WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду (автореферат) - Реферат

4. Коршун М.М. Обґрунтування показників адекватної оцінки поєднаної дії на організм іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів довкілля // Медичні перспективи. – 1999. – Том IV, №1. – С. 15-19.

5. Коршун М.М. Колесова Н.А., Ткаченко І.І., Литвиненко В.І. Закономірності вільно-радикального окиснення та енергетичного обміну в життєво важливих органах експериментальних тварин при тривалій поєднаній дії малих доз іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів ґрунту // Современные проблемы токсикологии. – 2001. – №1. – С. 32-38. Дисертантом спланований та проведений радіотоксикологічний експеримент, здійснені біохімічні дослідження, статистична обробка та узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки.

6. Коршун М.М. До питання поєднаної дії малих доз іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів ґрунту на стан периферійної крові // Гигиена населенных мест. – Киев, 2001. – Вып. 38. – Т. ІІ. – С. 179-185.

7. Коршун М.М., Анісімова І.Г., Запривода Л.П. Дослідження мутагенної дії малих доз іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів ґрунту // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наукових праць. – Київ-Луганськ-Харків, 2001. – Вип. 1 (33). – С. 39-48. Дисертантом спланований та проведений радіотоксикологічний експеримент, здійснені статистична обробка отриманих результатів та їх узагальнення, сформульовані висновки.

8. Колесова Н.А., Коршун М.М., Омельчук С.Т. Особенности изменения энергообразующих метаболических путей и структуры жизненно важных органов экспериментальных животных при действии на организм комплекса вредных факторов окружающей среды // Довкілля та здоров'я. – 2001. – №3 (18). – С. 9-12. Дисертантом спланований та проведений радіотоксикологічний експеримент, здійснені статистична обробка та узагальнення отриманих результатів.

9. Коршун М.М. Дослідження поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів на поведінкові реакції лабораторних тварин // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. – Симферополь, 2001. – Том 137. – Часть 2. – С. 38-42.

10. Коршун М.М., Колесова Н.А., Веремей М.І., Ткаченко І.І., Литвиненко В.І. Експериментальне вивчення механізмів комбінованої дії малих доз пестицидів, нітратів, солей свинцю та кадмію // Современные проблемы токсикологии. – 2001. – №3. – С. 46-50. Дисертантом спланований та проведений радіотоксикологічний експеримент, здійснені біохімічні дослідження, статистична обробка та узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки.

11. Коршун М.М., Анісімова І.Г., Запривода Л.П. Вивчення ембріотоксичної дії малих доз іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів ґрунту // Довкілля та здоров'я. – 2002. – №1 (20). – С. 17-22. Дисертантом спланований та проведений радіотоксикологічний експеримент, здійснені статистична обробка отриманих результатів та їх узагальнення, сформульовані висновки.

12. Коршун М.М. До питання про механізми ембріотоксичності малих доз іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів довкілля (огляд літератури та результати особистих досліджень) // Актуальные проблемы медицины и биологии. – Киев, 2002. – №1. – С. 212-220.

13. Коршун М.М. Проблема комбінованої дії на організм пріоритетних хімічних забруднювачів ґрунту (огляд вітчизняної літератури і результати особистих досліджень) // Довкілля та здоров'я. – 2002. – №4 (23). – С. 51-56.

14. Коршун М.М. Гігієнічна оцінка комбінованої дії на організм малих доз пріоритетних забруднювачів ґрунту // Гігієна населених місць – Київ, 2002. – Вип. 40. – С. 107-115.

15. Бардов В.Г., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Сасинович Л.М., Гиренко Д.Б., Омельчук С.А. Сравнительная токсиколого-гигиеническая характеристика фунгицидов на основе этилен-бис-дитиокарбаматов и оценка опасности их применения для людей и окружающей среды // Современные проблемы токсикологи. – 2003. – №1. – С. 41-49. Дисертантом проведено вивчення умов праці при застосуванні фунгіцидів, здійснено визначення залишкових кількостей пестицидів хроматографічними методами, розрахунок професійного ризику, статистична обробка та узагальнення отриманих результатів.

16. Коршун М.М. Використання малонового диальдегіду як біомаркера шкідливої дії на організм пріоритетних забруднювачів навколишнього середовища // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2003. – №1-2. – С. 79-85.

17. Коршун М.М. До питання про комбіновану дію на організм теплокровних тварин пріоритетних полютантів ґрунту // Гігієна населених місць. – Київ, 2003. – Вип. 42. – С. 119-130.

18. Коршун М.М., Омельчук С.Т., Дема О.В., Салата О.В., Ткаченко І.І., Коршун О.М., Горбачевський Р.В. Гігієнічна оцінка особливостей поведінки гербіциду імазетапір в системі "ґрунт – суміжні середовища" // Гігієна населених місць. – Київ, 2003. – Вип. 41. – С. 140-141. Дисертантом сплановано та проведено лабораторний експеримент, здійснено частину санітарно-хімічних, санітарно-мікробіологічних та хроматографічних досліджень, статистичну обробку результатів та їх узагальнення, сформульовані висновки.

19. Коршун М.М. Токсиколого-гігієнічна характеристика нових гербіцидів на основі цинідон-етилу // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2003. – №3-4. – С. 25-30.

20. Гончарук Є.Г., Коршун М.М. Вільнорадикальне окислення як універсальний неспецифічний механізм пошкоджуючої дії шкідливих чинників довкілля (огляд літератури та власних досліджень) // Журнал АМН України. – 2004. – Т. 10, №1. – С. 131-150. Дисертантом зроблено аналітичний огляд літератури, проведено радіотоксикологічний експеримент та узагальнення його результатів.

21. Коршун М.М. До питання удосконалення розрахункового нормування вмісту пестицидів у ґрунті // Гігієна населених місць. – Київ, 2004. – Вип. 43. – С. 156-164.

22. Гончарук Є.Г., Коршун М.М., Юрженко Н.Н., Брюзгіна Т.С. Окисно-антиоксидантна рівновага при ізольованій та поєднаній дії хімічних забруднювачів ґрунту і γ-випромінювання // Журнал АМН України. – 2004. – Т. 10, №3. – С. 542-554. Дисертантом проведено радіотоксикологічний експеримент, здійснено хемілюмінесцентний аналіз та частину біохімічних досліджень, статистичну обробку отриманих результатів та їх узагальнення.

23. Коршун М.М. Використання інтегральних показників для оцінки характеру поєднаної дії хімічних забруднювачів ґрунту і гама-випромінювання в підгострому досліді (на прикладі динаміки маси тіла) // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2004. – №3-4. – С. 68-73.

24. Коршун М.М., Гаркава К.Г. Вплив поєднаної дії хімічних забруднювачів ґрунту і гама-випромінювання на функціональну активність фагоцитів периферичної крові та селезінки // Довкілля та здоров'я. – 2005. – №1 (32). – С. 3-7. Дисертантом сплановано та проведено радіотоксикологічний експеримент, здійснено статистичну обробку отриманих результатів та їх узагальнення.

25. Коршун М.М., Гаркавий С.І., Блонська Л.Ф., Жданова О.О. Експериментальні дослідження стану показників периферичної крові при підгострому радіаційно-хімічному ураженні // Современные проблемы токсикологии. – 2005. – №1. – С. 26-30. Дисертантом проведено радіотоксикологічний експеримент, здійснено статистичну обробку отриманих результатів та їх узагальнення.

Інші наукові видання:

1. Циприян В.И., Анистратенко Т.И., Коршун М.М. Витамины в профилактике радиационных поражений // Рациональное питание: Республиканский межведомственный сборник – Киев: Здоровья, 1991. – Вып. 26. – С. 68-70.

2. Гончарук Є.Г., Яворовський О.П., Коршун М.М., Ткаченко І.І., Смагін Г.В. Наукове обґрунтування заходів профілактики поєднаної дії на організм іонізуючого випромінювання та хімічних чинників навколишнього середовища // Проблемы медицины труда: Сборник научных трудов, посвященный 70-летию Института медицины труда. – Киев, 1998. - С. 52-58.

3. Циприян В.И, Анистратенко Т.И., Коршун М.М., Верповский А.Н. Алиментарная коррекция пострадиационных изменений жирнокислотного спектра липидов клеточных мембран // Радиобиологический съезд: Тезисы докладов, Киев, 20-25 сентября 1993. – Пущино, 1993. – Ч. III. – С. 1082-1083.

4. Коршун М.М., Куюн Л.Н., Анистратенко Т.И. Перекисное окисление липидов при сочетанном действии на организм ионизирующего излучения и некоторых ксенобиотиков // Чернобыль и здоровье населения: Тезисы докладов научно-практической конференции. – Киев, 1994. – Т. ІІ. – С. 69-71.

5. Яворовський О.П., Коршун М.М., Ткаченко І.І., Верпівський О.М., Смагін Г.В. Наукове обґрунтування специфічних критеріїв комбінованої дії іонізуючого випромінювання, пестицидів, нітратів, солей свинцю та кадмію на організм // Пріоритетні проблеми гігієнічної науки, медичної екології, санітарної практики та охорони здоров'я: Тези доповідей ХІІІ з'їзду гігієністів України. – Київ, 1995. – С. 191-192.


 
 

Цікаве

Загрузка...