WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

В ході дослідження було розроблено, апробовано та затверджено згідно чинного законодавства 11 методичних вказівок з визначення в об'єктах навколишнього середовища, продуктах харчування та сільськогосподарській сировині залишкових кількостей пестицидів: цинідон-етилу (№ 193-2000, № 208-2000), манкоцебу (№ 136-99, № 137-99, № 242-2001), метираму (№ 274-2001, № 300-2001), етилентіосечовини (№ 148-99) та імазетапіру (№ 440-2003, № 441-2003, № 474-2004).

Перелічені вище нормативи та методики були використані при вирішенні питання щодо можливості реєстрації та застосування цих пестицидів в Україні, що знайшло відображення в "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні", який був погоджений МОЗ України (лист від 26.02.2003 № 05-20/154).

Матеріали досліджень використовуються в роботі фахівців міністерств, відомств і установ державного, у тому числі санітарного нагляду при здійсненні контролю за безпечним для здоров'я населення та об'єктів довкілля виробництвом і використанням хімічних засобів захисту рослин, підприємств та організацій, які виробляють і застосовують пестициди, науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю, а також в програмах, теоретичному та практичному курсах гігієнічних дисциплін на кафедрах вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто визначені мета та завдання дослідження, здійснено аналітичний огляд вітчизняної та світової літератури, розроблено план, організовано та проведено 8 серій радіотоксикологічних експериментів, 6 серій лабораторних дослідів з вивчення поведінки пестицидів у ґрунті та воді водойм, 57 серій натурних спостережень з вивчення динаміки залишкових кількостей пестицидів та гігієнічної оцінки умов праці при їх застосуванні.

В ході радіотоксикологічних експериментів автором самостійно проведений хемілюмінесцентний аналіз біосередовищ та частина біохімічних досліджень. Визначення антиоксидантної активності сироватки крові, рівня спонтанної та ферментативнозалежної ліпопероксидації в печінці, жирнокислотного спектру ліпідів печінки проведено разом з к.х.н. Брюзгіною Т.С. та к.х.н. Юрженко Н.М. Гематологічні дослідження проведені разом з к.б.н. Блонською Н.Ф., патоморфологічні та гістохімічні дослідження – з д.м.н. Колесовою Н.А., імунологічні – з д.б.н. Гаркавою К.Г. Вивчення віддалених наслідків ПД ХЗҐ та ІВ здійснено разом з к.м.н. Анісімовою І.Г. Створення спеціальних раціонів антиоксидантної, радіозахисної та антитоксичної спрямованості для аліментарної профілактики ПД ХЗҐ та γ-випромінювання здійснено при консультативній допомозі д.м.н., професора Ципріяна В.І.

Визначення залишків пестицидів в об'єктах довкілля хроматографічними методами, санітарно-хімічні та санітарно-мікробіологічні дослідження, статистична обробка, узагальнення та аналіз результатів, обґрунтування специфічних критеріїв раннього виявлення та орієнтовної шкали оцінки ПД на організм ХЗҐ та ІВ, обґрунтування гігієнічних нормативів та регламентів, розробка рівнянь регресії для розрахункового методу регламентації пестицидів у ґрунті, обґрунтування методичних підходів до регіонального нормування пестицидів при їх застосуванні на радіоактивно забруднених територіях, формулювання висновків роботи здійснено автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації оприлюднені на різних рівнях, в т.ч.

– міжнародному: міжнародній конференції "Environmental and Occupational Health and Safety in Agriculture on The Boundary of Two Millennia" (м. Київ, 1998), міжнародному симпозіумі "Здоровье и химическая безопасность на пороге ХХI века" (м. С-Петербург, 2000), Всеросійській конференції "Химический анализ веществ и материалов" (м. Москва, 2000), пленумах Міжвідомчої наукової ради з екології людини та гігієни навколишнього середовища Російської Федерації "Экологически обусловленные заболевания человека: методологические проблемы и пути их решения" (м. Москва, 2000) та "Угрозы здоровью человека: современные гигиенические проблемы и пути их решения" (м. Москва, 2002), Другій міжнародній конференції з екологічної хімії (м. Кишинів, 2002), Другій Міжнародній конференції "Чистота довкілля в нашому місті" (м. Трускавець, 2004), міжнародній науково-практичній конференції "Інтегрований захист рослин на початку ХХІ століття" (м. Київ, 2004);

– державному та регіональному: Радіобіологічному з'їзді (м. Київ, 1993), ХІІІ та ХІV з'їздах гігієністів України (м. Харків, 1995; м. Дніпропетровськ, 2004), І та ІІ з'їздах токсикологів України

(м. Київ, 2001, 2004), VII з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (м. Тернопіль, 2003), 3-му Західноукраїнському симпозіумі з адсорбції та хроматографії (м. Львів, 2003), науково-практичних конференціях "Чернобыль и здоровье населения", (м. Київ, 1994), "Актуальні проблеми екогігієни і токсикології" (м. Київ, 1998), "Актуальні питання профілактичної медицини ХХІ століття" (м. Донецьк, 2002), "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України" (м. Київ, 2005), "Профілактична медицина: проблеми і перспективи" (м. Київ, 2005).

Публікації. Заматеріалами дисертації опубліковані 48 друкованих робіт, з яких 25 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, в тому числі 12 самостійних. Матеріали дисертації відображені в 5 інформаційних листах про нововведення в медицині та 11 методичних вказівках, увійшли в 1 ДСанПіН.

Структура і обсяг дисертації. Зміст роботи викладено на 253 сторінках основного тексту, ілюстровано 86 таблицями та 63 рисунками. Дисертація складається з вступу; 9 розділів, які включають аналітичний огляд літератури, опис матеріалів і методів досліджень, результати власних досліджень, їх аналіз та узагальнення; висновків, списку використаних джерел та 6 додатків. Загальний обсяг дисертації – 452 сторінки. Бібліографічний покажчик вміщує 677 джерел літератури, з яких 91 – іноземне.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Програма, матеріали та методи досліджень. З метою реалізації поставлених завдань були проведені 4 серії підгострих та субхронічних радіотоксикологічних експериментів з вивчення особливостей, механізмів та характеру поєднаної дії складної комбінації хімічних речовин (6 пестицидів, представників різних хімічних класів, нітратів, солей свинцю та кадмію) та γ-випромінювання в широкому діапазоні доз; 2 серії експериментів з оцінки ефективності аліментарної корекції антиоксидантної недостатності при радіаційно-хімічному ураженні; 2 серії дослідів з вивчення віддалених наслідків поєднаної дії досліджуваних чинників; 6 серій лабораторних дослідів з наукового обґрунтування гігієнічних нормативів та регламентів застосування пестицидів у сільському господарстві; 47 серій натурних спостережень за динамікою залишкових кількостей пестицидів в об'єктах довкілля та 10 серій натурних експериментів з гігієнічної оцінки умов праці при використанні хімічних засобів захисту рослин.

В ході роботи використано 689 білих безпородних щурів, з яких 320 самців та 369 самок. Здійснено 414 визначень маси тіла тварин, 120 досліджень рухової активності, 120 визначень сумаційно-порогового показника, 750 хемілюмінесцентних аналізів, 3438 біохімічних, 150 газохроматографічних, 1200 гематологічних, 432 імунологічних, 2952 гістохімічних визначення і 444 морфологічних мікроскопічних дослідження. При вивченні віддалених наслідків ПД отримано 666 живих плодів від 99 вагітних самок, здійснено 198 макроанатомічних досліджень яєчників та матки самок, 499 морфологічних досліджень стану внутрішніх органів та кісткової системи плодів, по 998 визначень маси і розмірів плодів та плацент. Здійснено 3020 аналізів залишкових кількостей пестицидів, серед яких 2380 методом парофазного газохроматографічного аналізу, 460 – методом високоефективної рідинної хроматографії, 180 – газорідинної хроматографії. Крім того виконано 350 фізико-хімічних, 1890 санітарно-хімічних і 810 санітарно-мікробіологічних досліджень. Статистичній обробці методами варіаційної статистики був підданий цифровий матеріал обсягом 25770 одиниць спостереження. Кореляційно-регресійний аналіз здійснений на 20 масивах загальним об'ємом 876 одиниць спостереження. Комплексному оцінюванню та ранжуванню були піддані 3 масиви загальним об'ємом 77 одиниць спостереження.

Ізольована та поєднана дія хімічних забруднювачів ґрунту та γ-випромінювання в підгострому досліді. В трьох серіях експериментів вивчені особливості ізольованої та поєднаної дії фракціонованого γ-випромінювання в сумарних дозах 0,25; 0,5; 1,0 і 2,0 Гр та комбінації ХЗҐ (хлорхолінхлориду /хлорорганічна сполука/, діазинону /фосфорорганічна речовина/, манкоцебу /представник дитіокарбаматів/, 2М-4Х /похідне хлорфеноксиоцтової кислоти/, метрибузину /сим-триазиновий гербіцид/, α-циперметрину /синтетичний піретроїд/, хлориду кадмію, ацетату свинцю, нітрату калію) в дозах 1/50000, 1/5000, 1/500 і 1/100 ЛД50 кожної речовини. Тривалість експозиції 28 днів.

Встановлено, що ПД ксенобіотиків та ІВ призводила до гальмування приросту маси тіла тварин (табл. 1), яке було більш вираженим, ніж за ізольованої дії. При цьому при більших дозах спостерігали ефект сумації, при менших – ефект потенціювання. Коефіцієнт поєднаної дії (Кпд) при зменшенні доз збільшувався від0,8-1,1 до 2,1-2,4.


 
 

Цікаве

Загрузка...