WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

6. Наслідком поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту є підсилення негативного впливу на гемопоез, стан ЦНС та фагоцитарну ланку неспецифічної резистентності організму в порівнянні з ізольованою дією. Тривала поєднана дія хімічних та радіаційного чинників в співвідношеннях і дозах, які відтворюють діапазон реальних навантажень на населення, спричиняла розвиток помірної анемії гіпохромного характеру, вираженої лейкопенії зі зсувом лейкоцитарної формули ліворуч, лімфоцитопенії та еозинопенії; призводила спочатку до превалювання процесів збудження у ЦНС та підсилення ПОЛ у тканинах мозку, а згодом до поступового урівноваження збуджувальних та гальмівних процесів на фоні нормалізації рівня вторинних продуктів ліпопероксидації з подальшим пригніченням ПОЛ, що свідчило про дисбаланс про- та антиоксидантних систем. Пригнічення функціональної активності фагоцитів периферичної крові та селезінки за поєднаної дії було глибшим, ніж за ізольованої. За критерієм зменшення кількості НСТ-позитивних клітин при більших рівнях доз спостерігали ефект сумації (Кпд = 1,0), при менших – потенціювання (Кпд = 1,4).

7. Критеріями раннього виявлення та адекватної оцінки поєднаної дії на організм хімічних забруднювачів ґрунту та γ-випромінювання визнані рівень ТБК-активних продуктів, спонтанна та індукована хемілюмінесценція сироватки крові, активність каталази та пероксидази, які в порівнянні з гематологічними, іншими біохімічними показниками та показниками поведінкових реакцій виявились найбільш чутливими, інформативними, залежними від тривалості експозиції та доз чинників, що вивчались. Величина комплексної оцінки показників окисно-антиоксидантної рівноваги (50,4-62,0 %) засвідчила їх високу значимість для гігієнічної діагностики поєднаної дії досліджуваних факторів, що дозволило рекомендувати їх для використання при проведенні поглиблених медичних обстежень населення, яке проживає або працює в умовах одночасної дії іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів навколишнього та виробничого середовища, з метою виявлення передпатологічних станів та оцінки ефективності проведення профілактичних заходів.

8. Рівні накопичення у сироватці крові ТБК-активних продуктів, зокрема МДА, залежать від тривалості експозиції та дозових навантажень хімічних речовин та γ-випромінювання (коефіцієнт множинної кореляції 0,570,11, коефіцієнт детермінації 32,6), що дозволило створити орієнтовну шкалу оцінки шкідливого впливу на організм хімічних забруднювачів ґрунту та іонізуючої радіації з урахуванням їх поєднаної дії. Якщо відхилення рівня МДА від показника інтактного контролю менше 16%, шкідлива дія оцінюється як дуже слабка, від 16 до 24 % – як слабка, від 25 до 33 % – як середня, від 34 до 42 % – як сильна і більше 42% – як дуже сильна. Орієнтовна шкала може бути використана для оцінки шкідливої ізольованої, комбінованої та поєднаної дії чинників, що вивчались, в токсиколого-гігієнічних дослідженнях.

9. Поєднана дія іонізуючої радіації, пестицидів, нітратів, солей свинцю та кадмію в період вагітності у дозах, які відтворюють реальні співвідношення та навантаження на населення, призводила до збільшення загальної, до- та постімплантаційної загибелі ембріонів, зменшення чисельності посліду, зміни співвідношення осіб чоловічої та жіночої статі у посліді у бік збільшення кількості самок, сповільнення процесів осифікації кісток та загального розвитку плодів. Крім того поєднана дія індукувала домінантні летальні мутації у статевих клітинах щурів-самців, які проявлялись підвищеною ембріолетальністю у першому поколінні при спарюванні з інтактними самками. Ембріотоксичні ефекти, а також ступінь ушкодження генетичного апарату статевих клітин підпорядковувались прямій залежності "доза-ефект" та з урахуванням дозових навантажень свідчили про посилення ефектів за поєднаної дії іонізуючої радіації та хімічних речовин.

10. Спеціальні раціони харчування, що були збагачені білком на 9,7-10,5 %, переважно за рахунок тваринного, частка якого збільшилась з 35,8 % до 49,5-51,5 %, жирами рослинного походження на 19,0-22,2 %, кальцієм на 15,7-56,8 %, ретинолом у 2-4 рази, каротином на 51,9-55,6 %, вітаміном Е на 43,5-49,3 %, аскорбіновою кислотою на 15,3 %, посилювали антиоксидантну забезпеченість організму, зменшували інтенсивність ПОЛ, поповнювали сформований внаслідок посиленої ліпопероксидації дефіцит ПНЖК, чим сприяли відновленню окисно-антиоксидантної рівноваги організму лабораторних тварин при тривалій поєднаній дії хімічних речовин та γ-випромінювання в діапазоні доз, що відтворював реальні навантаження на населення радіоактивно забруднених територій. Доведено, що одним з основних концептуальних напрямків аліментарної профілактики поєднаної дії хімічного та радіаційного чинників є забезпечення збалансованості раціону відносно енергії та життєво-необхідних речовин з посиленням його антиоксидантної спрямованості шляхом оптимізації білкової, ліпідної, вуглеводної, вітамінної та мінеральної складових харчування.

11. Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка нових пестицидів на основі цинідон-етилу, манкоцебу та метираму засвідчила, що в реальних умовах сільськогосподарського виробництва при використанні традиційних технічних засобів, дотриманні встановлених агротехнічних та гігієнічних нормативів і регламентів, відповідному санітарному контролі з боку установ санітарно-епідеміологічної служби використання гербіцидів Лотус, 20% к.е. і Лотус Д, 47% к.е. та фунгіцидів Полірам ДФ, 70% в.г., Пенкоцеб, 80% з.п., Ридоміл Голд МЦ, 68 WP, з.п. і Ридоміл Голд МЦ, 68 WG, в.г. є безпечним для працюючих, навколишнього середовища та населення з позицій гігієни праці та гігієни харчування. Можливе добове сумарне надходження цинідон-етилу та метираму в організм людини з усіх середовищ при дотриманні встановлених гігієнічних нормативів не перевищить відповідно 0,447 і 0,745 мг або 74,5 і 62,1 % від допустимого.

12. Між величиною ГДК пестицидів у ґрунті та гігієнічними нормативами у воді водойм і продуктах харчування встановлений сильний позитивний зв'язок (коефіцієнти кореляції відповідно 0,7070,057 і 0,7270,054, коефіцієнти детермінації 50,0 і 52,9). Математичні моделі, які описують виявлену залежність, є адекватними (критерій Фішера відповідно 76,07 і 86,52 при критичному значенні 3,92), дозволяють достатньо точно з високим рівнем ймовірності прогнозувати величину гігієнічного нормативу та покладені в основу методики розрахункового обґрунтування ОДК пестицидів у ґрунті.

13. При використанні хімічних засобів захисту рослин на радіоактивно забруднених територіях, зокрема в зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, в зв'язку з сумацією ефектів при поєднаній дії з іонізуючим випромінюванням необхідно застосовувати регіональне гігієнічне нормування пестицидів, яке ґрунтується на зменшенні хімічного навантаження на населення та працюючих у порівнянні з чинними загальнодержавними нормативами. В основі регіонального нормування лежить скорегована за допомогою коефіцієнту запасу величина ДДД. Адитивний ефект, який є превалюючим при поєднаній дії багатокомпонентної суміші хімічних забруднювачів ґрунту та γ-випромінювання, дозволив обґрунтувати коефіцієнт запасу Кр = 2.

14. Алгоритм регіонального нормування пестицидів на радіоактивно забруднених територіях передбачає встановлення регіональної ДДД, співставлення добового надходження пестициду в організм людини на рівні загальнодержавних нормативів з регіональним допустимим добовим надходженням, визначення лімітуючого шляху надходження та нормативів, які потребують корекції, обґрунтування регіональних ГДК (ОДР) у воді водойм, ГДК (ОБРВ) в атмосферному повітрі, МДР в сільськогосподарській сировині та продуктах харчування, при яких не буде перевищено регіональну ДДД, та встановлення регіональної ГДК (ОДК) пестициду у ґрунті з урахуванням регіональних нормативів у суміжних середовищах.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Періодичні фахові видання, затверджені ВАК України:

1. Коршун М.М. До методики оцінки гігієнічної значимості показників стану лабораторних тварин в токсикологічних дослідженнях // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1995. – №1-2. – С. 80-82.

2. Гончарук Є.Г., Коршун М.М., Яворовський О.П. Проблема поєднаної дії на здоров'я населення іонізуючого випромінювання і хімічних чинників навколишнього середовища // Довкілля та здоров'я. – 1996. – №1. – С. 26-29. Дисертантом спланований та проведений радіотоксикологічний експеримент, здійснені біохімічні дослідження, статистична обробка отриманих результатів та їх узагальнення.

3. Коршун М.М., Аністратенко Т.І., Смагін Г.В. Експериментальне вивчення ефективності аліментарної корекції антиоксидантної недостатності при поєднаній дії іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів довкілля // Медичні перспективи. – 1998. – Том ІІІ, №4. – С. 5-9. Дисертантом спланований та проведений радіотоксикологічний експеримент, здійснені біохімічні дослідження, статистична обробка та узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки.


 
 

Цікаве

Загрузка...