WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) ( - Реферат

Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) ( - Реферат

Доведено лікувально-профілактичну дію комплексної курортної терапії із застосуванням мінеральної води "Збручанська" на перебіг ЦД. Досліджено динаміку біохімічних показників, системи гемостазу у пацієнтів з ЦД 2 типу та ПТГ при реабілітаційному лікуванні з використанням слабомінералізованої гідрокарбонатно-натрієво-магнієвої води "Збручанська" в умовах санаторію "Збруч" смт. Сатанів Хмельницької області.

За даними віддалених результатів курортного лікування встановлено позитивну динаміку зрушень глікемії, інсулінемії та показників ліпідного обміну як у хворих на ЦД 2 типу, так і осіб з ПТГ.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дослідження дозволяють доповнити уявлення про вплив питної мінеральної води "Збручанська" в осіб з ПТГ і хворих на ЦД 2 типу, а саме інсуліностимулюючу дію цієї води здебільшого в ранню фазу секреції гормону.

Встановлено ефективність реабілітаційного лікування із застосуванням слабомінералізованої гідрокарбонатно-натрієво-магнієвої води "Збручанська" курорту Сатанів у хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ.

Розроблені науково обґрунтовані методи первинної профілактики цукрового діабету з використанням мінеральної води "Збручанська" курорту Сатанів.

Оптимізовані методики питного лікування з вживанням мінеральної води "Збручанська" за 15–20 хвилин до прийому їжі у хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ, враховуючи особливості регуляторних механізмів вуглеводного обміну. Результати досліджень дозволяють підвищити ефективність курортного лікування хворих на ЦД 2 типу і досягти ремісії порушеної толерантності до глюкози у більшості обстежених.

Впровадження одержаних результатів у практику. Практичні рекомендації, що випливають з виконаних досліджень, впроваджені в клінічну практику санаторію "Збруч" смт. Сатанів, Чернівецького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру, Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Основні положення дисертації використовуються при проведенні навчального процесу на кафедрі клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто на основі аналізу літератури було визначено напрямок, мету і задачі дослідження, розроблено карту спостереження, самостійно проведено загальноклінічні дослідження хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ, систематизацію, статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих даних, обґрунтування наукових положень і висновків, підготовку наукових даних до публікації та до виступів на конференціях, написання дисертації. Лабораторні дослідження виконані автором спільно із співробітниками лабораторії функціональної діагностики Інституту ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України (зав. – чл.-кор. АМН України, проф. О.В.Епштейн).

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що включені до дисертації, були представлені та обговорені на 37-ому щорічному засіданні Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (м. Глазго, 2001), VI з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (м.Чернівці, 2001), 2-ому національному конгресі фізіотерапевтів і курортологів України "Курортні і природні ресурси та фізичні чинники в медичній реабілітації" (м. Слов'янськ, 2002), науково-практичній конференції "Патогенетичні аспекти фармакотерапії ендокринних захворювань", присвяченій 150-річчю з дня народження В.Я.Данилевського (м. Харків, 2002), науково-практичній конференції "Актуальні питання сучасної ендокринології" (м. Вінниця, 2003), 84-ій підсумковій науковій конференції співробітників Буковинської державної медичної академії (м. Чернівці, 2003).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць (4 статті у фахових наукових виданнях, 4 роботи у збірниках доповідей з'їздів і конференцій).

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 139 сторінках машинописного тексту і включає: вступ, огляд літератури, результати власних досліджень, висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел (92 роботи вітчизняних і російськомовних авторів та 116 робіт зарубіжних авторів), містить 26 таблиць та 11 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Загальна характеристика обстежених та методи дослідження. Основою дисертаційної роботи є матеріали комплексного обстеження і лікування 145 хворих на ЦД 2 типу та 30 осіб з ПТГ. До контрольної групи увійшло 25 практично здорових осіб, у котрих на момент обстеження не було ніяких гострих чи хронічних захворювань і, за даними анамнезу, не спостерігалося алергічних проявів. Крім того, обстежено 20 хворих на ЦД 2 типу та 8 осіб з ПТГ аналогічного віку, які перебували під диспансерним спостереженням в Сатанівській дільничній лікарні і впродовж 24 днів не вживали мінеральної води "Збручанська" курорту Сатанів.

Згідно з класифікацією ВООЗ (1998 р.) всі обстежені були розподілені на групи хворих з ЦД 2 типу та осіб з ПТГ. Верифікацію діагнозу здійснювали на підставі вивчення скарг, анамнезу хвороби, об'єктивних даних і показників вуглеводного обміну: рівня глюкози в крові ортотолуїдиновим методом, глюкози в добовій сечі поляриметричним методом, глікемічної кривої після стандартного навантаження глюкозою – 75 г упродовж 120 хвилин на початку і кінці лікування. Рівень глюкози встановлювали натще, через 30, 60 і 120 хвилин після навантаження глюкозою; рівні базального та індукованого глюкозою імунореактивного інсуліну (ІРІ) – з допомогою набору для імунорадіометричного визначення у сироватці крові "Immunotech" Insulin IRMA (кат.№3210) (Франція); діапазон концентрацій інсуліну в крові здорових людей становив від 2,1 до 22 мкМО/мл. Вміст С-пептиду встановлювали з допомогою набору для кількісного імунорадіометричного визначення С-пептиду у сироватці крові IMMUNOTECH C-peptide IRMA kit (кат.№3639). Діапазон концентрацій у здорових осіб становив від 160 до 1100 пмоль/л. Імунорадіометричні дослідження здійснювали в лабораторії функціональної діагностики Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України (зав. – чл.-кор. АМН України, проф. О.В.Епштейн).

З допомогою "Stat Fax 1904 Plus" визначали показники ліпідного спектру крові: загальний холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), а також рівень глікозильованого гемоглобіну. Крім того, з допомогою цього апарату в сироватці крові визначали рівень електролітів, білірубіну, загального білка і білкових фракцій, показники лужної фосфатази, сечової кислоти, сечовини, креатиніну, амілази. Для з'ясування впливу одноразового прийому досліджуваної мінеральної води на глікогомеостатичні механізми у хворих на ЦД 2 типу проведені дослідження базальної і стимульованої глікемії та інсулінемії в процесі стандартного ГТТ, а в частини хворих вивчені рівні С-пептиду.

Інтенсивність окиснювальної модифікації білків у сироватці крові визначали за методом О.Ю.Дубініної та співавт. в модифікації І.Ф.Мещишена [1998 р.]. Вміст у крові відновленого глутатіону визначали титраційним методом за О.В.Травіною [1955 р.], малонового диальдегіду (без ініціації, а також з ініціацією НАДФH2, аскорбатом) – за Ю.А.Владимировим, О.I.Арчаковим [1972 р.], дієнових кон'югатів – за І.А.Волчегорським і співавт. [1989 р.].

Загальний коагуляційний потенціал крові, фібринолітичну активність плазми крові, потенційну активність плазміногену, швидкодіючі та повільнодіючі антиплазміни, рівень фібриногену в плазмі крові, активність антитромбіну III, активність XIII фактора, концентрацію розчинних фібрин-мономерних комплексів та ранніх продуктів деградації фібриногену в плазмі крові визначали за допомогою наборів реактивів фірми "Simko Ltd." (м. Львів) за методиками Н.Тіца [1997 р.].

Лікування хворих було комплексним і включало наступні компоненти: санаторно-курортний режим, лікувальне харчування із застосуванням низькокалорійного варіанту дієти 9 для хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ загальною калорійністю 1800-2000 ккал/добу. За наявності показань хворі отримували пероральні цукрознижувальні препарати (сульфаніламіди, бігуаніди), а також адекватну інсулінотерапію. Для питного лікування хворі отримували мінеральну воду "Збручанська" курорту Сатанів (свердловина №1650) – слабо мінералізовану (1 г/л) хлоридно-гідрокарбонатну кальцієво-магнієво-натрієву воду з високим вмістом біологічно активних органічних речовин – протягом трьох тижнів в добовій дозі 10 мл/кг ваги в теплому вигляді при триразовому прийомі за 45 хв. до їжі. Первинні дослідження проводилися при поступленні в санаторій. Висновки про компенсацію вуглеводного обміну, стан органів і систем робили лише при наявності комплексу клініко-лабораторно-інструментальних даних.


 
 

Цікаве

Загрузка...