WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) ( - Реферат

Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) ( - Реферат

Дисертація присвячена застосуванню мінеральної води "Збручанська" курорту Сатанів для лікування і реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу та осіб з порушенням толерантності до глюкози. Основою дисертаційної роботи є матеріали комплексного обстеження та лікування 145 хворих на ЦД 2 типу, 30 осіб з ПТГ. У дисертаційній роботі встановлено, що внутрішнє застосування мінеральної води "Збручанська" є одним з важливих етапів у загальній системі лікувальних і профілактичних заходів, оскільки така терапія сприяє досягненню стійкої компенсації і настанню ремісії захворювання, а при порушеній толерантності до глюкози має профілактичний вплив на подальше її прогресування і терміни маніфестації діабету. Під впливом курортної терапії з використанням мінеральної води "Збручанська" спостерігається нормалізація толерантності до глюкози у 13,3% осіб з ПТГ. Поряд з цим, відзначається відсутність стану гіперінсулінемії, що був до лікування, а також нормалізація типу інсулінемічної кривої. Курсовий прийом мінеральної води "Збручанська" призводить до нормалізації інсуліносекреторної функції підшлункової залози у хворих на ЦД 2 типу: кількість хворих з низьким рівнем ІРІ зменшилася на 30,8%, з нормальним – збільшилася на 64,7%, з підвищеним – майже не змінилася. Відзначено достовірне зниження рівня глікемії у всіх хворих наприкінці лікування. Доведено стійкість безпосередніх результатів лікування у віддаленому періоді, що проявилося в поліпшенні клінічної картини захворювання, позитивних змінах показників глікемії, інсулінемії та ліпідного метаболізму і дає підстави рекомендувати мінеральну воду "Збручанська" курорту Сатанів як засіб оптимізації комплексного лікування, реабілітації і профілактики ЦД.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, порушення толерантності до глюкози, санаторно-курортне лікування, мінеральна вода "Збручанська" курорту Сатанів.

АННОТАЦИЯ

Кирилюк Н.Д. Профилактическое и лечебное действие минеральной воды "Збручанская" курорта Сатанов при сахарном диабете 2 типа и нарушенной толерантности к глюкозе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – эндокринология. – Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П.Комиссаренко АМН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена применению минеральной воды "Збручанская" курорта Сатанов для лечения и реабилитации больных сахарным диабетом (СД) 2 типа и лиц с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ).

Основой диссертационной работы являются материалы комплексного обследования и лечения 145 больных СД 2 типа, 30 лиц с НТГ. В диссертационной работе показано, что внутреннее применение минеральной воды "Збручанская" является одним из важных этапов в общей системе лечебных и профилактических мероприятий, поскольку такая терапия содействует достижению стойкой компенсации и ремиссии заболевания, а при НТГ профилактически влияет на ее прогрессирование и сроки манифестации диабета.

    Под влиянием курортной терапии с использованием минеральной воды "Збручанская" наблюдается нормализация толерантности к глюкозе у 13,3% лиц с НТГ. Наряду с этим, отмечается отсутствие состояния гиперинсулинемии, которое было до лечения, а также нормализация типа инсулинемической кривой. Курсовой прием минеральной воды "Збручанская" приводит к нормализации инсулинсекреторной функции поджелудочной железы у больных СД 2 типа: количество больных с низким уровнем ИРИ уменьшилось на 30,8%, с нормальным – увеличилось на 64,7%, с повышенным почти не изменилось. Отмечено достоверное снижение уровня гликемии у всех больных в конце лечения. Доказана устойчивость непосредственных результатов лечения в отдаленном периоде, которая проявилась в улучшении клинической картины заболевания, положительных изменениях показателей гликемии, инсулинемии и липидного метаболизма и дает основание рекомендовать минеральную воду "Збручанская" курорта Сатанов как средство оптимизации комплексного лечения, реабилитации и профилактики СД.

    Применение курсового лечения с использованием минеральной воды "Збручанская" в лечении лиц с НТГ эффективно коррегирует нарушения противосвертывающей и коллагенолитической активностей крови, нормализует протеолиз низкомолекулярных белков и повышает активность фибринстабилизирующего фактора, суперооксиддисмутазы и глутатионпероксидазы, уменьшает содержание в крови малонового диальдегида. Курсовое лечение с использованием минеральной воды "Збручанская" у больных СД 2 типа содействует нормализации содержания в крови липопротеинов высокой плотности, нормализует интенсивность процессов перекисного окисления липидов и содержание мочевой кислоты, что происходит за счет активности супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы.

    Применение минеральной воды "Збручанская" является одним из способов профилактики прогрессирования нарушенной толерантности к глюкозе, что имеет существенное значение в нормализации углеводного обмена при курортной терапии.

    Автором установлено инсулинстимулирующее действие минеральной воды "Збручанская" преимущественно в раннюю фазу секреции инсулина, что позволяет оптимизировать методику питьевого лечения и приблизить употребление минеральной воды к приему пищи до 15-20 минут с целью восстановления физиологического профиля секреции инсулина у больных СД 2 типа и лиц с НТГ на протяжении курсового лечения на курорте Сатанов.

    Учитывая высокую эффективность терапии с использованием минеральной воды "Збручанская", рекомендуется санаторно-курортное лечение лицам с НТГ и больным СД 2 типа на курорте Сатанов Хмельницкой области.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, нарушенная толерантность к глюкозе, санаторно-курортное лечение, минеральная вода "Збручанская" курорта Сатанов.

SUMMARY

Kyryliuk M.D. Prophylactic and treatment effect of mineral water "Zbruchanska" Sataniv health resort in patients with Type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance. – Manuscript.

Thesis for the Degree of the Candidate of Medical Sciences, speciality 14.01.14 – Endocrinology. – V.P.Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

The thesis is devoted to the study to establish possibility of application of mineral water "Zbruchanska" Sataniv health resort for treatment and rehabilitation of patients with Type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance. The thesis is based upon materials of complex examination and treatment of 145 patients with type 2 diabetes mellitus and 30 persons with impaired glucose tolerance. In thesis is established that application ofmineral water "Zbruchanska" is one of the important means in general system of treating and prophylactic measures, because such a therapy has pathogenetic character and favours achievement of steady compensation and remission of disease. In persons with impaired glucose tolerance mineral water exerts prophylactic influence upon its further progressing and terms of diabetes manifestation. Under influence of health resort therapy mineral water "Zbruchanska" being used normalization of glucose tolerance is observed in 13.3% persons with IGT. Besides, the absence of hyperinsulinemia before treatment is determined and as well as normalization of insulinemic curve type. Course of mineral water "Zbruchanska" application contributes to normalization of insulin secretory function of pancreas in patients with Type 2 diabetes mellitus: number of patients with low IRI level has reduced on 30.8%, with normal level increased on 64.7%, with enhanced level almost not changed. Reliable reduction of glycemia level in all the patients at end of treatment was determined. Stableness of immediate results of treatment in remote period was proved and it was manifested in improvement of clinical symptoms in positive changes of indices of glycemia, insulinemia and lipid metabolism. It affords reason to recommend mineral water "Zbruchanska" Sataniv health resort as mean of optimal complex treatment, rehabilitation and prevention of diabetes mellitus.

Key words: type 2 diabetes mellitus, impaired glucose tolerance, health resort treatment, mineral water "Zbruchanska" of health resort Sataniv.


 
 

Цікаве

Загрузка...