WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональні ускладнення нижніх сечових шляхів та їх корекція при хірургічному та консервативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передмі - Реферат

Функціональні ускладнення нижніх сечових шляхів та їх корекція при хірургічному та консервативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передмі - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ

ім. проф. О.С. Коломійченка

КОБІЦЬКИЙ Михайло Михайлович

УДК 616.211-002:616-08

Лікування хворих на хронічний катаральний риніт з використанням нестероїдного протизапального препарату

та імуномодуляторів

14.01.19 – оториноларингологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України і Кримському державному медичному університеті ім.С.І. Георгієвського.

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор, чл.-кор. АМН

України Заболотний Дмитро Ілліч, Інститут

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН

України, директор.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Гарюк Григорій Іванович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри оториноларингології;

доктор медичних наук, професор Пухлік Сергій Михайлович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри оториноларингології.

Провідна установа:

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра оториноларингології, м. Дніпропетровськ.

Захист відбудеться "4" березня 2005 року о "14" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 3

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 3.

Автореферат розісланий "3" лютого 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор. мед. наук Розкладка А.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За кількістюоцінок діагностичних підходів і методів лікування хронічний риніт займає одне з провідних місць в отоларингологічній практиці і тісно пов'язаний з розвитком патологічних процесів в органах дихання (М.С. Плужников,1981; Д.И. Заболотный и соавт., 2001; Ю.И. Фещенко и соавт., 2002; Raeburn, Giembycz, 1997).

Визначення та визнання ролі системи імунітету у генезі багатьох запальних та алергічних захворювань ЛОР-органів, в тому числі риніту, потребує подальшого розширення фармакологічного арсеналу засобів лікування та визначення його ефективності із застосуванням різних протизапальних препаратів, аналізу їх імуномодулюючого впливу на органи та клітини імунітету, слизову оболонку носової порожнини.

Сучасний рівень розвитку імунології, особливо клінічної, диктує необхідність визначення впливу нових поколінь дефлогістивних фармпрепаратів не лише на запальний процес в слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів, але і на механізми імунітету, особливо місцевого, виходячи з нових концепцій сучасної клінічної імунології (О.Ф. Мельников, Д.І. Заболотний, 2000, 2003).

На теперішній час є всі підстави вважати, що запальний процес у слизовій оболонці порожнина носа розвивається внаслідок дефіциту антитіл різних класів, зокрема секреторного IgA, зниження клітинних показників імунітету як кількісного, так і функціонального плану (М.С. Плужников, 1995; Д.І. Заболотний, 1996, 1999, 2000; Д.Д. Заболотна, 2002; А.В. Гапонюк, 2003). Тому можна вважати доцільним використовувати для терапії при риніті протизапальні препарати у поєднанні з імуномодуляторами нових поколінь, які мають досить широку гаму впливу на різні ланки формування імунітету, наприклад, такі як поліоксидоній або алоферон (Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин, 1999, 2003).

Мета дослідження – підвищити ефективність патогенетичної терапії хворих на хронічний риніт за рахунок поєднаного застосування нестероїдного протизапального препарату та імуномодуляторів.

Завдання дослідження.

  1. Провести клініко-імунологічну оцінку стану організму при хронічному риніті, що перебігає ізольовано та у поєднанні з іншими патологічними процесами з урахуванням рівня прозапальних та протизапальних цитокінів.

  2. Визначити вплив ереспалу на основні імунологічні параметри організму нормальних і імунодефіцитних тварин з експериментальним ринітом при використанні препарату окремо та у поєднанні з поліоксидонієм.

  3. Розробити та провести апробацію схеми лікування хворих на хронічний катаральний риніт з використанням ереспалу та поліоксидонію.

  4. Вивчити стан місцевого та системного імунітету у хворих на хронічний катаральний риніт при лікуванні їх ереспалом і поліоксидонієм.

  5. Розробити рекомендації щодо застосування запропонованої схеми лікування хворих на хронічний катаральний риніт.

Об'єкт дослідженняхронічний катаральний риніт, стан місцевого та загального імунітету.

Предмет дослідження патогенетична терапія хворих на хронічний риніт.

Методи дослідження – клінічні, експериментальні, імунологічні, мікробіологічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Виявлено, що при наявності поєднаної патології носа та глотки хронічний катаральний риніт протікає з більш тяжко вираженими клінічними проявами. Встановлені типові зміни у параметрах локального та системного імунітету у хворих на хронічний катаральний риніт різних груп, їх цитокіновий статус.

В експерименті вивчено вплив ереспалу на реакції імунітету та обґрунтована необхідність поєднаного використання імуномодуляторів.

Дана клініко-імунологічна оцінка ефективності фармакотерапії хворих на хронічний катаральний риніт ереспалом у поєднанні з поліоксидонієм.

Практичне значення одержаних результатів. Створена ефективна та проста технологія лікування хворих на хронічний катаральний риніт. Розроблені клініко-імунологічні критерії клініко-імунологічної діагностики стану організму хворих на хронічний катаральний риніт, дані рекомендації по застосуванню технології та її оцінка.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами.Дисертація є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України "Створення моделей хронічного риніту для доклінічної апробації лікарських засобів", № держреєстрації 0102U003925.

Особистий внесок здобувача. Автор безпосередньо проводив обстеження, динамічне спостереження за хворими, запропонував та провів апробацію нового підходу до лікування хворих на катаральний риніт. Проводив експерименти на тваринах, брав активну участь у проведенні імунологічних тестів. Аналіз даних лабораторних та клініко-імунологічних досліджень проведений разом із співробітниками лабораторії патофізіології та імунології (зав. – проф. О.Ф. Мельников) Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації представлені на традиційних конференціях Українського медичного товариства отоларингологів у Донецьку (2003), Харкові (2004), наукового медичного товариства оториноларингологів м. Києва та Київської області (2004), конференціях Кримського медичного університету (2003, 2005).

Публікації.За матеріалами дисертації опубліковано 5 наукових робіт, з них 3 у спеціалізованих журналах, затверджених ВАК України. Отримано 1 деклараційний патент на винахід.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 128 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, заключення, висновків, практичних рекомендацій. Список використаних джерел включає 202 найменування, з них 64 зарубіжних. Робота ілюстрована 20 таблицями, 20 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи досліджень. Використані в роботі матеріали були отримані при клінічному обстеженні з розгорнутими імунологічними дослідженнями 100 хворих на хронічний катаральний риніт (ХКР). Для динамічного клінічного спостереження та оцінки ефективності лікування і, частково, для лабораторно-імунологічних досліджень, було відібрано 82 хворих, з яких сформували 2 групи – основну (42 особи) та групу порівняння (40 осіб). Контрольна група була представлена 30 практично здоровими донорами аналогічного віку.

Обстеження та лікування хворих проводили в Інституті отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України та на кафедрі оториноларингології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.

Експериментальні дослідження проведені на базі Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМНУ та Кримського державного медичного університету на 195 щурах "Вістар" з масою тіла 150-220 г. При роботі з тваринами дотримувались принципів гуманного ставлення до лабораторних тварин, що визначені Європейською конвенцією та наказами МОЗ України.


 
 

Цікаве

Загрузка...