, їх ядер та ядерець, а також величину співвідношень – ЯЯС та ЯЦС.

Предметом дослідження є морфометричні (зміна розмірів) параметри та функціональні особливості яйцеклітини і зиготи T. durum,T. aestivum, S. sereale та H. annuus, як початкового етапу розвитку рослинного організму.

Об'єктом дослідження є яйцеклітина і зигота T. durum,T. aestivum, S. sereale та H. annuus, як представників найбільш еволюційно розвинутих родин одно- і дводольних рослин.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено морфометричне дослідження яйцеклітини і зиготи у представників родини злакових і складноцвітих. Визначення об`ємів клітин, їх ядер і ядерець дозволило виявити коливальний характер (біоритми) змін розмірів зиготи. Визначення співвідношень об'ємів ядра і цитоплазми та ядра і ядерець, а також проведення цитохімічних реакцій дало можливість скласти морфо-функціональну характеристику яйцеклітини і зиготи у різні періоди їх дозрівання.

Вперше виявлено взаємозв'язок між тривалістю періоду дозрівання зиготи і періодом коливання величини об'єму клітини, ядра та ядерця (ритмом змін).

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Проведені дослідження поповнили перелік видів, для яких є дані про зміни розмірів зиготи під час її дозрівання. Вони є внеском в ембріологію T. durum,T. aestivum, S. sereale та H. annuus і в загальну ембріологію квіткових рослин, зокрема в еволюційну ембріологію.

Дані про ритми зміни об`єму зиготи, її ядра та ядерець у порівнянні з яйцеклітиною увидів, які вивчались,будуть сприяти розвитку уявлень про хронобіологічну норму та виявленню відхилень від неї.

Характеристики функціонального стану яйцеклітини і зиготи, які складені на основі цитохімічних та морфометричних досліджень, місце і час відкладення запасних речовин або їх відсутність, можуть бути використані в селекційно-генетичних роботах, зокрема при аналізі відхилень від нормального розвитку гібридів та мутантів. Це дозволить вести оцінку вихідного матеріалу на ранніх етапах селекційного процесу.

Одержані дані також використовуються при читанні лекцій із загальних курсів "Анатомії та фізіології рослин", зі спецкурсу "Біологія індивідуального розвитку", зокрема у розділі "Ембріологія рослин" в Одеському національному університеті.

Особистий внесок здобувача. Дисертанткою самостійно проведені: пошук та оцінка літературних джерел, виготовлення постійних мікротомних препаратів, морфометричні та цитохімічні дослідження, аналіз отриманих даних. За допомогою наукового керівника визначені задачі дослідження та методи їх вирішення. Автором проведена інтерпретація та узагальнення отриманих даних, сформульовані висновки.


 
 

Цікаве

Загрузка...