WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-лабораторне обґрунтування вибору засобів профілактики карієсу зубів у підлітків Криму (автореферат) - Реферат

Клініко-лабораторне обґрунтування вибору засобів профілактики карієсу зубів у підлітків Криму (автореферат) - Реферат

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. – Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України. Тернопіль, 2005.

Дисертаційна робота присвячена вивченню гепато-моноцитарно-ендотеліальних асоціацій NO–залежних процесів за умов хронічної гіперімунокомплексемії і патогенетичних шляхів їх фармакокорекції корвітином. В експериментах на білих щурах-самцях досліджено показники системи оксиду азоту (активність iNOS, cNOS, вміст NO2Ї і NO3Ї) та циклічних нуклеотидів (цАМФ і цГМФ) у печінці, моноцитах та ендотеліоцитах за умов хронічної гіперімунокомплексемії (ХГІК) та її корекції корвітином. Паралельно за даних умов вивчено ультраструктурні зміни досліджуваних тест-об'єктів.

За отриманими даними при ХГІК спостерігається активація iNOS та пригнічення сNOS в печінці, моноцитах і ендотеліоцитах. Одночасно з цим відмічено зниження суми стабільних метаболітів - NO2Ї і NO3Ї та рівнів цАМФ і цГМФ в усіх досліджуваних тест-об'єктах. Підвищення активності iNOS супроводжувалось деструктивними змінами у тканині печінки, моноцитах та ендотеліоцитах. Ці дані свідчать про участь активації iNOS у розвитку порушень при хронічній гіперімунокомплексемії. Застосування корвітину при ХГІК нормалізує у досліджуваних тест-об'єктах систему NO за рахунок зниження активності iNOS і підвищення – cNOS. Одночасно нормалізується вміст NO3Ї у печінці і моноцитах та NO2Ї в ендотеліоцитах. З боку NO2Ї у печінці і моноцитах спостерігається тенденція до нормалізації. Рівень NO3Ї у ендотеліоцитах підвищується. Відмічено нормалізацію вмісту циклічних нуклеотидів. Введення корвітину супроводжувались позитивними змінами і ультраструктури печінки, моноцитів та ендотеліоцитів. Таким чином, проведені експериментальні дослідження показали, що корвітин за умов хронічної гіперімунокомплексемії нормалізує імунологічні, біохімічні і ультраструктурні порушення, і виявляє виявляє імуносупресивний, протизапальний, цитопротекторний і ендотелійстабілізуючий ефекти.

Ключові слова: хронічна гіперімунокомплексемія, оксид азоту, циклічні нуклеотиди, печінка, моноцити, ендотеліоцити, корвітин.

АННОТАЦИЯ

Качмарская М.О. NO-зависимые процессы в печени и их взаимосвязь с моноцитарно-эндотелиальными ассоциациями при хронической гипериммунокомплексемии. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.04. – патологическая физиология. – Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины. Тернополь, 2005.

Диссертационная работа посвящена изучению гепато-моноцитарно-ендотелиальних ассоциаций NO–зависимых процессов при хронической гипериммунокомплексемии і патогенетических путей их фармакокорекции корвитином. В экспериментах на белых крысах-самцах изучены показатели системы оксида азота (активность синтаз оксида азота – iNOS, сNOS, содержание стабильных метаболитов – NO2Ї и NO3Ї) и циклических нуклеотидов (цАМФ и цГМФ) в печени, моноцитах и эндотелиоцитах при хронической гипериммунокомплексемии и ее коррекции корвитином. Кроме того, в аналогичных условиях изучены ультраструктурные изменения исследуемых тест-объектов. В работе использованы иммунологические, биохимические и электронно-микроскопические методы исследования.

Изучение особенностей хронического гипериммунокомплексного процесса показало, что его развитие подтверждается повышением показателей циркулирующих иммунных комплексов и снижением гемолитической активности сыворотки крови. Развитие данного патологического процесса обусловило существенные изменения в системе оксида азота и циклических нуклеотидов. Согласно полученным данным при хронической гипериммунокомплексемии наблюдается повышение суммарной активности NOS в ткани печени. При этом в активности ее изоформ наблюдаются разнонаправленные сдвиги: активность iNOS возрастает, а cNOS - снижается, что обуславливает снижение показателя их соотношения. В моноцитах и эндотелиоцитах суммарная активность NOS не изменилась. При этом ее изоформы претерпели существенных изменений, аналогичных к таким, как в ткани печени: активность іNOS увеличилась, а сNOS – снизилась. При даном патологическом процессе наблюдаются также нарушения в содержании стабильных метаболитов NO и концентрации ЦН во всех исследуемых тест-объектах. В ткани печени и эндотелиоцитах уровень NO2Ї і NO3Ї снизился, снизилась и концентрация цАМФ и цГМФ. В то же время в моноцитах содержание NO2Ї и концентрация цГМФ резко увеличились, а NO3Ї и цАМФ – снизились. Несмотря на повышение уровня NO2Ї в моноцитах сумарное содержание стабильных метаболитов в этих клетках при иммунокомплексной патологии также снизилось. Это свидетельствует о том, что в условиях развития воспалительного процесса в стенке сосудов микроциркуляторного русла печени и аорты при хронической персистенции циркулирущих иммунных комплексов может наблюдаться усиленное использование NO с образованием пероксинитрита. Повышение активности iNOS сопровождалось деструктивными изменениями в тканях печени, моноцитах и эндотелиоцитах. Применение корвитина при смоделированом патологическом процессе нормализует показатели системы NO в основном за счет ингибирования активности iNOS и повышения активности сNOS. Одновременно нормализуется содержание NO3Ї в печени и моноцитах и NO2Ї в эндотелиоцитах. Со стороны NO2Ї в печени и моноцитах наблюдается тенденция к нормализации. Уровень NO3Ї в эндотелиоцитах при этом увеличивается, значительно превышая его показатели у интактных животных. Параллельно отмечено нормализацию содержания циклических нуклеотидов. Введение корвитина животным с хроническим гипериммунокомплексным процессом сопровождалось положительными изменениями и ультраструктуры печени, моноцитов и эндотелиоцитов. Наблюдается нормализация стенки синусоидных гемокапиляров печени. Восстанавливается оптимальное состояние клеточных и неклеточных структур синусоидных гемокапиляров. Наблюдается нормализация ультраструктуры моноцитов и эндотелиоцитов с восстановлением цитоплазматических и ядерных мембран. Результаты проведеных экспериментов раскрывают ранее неизвестные механизмы патологических изменений в печени, моноцитах и эндотелиоцитах при хронической гипериммунокомплексемии, а также углубляют понимание патогенеза иммунокомплексной патологии. Полученные данные позволяют оценить участие в развитии нарушений при хронической персистенции циркулирующих иммунных комплексов системы оксида азота и циклических нуклеотидов. Результаты исследований свидетельствуют о том, что корвитин нормализует показатели этих систем, проявляя противовоспалительный, цитопротекторный и эндотелийстабилизирующий эффекты, что обосновывает целесообразность методических разработок для применения корвитина в терапии иммунокомплексных заболеваний.

Ключевые слова: хроническая гипериммунокомплексемия, оксид азота, циклические нуклеотиды, печень, моноциты, эндотелиоциты, корвитин.

SUMMARY

Kachmarska M.O. NO-dependent proceses in liver and their connection with monocytar-endotelial associations, in chronic hyperimmunocomplexemia. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of medical sciences on speciality 14.03.04 – pathological physiology. – Ternopil state medical university named after I.Ya. Gorbachevskyi MHP of Ukraine. Ternopil, 2005.

The dissertation work is devoted to study of NO and cyclic nucleotides role – in development of chronic hyperimmunocomplex process. In experiments on white male-rates the indexes of Nitrogen oxide system (iNOS – cNOS activity, NO2ˉ and NO3ˉ content) and of cyclic nucleotides (cAMP and cGMP) – in liver, monocytes and endotheliocytes – in chronic hyperimmunocomplexemia and its correction by corvitine. Paralelly in these conditions the ultrastructural changes of investigated test-objects were studied. According to the received data – in chronic hyperimmunocomplex process observed was a considerable increase of iNOS activity and decrease of cNOS activity. Simultaneously with revealed changes in fermentative activity it was marked the lowering of stable metabolites NO2ˉ and NO3ˉ sum, and of cAMP and cGMP levels – in all investigated test-objects. The iNOS activity increase was accompanied by destructive changes in tissues of liver, monocytes and endoteliocytes. Corvitine application in the modelled pathological process – normalizes NO system, in the investigated test-objects – mainly by means of iNOS activity inhibition and cNOS activation. Simultaneously – NO3ˉ content was normalized in liver and monocytes and NO2ˉ content was normalized in endotheliocytes. NO3ˉ level in endoteliocytes –is increased, considerably prevailing this index in intact animals. There was also marked the normalisation of content and of cyclic nucleotides. Changes in Nitrogen oxide system and in cyclic nucleotides system, in corvitine injection – were accompanied by positive changes of ultrastructure of liver, monocytes and endotheliocytes. The received data testify, that corvitine normalizes the investigated indexes, showing the anti-inflammatory, cytoprotective and endothelium-stabilisation effects.

Key words: nitrogen oxide, cyclic nucleotides, chronic hyperimmunocomplexemia, liver, monocytes, endotheliocytes, corvitine.


 
 

Цікаве

Загрузка...