WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація системи організації надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в сучасних умовах (автореферат) - Реферат

Оптимізація системи організації надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в сучасних умовах (автореферат) - Реферат

Вперше проведено проспективне дослідження ефективності тривалої (протягом 2 років) безперервної терапії хворих на ПТЕЛГ із супутньою ІХС з використанням одночасно антагоністів кальцію з ряду дигідропіридинових похідних та інгібіторів АПФ. Показано, що використання цих вазодилататорів та модуляторів нейрогуморальної активації сприяє поліпшенню функціонального стану хворих, зменшенню вираженості СН, зниженню систолічного тиску в легеневій артерії (СТЛА), покращанню систолічної та діастолічної функцій ЛШ та ПШ.

Практичне значення одержаних результатів

Розроблено новий інформативний спосіб діагностики ПТЕЛГ у хворих з ІХС на основі використання простого і доступного для практичної медицини показника - відсотку спадіння НПВ на вдосі, що визначався за допомогою сонографії (деклараційний патент на винахід № (11) 53319 А (51) 7 А61В8/06.)

Патогенетично обгрунтована і доказана ефективність тривалого лікування ПТЕЛГ у хворих із супутньою ІХС, незалежно від систолічної функції ЛШ, комбінацією вазодилататорів різних фармакологічних груп: антагоністів кальцію дигідропіридинового ряду та інгібіторів АПФ (деклараційний патент на винахід № (11) 53320 А (51) 7 А61К31/00).

Впровадження результатів у практику

Практичні рекомендації, що базуються на основних положеннях дисертації, впроваджені у практику роботи відділень кардіологічного профілю Центральної міської клінічної лікарні м.Києва, центрального військового шпиталю та в педагогічному процесі із студентами та інтернами на кафедрі госпітальної терапії N1.

Особистий внесок здобувача

Було обстежено 3875 хворих на ІХС, з яких було відібрано 60, у кого хронічна ІХС поєднувалася з ПТЕЛГ. Автором самостійно розроблено метод діагностики ПТЕЛГ, простежено в динаміці всіх хворих спостереження, виконано патентно-інформаційний пошук, результати якого представлені в розділі "Огляд літератури", проаналізовано результати досліджень та проведено їх статистичну обробку, на основі чого підготовлені до друку всі наукові статті у фахових виданнях, підготовлена до захисту дана дисертація, Пошукачем не використовувалися ідеї або розробки співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення та результати дисертаційної роботи були представлені доповідями на засіданні Київського міського товариства терапевтів та хірургів 28 листопада 2000 року, м. Київ, та тезами в збірнику „Актуальні питання кардіології та ревматології", Київ 2003р.

Дисертацію апробовано на засіданні кафедрі госпітальної терапії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м.Київ 14 грудня 2004 року та на засіданні Апробаційної вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця 22 грудня 2004 року.

Публікації.

За матеріалами дисертації опубліковано 4 наукових статті у зареєстрованих ВАК України фахових виданнях, надруковано 2 тезів у збірнику: „Актуальні питання кардіології та ревматології.", отримано 2 деклараційних патенти на винаходи № (11) 53319 А (51) 7 А61В8/06 та № 53320 А (51) 7 А61К31/00.

Структура та обсяг дисертації

Матеріали дисертації викладено на 184 сторінках друкованого тексту, проілюстровано 25 таблицями, з них 4 – в додатках, 39 рисунками і складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, аналізу результатів власних досліджень у вигляді 3 розділів та їх обговорення, висновків та практичних рекомендацій. Список використаних джерел містить 316 літературних найменувань, з яких 167 робіт кирилицею та 149 – латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ.

Клінічна характеристика хворих та методологія дослідження. Робота базується на клінічному обстеженні та вивченні морфо-функціонального стану серця 3875 хворих на ІХС, з яких було відібрано 60, у кого хронічна ІХС поєднувалася з ПТЕЛГ. Ці хворі мали різний стан систолічної функції ЛШ: вона була збережена (фракція викиду (ФВ) ЛШ > 45%) у 30 хворих, що склали І групу і знижена (ФВ < 45%) у 30 хворих ІІ групи. В якості контрольної групи обстежено 60 хворих на ІХС із стабільною стенокардією напруги І – ІІІ ФК, серед них 30 хворих із збереженою функцією ЛШ (група ІІІ) і 30 хворих із зниженою систолічною функцією ЛШ (група IV).

Хворі чотирьох груп за статтю, віком, формами ІХС суттєво не відрізнялись. Так, середній вік хворих групи І складав 60,42,0 (від 45 до 77 років), хворих ІІ групи – 65,53,0 (від 59 до 73 років), хворих ІІІ групи – 63,82,0 (від 48 до 76 років) і в IV групі – 64,93,0 (від 57 до 71 років), всі p>0,05.

Більшу частину обстежених нами хворих складали чоловіки, на їх долю припадало від 73,3% до 83,3% хворих: 22 (73,3%) хворих І групи, 25 (83,3%) хворих ІІ групи, 23 (76,6%) хворих ІІІ групи і 24 (80,0%) хворих IV групи (всі p>0,05).

Діагноз хронічної ІХС виставляли на підставі перенесеного ІМ без зубця Q в анамнезі із вогнищевими змінами на ЕКГ, наявності характерних нападів стенокардії, ішемічних змін на ЕКГ в динаміці, наявності зон гіпокінезії ЛШ при ЕхоКГ та, в сумнівних випадках - коронаровентрикулографії.

Діагноз ПТЕЛГ ставили на підставі характерної клініки епізодів ТЕГЛА в анамнезі на тлі тромбофлебіту глибоких вен нижніх кінцівок та наявності факторів ризику, скарг та даних фізикального обстеження, змін ЕКГ, даних рентгенологічного обстеження (див. нижче) та даних допплер ЕхоКГ (підвищення СТЛА, дилатація правих відділів серця), а в складних для діагностики випадках (9 хворих) – характерних даних ангіопульмонолографії, у відповідності до рекомендацій ВООЗ (1973) та інших публікацій (Незлин В. Е., 1968, Нетяженко В.З., 2001). Критерієм включення в дослідженя була наявність у хворих підвищення СТЛА до 55 мм рт ст та вище, що згідно (Мостовий Ю.М., Константинович-Чічірельо Т.В., 2003, Мухарлямов Н.М., 1973) підтверджувало наявність артеріальної прекапілярної ЛГ при її визначенні на підставі виміру градієнту регургітації на трьохстулковому клапані за допомогою допплерівського дослідження (Али Садек Али, Сергакова Л. М., Атьков О.Ю., 1989) та при катетеризації ЛА.

Жоден із хворих, що були включені в дослідження, не страждав на системну артеріальну гіпертензію вище ІІ ступеня за ВООЗ (1999), клапанними вадами серця, а також цукровим діабетом, що потребував би медикаментозної терапії, та серйозними супутніми захворюваннями органів дихання та інших органів та систем.

Всім хворим І та ІІ групи при включенні в дослідження під час стаціонарного лікування в Центральній міській клінічній лікарні м. Києва з метою профілактики рецидивів ТЕГЛА призначали непрямі антикоагулянти (фенілін в дозі від 15 до 45 мг – 8 хворих в дозі 15 мг на добу, 34 хворих – в дозі 30 мг на добу, 18 хворих – в дозі 45 мг на добу (в середньому 32,5 мг), з підтриманням міжнародного нормалізаційного індексу (МНІ) в межах 2,5 – 3,0 у.о.; або ПТІ не більше, ніж 50 – 60% (табл. 1).

З метою корекції ЛГ призначали пролонговані антагоністи кальцію – похідні дигідропіридинового ряду – ніфедипін (Коринфар – ретард, фірма AWD, Німеччина), починаючи з дози 20 мг 2 рази на добу, з поступовим підвищенням дози до максимально переносимої, під контролем, зокрема, АТ та ЧСС. Доза коринфару-ретарду становила від 40 до 120 мг на добу, в середньому – 76 мг + 5,9 мг на добу (табл.1). Хворим також призначали інгібітори АПФ, зокрема каптоприл (фірми КМП, Україна), з урахуванням наявності ІХС з метою вторинної профілактики (згідно дослідженню HOPE), для лікування систолічної ЛШ недостатності (згідно рекомендацій ЄТК, 1999) і супутньої АГ (у 40 хворих - 66.6%). Терапію починали з 12,5 мг каптоприлу 3 рази на добу з поступовим підвищенням дози до максимально переносимої або цільової. Повна добова терапевтична доза препарату, що була досягнута, становила від 75 до 150 мг, в середньому – 112,5 мг + 11,3 мг.

Таблиця 1

Лікування хворих із ІХС та ІХС в поєднанні з ПТЕЛГ

Препарат

ІА група

(n=19)

ІБ група

(n=11)

ІІ група

(n=30)

III група

(n=30)

IVгрупа

(n=30)

Фенілін

19

6

30

-

-

Аспірин

-

2

-

30

30

Метопролол

19

7

30

30

30

Ізосорбіду динітрат

5

3

14

7

12

Фуросемід

4

8

21

6

19

Каптоприл

19

6

30

-

-

Коринфар-ретард

19

4

30

-

-


 
 

Цікаве

Загрузка...