WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація системи організації надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в сучасних умовах (автореферат) - Реферат

Оптимізація системи організації надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в сучасних умовах (автореферат) - Реферат

  1. Грицюк И.А., Клунник М.А., Казаков В.Е., и др. "Динамика изменений морфо-функционального состояния правого желудочка у больных с хронической посттромбоэмболической легочной гипертензией в сочетании с ишемической болезнью сердца при длительном лечении нифедипином-ретардом." - Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні питання кардіології і ревматології.", - Київ, 2003, - С. 39 (Самостійно проведено лікування та клінічне обстеження хворих на ПТЕЛГ в поєднанні з ІХС протягом 2 років, визначені рівні кореляції між показниками центральної гемодинаміки до та після лікування у хворих з ФВ ЛШ > та < 45%, проведено статистичну обробку отриманих даних та підготовлено статтю до друку).

  1. Амосова Е.Н., Коноплёва Л.Ф., Клунник М.А., Казаков В.Е. „Функциональное состояние желудочков сердца и их ремоделирование у больных с хронической посттромбоэмболической легочной гипертензией с сопутствующей ишемической болезнью сердца и систолической дисфункцией левого желудочка." - Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України "Серцево-судинна хірургія" - випуск 9. – Київ 2001. - С. 16 – 20. (Особисто клінічно обстежувала та приймала участь в інструментальному обстеженні хворих, здійснила статистичну обробку отриманих даних та підготовлено статтю до друку).

  2. Амосова Е.Н., Коноплёва Л.Ф., Клунник М.А., Казаков В.Е., КуликЛ.В. "Морфо-функциональное состояние желудочков сердца у больных посттромбоэмболической легочной гипертензией с сопутствующей ишемической болезнью сердца и малоизмененной систолической функцией левого желудочка.". – Таврический медико-биологический вестник, - т.3 – 2000. - С.9 -12. (Приймала активну участь у обстеженні 60 хворих на ПТЕЛГ із супутньою ІХС, самостійно оформила результати у вигляді статті).

  1. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Клунник М.О., Казаков В.Є. „Зміни морфо-функціонального стану шлуночків серця у хворих на хронічну посттромбоемболічну легеневу гіпертензію із супутньою ішемічною хворобою серця та вираженою систолічною дисфункцією лівого шлуночка під впливом довготривалого лікування інгібіторами АПФ та антагоністами кальцієвих каналів." – „Ліки України" - №7 – 8 (48 – 49) – 2001 - С.48 – 52. (Приймала участь у клінічному обстеженні хворих, аналізувала та статистично порівнювала отримані дані, підготувала статтю до друку)

  2. К.М. Амосова, Л.Ф.Конопльова, М.О. Клунник, В.Є.Казаков „Зміни морфо-функціонального стану серця хворих на хронічну посттромбоемболічну легеневу гіпертензію із супутньою ішемічною хворобою серця та вираженою систолічною дисфункцією лівого шлуночка під впливом довготривалого лікування інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту." – Сучасні аспекти військової медицини. – Збірник наукових праць ГВКГ. – Випуск 7. – С.102-105. (Самостійно проведено лікування та клінічне обстеження хворих на ПТЕЛГ в поєднанні з ІХС протягом 2 років, визначені рівні кореляції між показниками центральної гемодинаміки до та після лікування у хворих з ФВ ЛШ > та < 45%, проводила аналіз даних допплер ЕхоКГ, проведено статистичну обробку отриманих даних та підготовлено статтю до друку).

АНОТАЦІЯ

Клунник М.О. Посттромбоемболічна легенева гіпертензія у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця: особливості морфо-функціонального стану серця та ефективність медикаментозної корекції при довготривалому спостереженні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, 2005.

В роботі представлена розробка рекомендацій щодо діагностики посттромбоемболічної легеневої гіпертензії у хворих в поєднанні з ІХС із різною ФВ ЛШ (> та < 45%) (деклараційний патент на винахід № (11) 53319 А (51) 7 А61В8/06.) та принципи застосування вазодилататорів різних фармакологічних груп при тривалому (протягом 2 років) спостереженні таких хворих (деклараційний патент на винахід № (11) 53320 А (51) 7 А61К31/00). Тривала, протягом 2 років, терапія хворих на ПТЕЛГ в поєднанні з ІХС та різною ФВ ЛШ (більше та менше 45%), сприяє зниженню СТЛА, покращенню систолічного спорожнення ПШ, стійкій стабілізації його ремоделювання, скоротливості міокарда та діастолічної функції обох шлуночків (у хворих з ФВ ЛШ >35%).

Ключові слова: посттромбоемболічна легенева гіпертензія, ІХС, інгібітори АПФ, антагоністи кальцію, систолічна та діастолічна функція ПШ та ЛШ.

АННОТАЦИЯ

Клунник М.А. Посттромбоэмболическая легочная гипертензия у больных с сопутствующей ишемической болезнью сердца: особенности морфо-функционального состояния сердца и эффективность медикаментозной коррекции при длительном наблюдении. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – кардиология. Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца, Киев, 2005.

Диссертация посвящена разработке рекомендаций по диагностике посттромбоэмболической легочной гипертензии у больных с сопутствующей ИБС и разной ФВ ЛЖ (больше и меньше 45%) (декларационный патент на изобретение № (11) 53319 А (51) 7 А61В8/06.) и принципы применения вазодилататоров разных фармакологических групп при длительном (на протяжении 2 лет) наблюдении таких больных (декларационный патент на изобретение № (11) 53320 А (51) 7 А61К31/00). Длительная, на протяжении 2 лет, терапия больных ПТЭЛГ в сочетании с ИБС и разной ФВ ЛЖ (> и < 45%), способствует снижению СДЛА, улучшению систолического опорожнения ПЖ, стойкой стабилизации его ремоделирования, сократительной способности миокарда и диастолической функции обоих желудочков (у больных с ФВ ЛЖ >35%).

Ключевые слова: посттромбоэмболическая легочная гипертензия, ИБС, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, систолическая и диастолическая функции ПЖ и ЛЖ.

ANNOTATION

Klunnik M.A. Posttromboembolic pulmonary hypertension in patients with concomitant ischemic heart disease: morpho-functional characteristics of heart condition and effectiveness of medical correction during the prolonged observation. – Copy.

Dissertation for competition on taking the scientific degree of candidate of medical science on specialty 14.01.11 – cardiology. National Medical University A.A. Bogomoltsa, Kiev, 2005.

Dissertation is devoted to elaboration of recommendations for diagnostics of posttromboembolic pulmonary hypertension in patients with concomitant ischemic heart disease and various EF LV ( > and <45%) (declaration on invention patent # (11) 53319 A (51) 7 A61B8/06.). Dissertation is also describing usage principles of vasodilators of different pharmacological groups during the prolonged (2 years) observation of such patients (declaration on invention patent # (11) 53320 A (51) 7 A61K31/00. Prolonged, during 2 years, therapy of patients with posttromboembolic pulmonary hypertension in combination with ischemic heart disease and various EF LV ( > and < 45%) promotes a decrease of PASP, improvement of systolic evacuation of RV, firm stabilization of its remodeling, improvement of the myocardial constrictive capability and diastolic function of both ventricles (in patients with EF LV >35%).

Key words: posttromboembolic pulmonary hypertension, ischemic heart disease, ACE inhibitors, calcium antagonists, systolic and diastolic function of left and right ventricles.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АПФ – ангіотензинперетворюючий фермент

АТ – артеріальний тиск

ЗЛСО – загальний легеневий судинний опір

ЗПСО – загальний периферійний судинний опір

ЗС – задня стінка

ІМ – інфаркт міокарду

ІХС – ішемічна хвороба серця

КДІ - кінцево-діастолічний індекс

КСІ - кінцево-систолічний індекс

ЛА – легенева артерія

ЛГ – легенева гіпертензія

ЛП – ліве передсердя

ЛШ – лівий шлуночок

МШП – міжшлуночкова перегородка

НПВ – нижня порожниста вена

ПП – праве передсердя

ПТЕЛГ – посттромбоемболічна легенева гіпертензія

ПШ – правий шлуночок

САТ - системний артеріальний тиск

СН – серцева недостатність

СТЛА – систолічний тиск в легеневій артерії

ТЕГЛА – тромбоемболія гілок легеневої артерії

ФВ – фракція викиду

ФУ – фракція укорочення


 
 

Цікаве

Загрузка...