WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

6. Гончарук Є.Г., Коршун М.М., Яворовський О.П. Експериментальне вивчення та гігієнічна оцінка сумісної дії агрохімікатів та іонізуючого випромінювання // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми екогігієни і токсикології". – Київ, 1998. – Ч. 1. – С. 90-95.

7. Гончарук Є.Г., Коршун М.М., Яворовський О.П., Ткаченко І.І., Смагін Г.В. Експериментальне обґрунтування заходів з профілактики сумісної дії агрохімікатів та іонізуючого випромінювання // Environmental and Occupational Health and Safety in Agriculture on The Boundary of Two Millennia: Тези міжнародної конференції, Киев, 8-11 вересня 1998. – Київ, 1998. – С. 19-20.

8. Коршун М.М., Филатова И.Н., Мережкина Н.В. Использование парофазного газохроматографического анализа для определения остаточных количеств этилен-бис-дитиокарбаматов в окружающей среде // Всероссийская конференция "Химический анализ веществ и материалов": Тезисы докладов, Москва, 16-21 апреля 2000. – Москва, 2000. – С. 138-139.

9. Коршун М.М., Колесова Н.А., Ткаченко И.И., Веремей М.И. К вопросу о сочетанном действии на организм химических веществ и ионизирующего излучения // Международный симпозиум "Здоровье и химическая безопасность на пороге ХХI века", С.-Петербург, 14-16 июня 2000. – С.-Петербург: СПбМАПО, 2000. – С. 84-85.

10. Гончарук Е.И., Коршун М.М. Гигиеническая оценка сочетанного действия ионизирующего излучения и химических загрязнителей почвы // Экологически обусловленные заболевания человека: методологические проблемы и пути их решения: Материалы Пленума Межведомственного научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды Российской Федерации. – Москва, 2000. – С. 75-77.

11. Коршун М.М., Омельчук С.А., Гиренко Д.Б., Омельчук С.Т. Порівняльне вивчення умов праці при застосуванні препаратів на основі етилен-біс-дитіокарбаматів на сільськогосподарських культурах // Тези доповідей І з'їзду Токсикологів України, Київ, 11-13 жовтня 2001. – Київ. – 2001. – С. 76.

12. Korshun M.M. To an issue of combined effect on organism of small doses of priority chemical soil pollutants and adjoining objects of environment // The Second International Conference on Ecological Chemistry: Book abstract, Chisinau, 11-12 October 2002. – Chisinau, 2002. – P. 305-306.

13. Коршун М.М. Комбінована дія пестицидів, нітратів, солей свинцю та кадмію: Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання профілактичної медицини ХХІ століття" // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2002. – Т. 6, №2, Приложение. – С. 29-31.

14. Гончарук Е.И., Бардов В.Г., Коршун М.М., Омельчук С.Т. Показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза как критерии оценки сочетанного действия ионизирующего излучения и химических веществ, загрязняющих окружающую среду // Угрозы здоровью человека: современные гигиенические проблемы и пути их решения: Материалы пленума Межведомственного научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды Российской Федерации. – Москва, 2002. – С. 65-68.

15. Коршун М.М., Дема О.В., Ткаченко І.І., Горбачевський Р.В., Бєльська К.Й. Наукове обґрунтування гігієнічного нормативу у ґрунті перспективного гербіциду імазетапіру: Тези доповідей VII з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства, Тернопіль, 16-17 травня 2003 // Українські медичні вісті. – 2003. – Т. 5, №1 (63). – С. 229.

16. Коршун М.М., Гиренко Д.Б., Омельчук С.Т. Визначення мікрокількостей солей етилен-біс-дитіокарбамінової кислоти в об'єктах навколишнього середовища та сільськогосподарській сировині // Праці 3-го Західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії, Львів, 25-28 травня 2003. – Львів: СПОЛОМ, 2003. – С. 202-203.

17. Гончарук Є.Г., Салата О.В., Коршун М.М., Дема О.В. Сучасний стан і перспективи розвитку гігієнічного нормування екзогенних хімічних речовин у ґрунті // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: Матеріали ХІV з'їзду гігієністів України, Дніпропетровськ, 19-21 травня 2004. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2004. – Т. І. – С. 160-164.

18. Дема О.В., Коршун М.М. Визначення залишкових кількостей імазетапіру в об'єктах довкілля методом високоефективної рідинної хроматографії // Друга Міжнародна конференція "Чистота довкілля в нашому місті": Праці та повідомлення. – Трускавець, 2004.– С. 41-42.

19. Колесова Н.А., Коршун М.М., Литвиненко В.І., Сухарєва Н.М. Енергетичний обмін та структура печінки і нирок при ізольованій і поєднаній дії на організм іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту // Тези доповідей ІІ з'їзду токсикологів України. – Київ, 2004. – С. 33-34.

20. Коршун М.М., Юрженко Н.Н., Брюзгіна Т.С., Гладчук А.Б. Оцінка характеру поєднаної дії хімічних забруднювачів ґрунту і гама-випромінювання в підгострому досліді // Тези доповідей ІІ з'їзду токсикологів України, Київ, 12-14 жовтня 2004. – Київ, 2004. – С. 34-35.

21. Коршун М.М., Дема О.В., Ткаченко І.І., Горбачевський Р.В. Оцінка потенційної небезпеки використання гербіцидів на основі імазетапіру шляхом вивчення їх поведінки в ґрунті // Інтегрований захист рослин на початку ХХІ століття: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2004. – С. 630-639.

22. Коршун М.М. Регіональне нормування як шлях оптимізації застосування пестицидів на радіаційно забруднених територіях // Збірка тез доповідей науково-практичної конференції "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України", Київ, 21-22 квітня 2005. – Київ, 2005. – С. 103-104.

23. Коршун М.М. Особливості функціонального стану організму тварин за ізольованого та поєднаного радіаційно-хімічного ураження // Матеріали науково-практичної конференції "Профілактична медицина: проблеми і перспективи". – Київ, 2005. – С. 149-155.

АНОТАЦІЯ

Коршун М.М. Гігієнічне обґрунтування заходів профілактики поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 2005.

Дисертація присвячена експериментально-теоретичному обґрунтуванню заходів профілактики поєднаної дії хімічних забруднювачів ґрунту та іонізуючого випромінювання для збереження та зміцнення здоров'я населення шляхом регіонального нормування хімічних засобів захисту рослин при їх застосуванні на радіоактивно забруднених територіях, аліментарної корекції порушень окисно-антиоксидантної рівноваги та удосконалення прискореного гігієнічного нормування пестицидів у ґрунті.

В радіотоксикологічних експериментах встановлені особливості токсикодинаміки, залежності "доза-час-ефект" та провідні ланки патогенезу тривалої поєднаної дії багатокомпонентної комбінації хімічних забруднювачів ґрунту (пестицидів різних хімічних груп, нітратів, солей свинцю та кадмію) і фракціонованого тотального γ-опромінення. Показано, що превалюючим ефектом поєднаної дії досліджуваних чинників є ефект сумації. Визначено критерії раннього виявлення та запропоновано орієнтовну шкалу оцінки функціонального стану організму в умовах одночасної дії іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів довкілля.

Встановлені закономірності порушення окисно-антиоксидантної рівноваги при поєднаній дії хімічних речовин та γ-випромінювання та експериментально підтверджена ефективність використання для їх корекції спеціальних раціонів харчування антиоксидантної спрямованості.

Запропоновано методику розрахункового гігієнічного нормування пестицидів у ґрунті. Науково обґрунтована концепція та запропонований алгоритм регіонального регламентування застосування пестицидів на радіоактивно забруднених територіях.

Ключові слова: поєднана дія, хімічні забруднювачі ґрунту, пестициди, γ-випромінювання, окисно-антиоксидантна рівновага, аліментарна корекція, гігієнічне нормування, об'єкти навколишнього середовища, регіональна гігієнічна регламентація, профілактичні заходи.

АННОТАЦИЯ

Коршун М.М. Гигиеническое обоснование мероприятий по профилактике сочетанного действия ионизирующего излучения и химических загрязнителей почвы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.01 – гигиена. – Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, 2005.

Диссертация посвящена экспериментально-теоретическому обоснованию мероприятий по профилактике сочетанного действия химических загрязнителей почвы и ионизирующего излучения для сохранения и укрепления здоровья населения путем регионального нормирования химических средств защиты растений при их применении на радиоактивно загрязненных территориях, алиментарной коррекции нарушений окислительно-антиоксидантного равновесия и усовершенствования ускоренного гигиенического нормирования пестицидов в почве.

В радиотоксикологических экспериментах установлены особенности токсикодинамики, зависимости "доза–время–эффект" и основные звенья патогенеза длительного сочетанного действия многокомпонентной комбинации химических загрязнителей почвы (пестицидов разных химических классов, нитратов, солей свинца и кадмия) и фракционированного тотального γ-облучения. Показано, что ведущую роль в патогенезе сочетанного действия изученных факторов играют дискоординация систем свободнорадикального перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты, развитие тканевой и циркуляторной гипоксии, разбалансирование основных метаболических путей энергообразования, что приводит к дистрофическим и деструктивным процессам в жизненно важных паренхиматозных органах. При этом уровень липопероксидации, активность ферментных антиоксидантных систем, степень изменений энергетического обмена и структуры паренхиматозных органов зависели преимущественно от длительности сочетанного воздействия и в меньшей мере коррелировали с ежедневно вводимыми дозами химических веществ и суммарными дозами γ-облучения. Установлено, что превалирующим эффектом сочетанного действия химических и радиационного факторов по большинству показателей функционального состояния животных является эффект суммации, который при уменьшении доз смещается в сторону потенцирования.


 
 

Цікаве

Загрузка...