WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональні ускладнення нижніх сечових шляхів та їх корекція при хірургічному та консервативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передмі - Реферат

Функціональні ускладнення нижніх сечових шляхів та їх корекція при хірургічному та консервативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передмі - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. При клінічному обстеженні хворих на ХКР слід враховувати наявність супутніх захворювань для вибору методів його лікування.

  2. Застосування ереспалу в комбінації з поліоксидонієм є ефективним методом лікування не тільки ХКР, а й ХКР у поєднанні з іншими захворюваннями верхніх дихальних шляхів інфекційно-запального характеру.

  3. Визначення секреторного імуноглобуліну А ротоглотковому секреті хворих на ХКР і цитокінів про- та протизапальної дії в сироватці крові може служити об'єктивним критерієм ефективності лікування.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Мельников О.Ф., Заболотная Д.Д., Тимченко С.В., Кобицкий М.М., Калиновская Л.П., Левандовская В.И. Клинико-патофизиологические основы создания экспериментальной модели хронического ринита // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 2003. – 5-с. - С. 46.

  2. Мельников О.Ф., Самбур М.Б., Тимченко С.В., Заболотна Д.Д., Кобицкий М.М., Калуцкий И.В., Заяц Т.А., Добриди М.Г. Значение количественных и функциональных характеристик системного иммунитета у больных воспалительными и аллергическими заболеваниями верхних дыхательных путей // Ринологія. - 2003. - №3. - С. 12-18.

  3. Мельников О.Ф., Кобицкий М.М., Казанец И.В., Кунах Т.Г., Калуцкий И.В., Бондарчук А.Д. Определение иммуноглобулинов методом радиальной иммунодиффузии в зоне низких концентраций // Імунологія та алергологія. – 2003. - №3. - С. 13-15.

  4. Заболотный Д.И., Мельников О.Ф., Кобицкий М.М., Тимченко С.В. Обоснование использования препаратов "Эреспал" и "Полиоксидоний" для терапии хронического ринита // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 2004. - №5-с. - С. 22-23.

  5. Заболотний Д.І., Мельников О.Ф., Кобіцький М.М. Спосіб діагностики вторинного імунодефіциту // Деклараційний патент на винахід. - Україна ( UA). 66273А, А 61К39/00, 15.04.2004. Бюл. №4.

АНОТАЦІЯ

Кобіцький М.М. Лікування хворих на хронічний катаральний риніт з використанням нестероїдного протизапального препарату та імуномодуляторів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія – Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України. – Київ, 2005.

Дисертаційна робота присвячена питанням підвищення ефективності лікування хворих на хронічний катаральний риніт і базується на результатах обстеження та лікування 100 хворих на хронічний катаральний риніт, 30 практично здорових людей, а також даних експериментальних досліджень, проведених на 195 білих щурах породи "Wistar".

Дослідження, проведені на інтактних, імунодефіцитних тваринах і щурах із змодельованим катаральним ринітом, показали, що використання для експериментальної терапії ереспалу найбільш ефективно в поєднанні з поліоксидонієм. Таке поєднане застосування відновлює реакції гуморального та клітинного імунітету і швидше нормалізує сан слизової оболонки носової порожнини тварин при експериментальному риніті.

Проведені дослідження клінічно-імунологічної ефективності лікування хворих на ХКР із застосуванням ереспалу та поліоксидонію показали, що за сумою позитивних клінічних результатів і тривалості їх зберігання воно перевищує терапію з використанням полідекси з фенілефрином як при ХКР, так і при ХКР з наявністю супутніх захворювань інфекційно-запального характеру. Застосування ереспалу у поєднанні з поліоксидонієм забезпечує нормалізацію рівнів місцевого та системного імунітету при ХКР і зберігає їх тривалий час.

Ключові слова: хронічний катаральний риніт, місцевий та системний імунітет, імуномодулятори, нестероїдні протизапальні засоби.

АННОТАЦИЯ

Кобицкий М.М.Обоснование и оценка эффективности лечения больных хроническим ринитом с использованием нестероидного противовоспалительного препарата и иммуномодуляторов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.19 – оториноларингология. – Институт отоларингологи им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины. – Киев, 2005.

Диссертационная работа посвящена вопросам повышения эффективности лечения больных хроническим катаральным ринитом путем использования нестероидного противовоспалительного препарата "Эреспал" и иммуномодулятора нового поколения "Полиоксидония".

Работа основывается на результатах обследования и лечения 100 больных хроническим катаральным ринитом, 30 практически здоровых лиц, а также на данных экспериментальных исследований на 195 белых лабораторных крысах породы "Wistar".

Проведенные клинико-инструментальные и лабораторные исследования у больных ХКР позволили установить ряд отклонений в системном и местном иммунитете по сравнению с показателями в контрольной группе. Наряду с этим, изучение показателей иммунитета у больных ХКР, у которых воспалительный процесс в слизистой оболочке носа сочетался с другой патологией воспалительного характера, показало, что значительная часть отклонений в параметрах системного иммунитета обусловлена наличием последней. Параметры местного иммунитета, как клеточные, так и гуморальные, имели одинаковый вектор отклонений как при ХКР, так и при ХКР с наличием сопутствующей патологии и отличались в последнем случае только количественными показателями. Выявленные отклонения являлись основанием для апробации новых противовоспалительных средств и иммуномодуляторов нового поколения для комплексного лечения больных хроническим катаральным ринитом.

Исследования, проведенные на интактных, иммунодефицитных животных и крысах с моделированным катаральным ринитом показали, что при использовании для целей экспериментальной терапии эреспала наиболее эффективно в сочетании с полиоксидонием. Такое сочетанное использование восстанавливает реакции гуморального и клеточного иммунитета и быстрее нормализует состояние слизистой оболочки носовой полости животных при экспериментальном рините.

Проведенные исследования клинико-иммунологической эффективности лечения больных ХКР с использованием эреспала и полиоксидония показали, что по сумме положительных клинических результатов и длительности их сохранения оно превосходит терапию с применением полидекса с фенилэфрином как при лечении ХКР, так и наличии сопутствующих заболеваний инфекционно-воспалительного характера. Применение эреспала в сочетании с полиоксидонием обеспечивает нормализацию уровней местного и системного иммунитета при ХКР и сохраняет их на длительный период.

Ключевые слова: хронический катаральный ринит, местный и системный иммунитет, иммуномодуляторы, нестероидные противовоспалительные средства.

RESUME

Kobitskiy M.M. Treatment of patients with chronic simple rhinitis using non-steroidal anti-inflammatory drug and immunomodulators. – Manuscript.

Dissertation for conferring the scientific degree of Candidate of Medical Sciences in the specialty 14.01.19 – otorhinolaryngology – Institute of Otolaryngology named after Prof. O.S. Kolomiychenko of the Academy of Medical Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2005.

The dissertation work is devoted to issues of increasing the efficacy of treatment of patients with chronic simple rhinitis and is based on the results of examination and treatment of 100 patients with chronic simple rhinitis, 30 healthy individuals, as well as data of experimental studies conducted on 195 white rodents of the "Wistar" breed line.

The studies that were conducted on intact, immunodefficient animals and rats with experimentally induced simple rhinitis demonstrated that the use of Erespal for experimental treatment was most efficacious in combination with Polyoxidonium. Such the combined use resulted in restoration of both humoral and cellular immunities and in a faster normalization of the state of nasal cavity mucous membranes in animals with experimentally induced rhinitis.

The conducted study of clinical and immunological efficacy of treatment of patients with chronic simple rhinitis using Erespal and Polyoxidonium demonstrated that the sum of positive clinical effects and their sustainability were exceeding those achieved with the use of Polydexa with Phenylephrin in patients with both chronic simple rhinitis and chronic simple rhinitis accompanied by other infectious and inflammatory pathologies. The use of Erespal in combination with Polyoxidonium provided for a sustainable normalization of local and systemic immunity parameters in patients with chronic simple rhinitis.

Key words: chronic simple rhinitis, local and systemic immunity, immunomodulators, non-steroidal anti-inflammatory drugs.


 
 

Цікаве

Загрузка...