WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-лабораторне обґрунтування вибору засобів профілактики карієсу зубів у підлітків Криму (автореферат) - Реферат

Клініко-лабораторне обґрунтування вибору засобів профілактики карієсу зубів у підлітків Криму (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України

Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського

КАЧМАРСЬКА МАРТА ОЛЕГІВНА

УДК: 616-092.19-008.61:(616.13/.16-018.74+616.155.33)

No-залежніпроцесивпечінцітаїхзв'язокзмоноцитарно-ендотеліальнимиасоціаціямиприхронічнійгіперімунокомплексемії

14.03.04 – Патологічна фізіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Тернопіль – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному медичному університеті

імені Данила Галицького МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бідюк Мартин Миколайо- вич, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри патологічної фізіології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Гоженко Анатолій Іванович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної і клінічної патофізіології

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Коляда ТетянаІванівна, Харківський науково-дослідний інститут мікробіології та імунології імені І.І.Мечнікова АМН України, завідувач відділу імунології

Провідна установа: Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України (відділ імунології та цитотоксичних сироваток), м.Київ

Захист відбудеться 30 вересня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 12)

Автореферат розісланий 27 серпня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Я.Я.Боднар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах сьогоднішньої гіпералергізації населення і дедалі ширшого розповсюдження аутоімунних захворювань, одним із важливих і мало досліджених аспектів сучасної імунопатології та алергології є вивчення імунокомплексного ураження організму. На даний час вивчення хвороб, в основі розвитку яких лежить патогенна дія імунних комплексів, привертає увагу багатьох дослідників. Показано роль імунних комплексів і нейтрофілів у формуванні судинно-запальних процесів, їх участь в пошкодженні ендотеліальних клітин (Wilson C., Dixon F., 1976; Бідюк М. та ін., 1997; Возіанова Ж.І. та ін., 2000; Shushakova N. et al., 2002; Goedvolk C.A. et al., 2003; Kari J.A., 2003; Nakajama A. et al., 2003; Suzuki Y. et al., 2003). Взаємодія клітин крові і судинної стінки є початковим і дуже важливим фактором розвитку патологічних процесів, в основі яких лежать імунокомплексні механізми, (Ройт А., Бростофф Дж. Мейл Д., 2000; Долгих В.Т., 2001) і активну роль при цьому відіграє система оксиду азоту і циклічних нуклеотидів (Коцюруба А.В. та ін., 2000).

Важливим фактором елімінації циркулюючих імунних комплексів є фагоцитоз, коли імунні комплекси, активуючи комплемент, приєднують компоненти комплементу і фагоцитуються мононуклеарними клітинами (Дранник Г.Н., 1999, Ройт А., Бростофф Дж. Мейл Д., 2000). Одним з основних ефекторних органів мононуклеарної системи, яка захоплює і елімінує імунні комплекси, є печінка (Ройт А., Бростофф Дж. Мейл Д., 2000). Враховуючи те, що печінка є кліренсним органом і має досить розвинену судинну сітку, то питання впливу хронічної гіперімунокомплексемії на її морфофункціональний стан є важливим. Особливу увагу при вивченні цього питання привертає обмін L-аргініну, а саме NO-залежні механізми його метаболізму, оскільки оксид азоту є активатором фагоцитозу (Виноградов Н.А., 1998; Бондаренко В.М. та ін., 1999; Гоженко А.И. и др., 2001; Братусь В.В., 2003; Bogdan C., 1997). На сьогодні відомо, що молекула оксиду азоту володіє широким спектром біорегуляторної дії і опосередковує такі фундаментальні процеси організму, як міжклітинна комунікація, нейротрансмісія, вазодилятація (Малышев И.Ю.,1997; Манухина Е.Б., Малышев И.Ю., 2000; Реутов В.П., 2000; Krukoff T.L., 1999; Alderton W.K. et al., 2001). В той же час роль циркулюючих імунних комплексів в порушенні NO-синтазних процесів печінки і механізми взаємозв`язку цих порушень з активністю моноцитів і ендотеліоцитів не досліджені.

Незважаючи на наукові розробки, які ведуться в цьому плані, роль первинних циркулюючих імунних комплексів у порушенні NO–синтазних процесів печінки, а також механізми взаємозв'язку цих порушень з функціональною активністю моноцитів та ендотеліоцитів не вивчені. Проблема патогенетичної імунокорекції та профілактики розвитку імунокомплексних захворювань ще далека від задовільного вирішення. Це пояснюється складністю та недостатньо вивченими механізмами імунокомплексних процесів. В цьому плані інтерес викликає кверцетин – біофлавоноїд, який володіє протизапальним, антиоксидантним, імуномодулюючим, спазмолітичним, вазодилятаторним, анаболічним, антитоксичним, противірусним ефектами (Ковалев В.Б. и др., 1999; Вередина Е.Г., 2001; Мойбенко О.О. та ін., 2003; Тутельян В.А. и др., 2003; Ananth Sekher Pannala et al., 2001).

Таким чином, вивчення гепато-моноцитарно-ендотеліальних асоціацій NO-залежних процесів за умов хронічної гіперімунокомплексемії і можливих шляхів їх фармакокорекції і заслуговує експериментальних і клінічних розробок.

Зв'язок роботи з програмами, планами, темами: Дисертаційна робота є фрагментом планової наукової міжкафедральної теми "Імуно-нейтрофільно-ендотеліально-епітеліально залежні механізми в розвитку гіперімунокомплексного синдрому в експерименті і клініці та підходи до їх корекції", яка виконується на кафедрах патологічної фізіології та клінічної імунології і алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (№ державної реєстрації 0101U00933), у ході виконання якої автором самостійно проведені дослідження ролі NO-залежних механізмів печінки, моноцитів та ендотеліоцитів у розвитку хронічної гіперімунокомплексемії на моделі хронічної сироваткової хвороби та вивчення впливу на ці механізми парентеральної форми кверцетину – корвітину. В цих же умовах експерименту вивчено електронно-мікроскопічні зміни у тканині печінки, моноцитах і ендотеліоцитах і досліджено можливість корекції виявлених функціонально-морфологічних порушень корвітином. Тема дисертації затверджена Проблемною комісією "Патологічна фізіологія та імунологія" 17 квітня 2003 року (протокол № 26).

Мета роботи. Вивчити гепато-моноцитарно-ендотеліальні асоціації NO–залежних процесів за умов хронічної гіперімунокомплексемії і патогенетичні шляхи їх фармакокорекції корвітином.

Завдання дослідження:

  1. Вивчити активність синтаз оксиду азоту (конститутивної та індуцибельної) у тканині печінки, моноцитах та ендотеліоцитах інтактних тварин та за умов хронічної гіперімунокомплексемії.

  2. Дослідити вміст стабільних метаболітів оксиду азоту – нітрит-аніону і нітрат-аніону у тканині печінки, моноцитах та ендотеліоцитах інтактних тварин та за умов хронічної гіперімунокомплексемії.

  3. Встановити вміст циклічних пуринових нуклеотидів – циклічного аденозин-3/,5/-монофосфату і циклічного гуанозин-3/,5/-монофосфату в тканині печінки, моноцитах та ендотеліоцитах інтактних тварин та за умов хронічної гіперімунокомплексемії.

  4. Провести електронномікроскопічні дослідження тканин печінки, моноцитів та ендотеліоцитів інтактних тварин та за умов хронічної гіперімунокомплексемії.

  5. Дослідити можливість корекції виявлених функціонально-морфологічних порушень корвітином.

Об'єкт дослідження – хронічний гіперімунокомплексний процес, відтворений у білих лабораторних щурів із використанням моделі хронічної сироваткової хвороби.

Предмет дослідження – показники системи оксиду азоту і циклічних нуклеотидів тканини печінки, моноцитів, ендотеліоцитів інтактних тварин, тварин з хронічним гіперімунокомплексним процесом та при введенні цим тваринам корвітину.

Методи дослідження:

З метою визначення циркулюючих імунних комплексів різних розмірів і гемолітичної активності комплементу застосовано імунологічні методи дослідження.

З метою визначення активності синтаз оксиду азоту, рівня стабільних метаболітів оксиду азоту та вмісту циклічних нуклеотидів застосовано біохімічні методи дослідження.

З метою визначення ультраструктурних змін застосовано електронно-мікроскопічне дослідження тканин печінки, моноцитів та ендотеліоцитів.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі проведених експериментальних досліджень вперше показана роль системи оксиду азоту і циклічних нуклеотидів у розвитку хронічної гіперімунокомплексемії. Вперше виявлено зміни активності синтаз оксиду азоту, вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту та циклічних нуклеотидів у тканині печінки, моноцитах і ендотеліоцитах за умов даної патології. Вперше виявлені ультраструктурні зміни у тканині печінки, моноцитах та ендотеліоцитах при хронічній гіперімунокомплексемії. Вперше встановлено, що ці зміни корелюють із показниками системи оксиду азоту та циклічних нуклеотидів. Вперше патогенетично обгрунтована доцільність використання корвітину для корекції порушень при імунокомплексній патології.

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених досліджень розкривають раніше невідомі механізми патофізіологічних змін у печінці, моноцитах і ендотеліоцитах за умов хронічної гіперімунокомплексемії та поглиблюють уявлення про патогенез імунокомплексної патології. Отримані дані дозволяють оцінити участь в цих процесах системи оксиду азоту і циклічних нуклеотидів та обгрунтовують доцільність методичних розробок для застосування корвітину в терапії імунокомплексних захворювань. Положення і висновки роботи впроваджені в навчальний процес і використовуються при читанні лекцій та на практичних заняттях кафедр патологічної фізіології Дніпропетровської державної медичної академії, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, Буковинського державного медичного університету, на кафедрі нормальної і патологічної фізіології медичного факультету Сумського державного університету, на кафедрах патологічної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, на кафедрі фармакології Буковинського державного медичного університету, що підтверджено відповідними актами впровадження.


 
 

Цікаве

Загрузка...