WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) ( - Реферат

Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (експериментально-клінічне дослідження) ( - Реферат

ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ім.В.П.КОМІСАРЕНКА АМН УКРАЇНИ

КИРИЛЮК Микола Дмитрович

УДК 616.379-008.64-036.3-085.272.3

Профілактична та лікувальна дія мінеральної води "збручанська" курорту сатанів при цукровому діабеті 2 типу та порушеній толерантності до глюкози

14.01.14 – ендокринологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Буковинській державній медичній академії та санаторії "Збруч" курорту Сатанів Хмельницької області

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Паньків Володимир Іванович, Буковинська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук Лучицький Євген Васильович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України, завідувач відділенням клінічної андрології

кандидат медичних наук, доцент Приступюк Олександр Максимович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, доцент кафедри ендокринології

Провідна установа:

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України, відділ клінічної ендокринології, м.Харків

Захист відбудеться "7" червня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.558.01 з ендокринології в Інституті ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України (04114, м.Київ-114, вул.Вишгородська, 69).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України (04114, м.Київ-114, вул.Вишгородська, 69).

Автореферат розісланий "6" травня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук Калинська Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема вдосконалення діагностики та диференційованих підходів до лікування цукрового діабету (ЦД) є однією з найбільш актуальних у сучасній медицині. Тенденція до постійного зростання захворюваності, особливо серед осіб працездатного віку, переважно прогресуючий перебіг, часті ускладнення, значні інвалідизація та смертність зумовлюють велике соціально-економічне значення цієї проблеми [Боднар П.М., 2001; Тронько М.Д. та співавт., 2002; Єфімов А.С. та співавт., 2005].

Цукровий діабет цілком справедливо визначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я як епідемія особливого неінфекційного захворювання, котра стрімко поширюється у багатьох країнах. Указом Президента України від 21 травня 1999 р. було затверджено Комплексну національну програму "Цукровий діабет", основні завдання якої присвячені організації системи профілактики ЦД, його ускладнень і вдосконаленню медико-соціальної і реабілітаційної допомоги хворим. У комплексі реабілітаційних заходів хворих на ЦД важливе місце належить санаторно-курортному лікуванню, при якому, крім загальноприйнятих методів терапії ЦД (дієта, пероральні цукрознижувальні препарати, інсулін та ін.), використовується лікувальна дія природних фізичних факторів [Балаболкин М.И., 2000; Єфімов А.С. та співавт., 2001]. Різноманітні природні і фізичні фактори, не володіючи безпосереднім впливом на патогенетичні механізми ЦД, стимулюють опірність організму, підвищують функціональну активність нейрогуморальних систем, сприяють оптимізації методів лікування [Улащик В.С., 2003]. Основним із таких чинників є внутрішнє вживання мінеральних вод [Орлов О.Б. та співавт., 2002].

Незважаючи на те, що дослідження складу і властивостей мінеральної води типу "Нафтуся" розпочалися ще у першій половині минулого століття, наші знання про цей відомий лікувальний чинник і на сьогодні залишаються недостатніми. Проблема полягає у тому, що методично якісний і кількісний хімічний аналіз органічних речовин у загальній суміші різнокомпонентного складу дуже складний. Дослідженнями останніх років встановлена здатність питних мінеральних вод формувати довготривалі адаптаційні реакції в гормональних системах різного рівня. Більш докладно ці питання вивчені в експерименті і значно менше в клініці при ЦД 1 типу [Крашеница Г.М. та співавт., 1997]. У хворих на ЦД 2 типу та осіб з порушеною толерантністю до глюкози (ПТГ) вивчення впливу мінеральних вод на вуглеводний обмін практично не здійснювалось. А саме ця проблема заслуговує більшої уваги як з теоретичних, так і практичних позицій.

Ріст поширеності та значна частота ускладнень ЦД визначає серйозну медико-соціальну значущість і науково-практичну актуальність всебічного вивчення цієї проблеми. Актуальним є не лише пошук нових цукрознижувальних засобів, але й вивчення можливостей впливу на перебіг ЦД факторів природного походження, в тому числі реабілітаційного лікування з використанням мінеральних вод, які дозволяють здійснювати всебічний вплив на порушений при діабеті функціональний стан органів і систем. У зв'язку з цим особливого значення набуває вивчення у хворих на ЦД впливу слабомінералізованої (1 г/л) хлоридно-гідрокарбонатної кальцієво-магнієво-натрієвої води "Збручанська" курорту Сатанів на обмінні процеси, на рівень базальної і стимульованої глюкозою глікемії та інсулінемії як внаслідок одноразового її прийому, так і при курсовому лікуванні у хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ.

    Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом планових наукових досліджень Буковинської державної медичної академії "Мікроекологія тонкої кишки у хворих на цукровий діабет різного віку та хронічні неспецифічні захворювання легень" (номер державної реєстрації 0198V005598).

Вказаний напрямок співпадає з основною метою Комплексної програми "Цукровий діабет" в Україні (Указ Президента України від 21.05.1999 р. №545/99), скерованої на профілактику та зменшення розвитку ускладнень цукрового діабету, збільшення тривалості життя хворих на цукровий діабет, а також підвищення його якості.

    Мета і задачі дослідження.

Мета дослідження. На підставі клінічних, біохімічних та імунорадіометричних досліджень оцінити доцільність застосування мінеральної води "Збручанська" курорту Сатанів для лікування і реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу та осіб з порушенням толерантності до глюкози.

Задачі дослідження:

1. Вивчити біохімічні та гормональні показники у хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ до і після лікування на курорті Сатанів.

2. Дослідити вплив мінеральної води "Збручанська" на функціональний стан бета-клітин підшлункової залози у пацієнтів з різним ступенем порушення вуглеводного обміну.

3. Провести аналіз показників ліпідного обміну та системи гемостазу в процесі курортного лікування із застосуванням мінеральної води "Збручанська".

4. Вивчити вплив комплексної курортної терапії хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ на показники медико-соціальної реабілітації.

5. Розробити методи курортного лікування хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ із застосуванням мінеральної води "Збручанська", як етапу оптимізації терапії і профілактики ускладнень цієї недуги.

Об'єкт дослідження. Удосконалення комплексного лікування, реабілітації та профілактики цукрового діабету.

Предмет дослідження. Клініко-метаболічні та гормональні показники у хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ в процесі лікування із застосуванням мінеральної води "Збручанська" курорту Сатанів.

Методи дослідження – для оцінки впливу внутрішнього застосування мінеральної води "Збручанська" та функціонального стану бета-клітин підшлункової залози використані загальноклінічні, біохімічні, імуноферментні методи обстеження, в тому числі дослідження рівня імунореактивного інсуліну (ІРІ), С-пептиду та глікозильованого гемоглобіну в крові.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчено можливості і доцільність використання комплексної курортної терапії із внутрішнім застосуванням мінеральної води "Збручанська" курорту Сатанів як засобу первинної профілактики в осіб з ПТГ.

Отримано нові дані про вплив природної питної мінеральної води "Збручанська" на перебіг ЦД 2 типу і ПТГ. Доведено, що курортне лікування із застосуванням мінеральної води "Збручанська" сприяє оптимізації функціонування бета-клітин з відновленням у частини хворих на ЦД 2 типу та осіб з ПТГ фізіологічного профілю секреції інсуліну і толерантності до глюкози, нормалізації ліпідного і білкового обміну, гемокоагуляції та фібринолізу.

З нових позицій у порівняльному аспекті визначено ефективність курортної терапії залежно від ступеня порушення вуглеводного обміну, що дозволило оцінити характер змін регуляторних систем у динаміці курортного лікування і на цій основі визначити методичний підхід до розробки науково обґрунтованих режимів питного лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...