WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв (автореферат) - Реферат

Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв (автореферат) - Реферат

Інтернет-сайти українських внз виступають як інтерактивні канали формування, реалізації й трансляції їх інформаційного потенціалу. Специфіка функціонування освітнього простору в умовах трансформаційних процесів в Україні при переході до інформаційного суспільства полягає в орієнтації на новітні технології, адаптації освітнього процесу до нових вимог і реалій і підготовці контингенту, який навчають, до нових умов життєдіяльності в інформаційному суспільстві через формування адекватного світосприймання.

Підрозділ 3.2 – "Інтернет-сайти українських внз: практика реалізації і трансляції інформаційного потенціалу" – присвячений аналізу змістової й функціональної структури сайтів внз України.

Одним із ключових об'єктів, що опосередковують процес комунікації в Інтернеті, виступають, на думку автора, Інтернет-сайти. Характерні риси виділених елементів віртуального середовища, що роблять їх оптимальними для вивчення й аналізу об'єктами, можуть бути сформульовані так: по-перше, відносна тривалість існування в Інтернет-просторі. Інтернет-сайт може бути охарактеризований як один із найстабільніших елементів віртуального середовища. По-друге, постійна динаміка Інтернет-сайтів як органічний атрибут їх функціонування. По-третє, доступність для дослідницької діяльності, у тому числі моніторингових досліджень.

Інтернет-сайти як інтерактивні канали формування, реалізації й трансляції інформаційного потенціалу внз мають складну функціональну структуру. У ході проведеного аналізу ми виділили такий спектр функцій Інтернет-сайтів внз України: представницька функція, або функція позиціювання; інформаційна функція; комунікаційна функція; рекламна функція; PR-функція; коригувальна функція; інноваційна функція; функція соціальної диференціації (вияв власних переваг); функція зворотного зв'язку (канал зворотного зв'язку). Представлена система соціальних функцій Інтернет-сайтів є авторською теоретичною конструкцією.

У даному підрозділі подано аналіз результатів оригінального дослідження Інтернет-сайтів внз України, проведений автором. У межах соціологічного дослідження на тему "Проблеми й перспективи реалізації інформаційного потенціалу внз (регіональний і державний рівень)" було здійснено емпіричний вимір функціональної структури Інтернет-сайтів внз України.

За підсумками проведеного дослідження автор сформулював такі висновки:

1. Діючі сайти внз України демонструють нерівномірне використання закладених функціональних можливостей Інтернет-сайтів.

2 Деформація поліфункціональності сайтів внз України є наслідком нерозвиненості українського Інтернет-простору (зокрема, йдеться про домен "UA").

3. Причини деформації поліфункціональності сайтів вітчизняних внз мають подвійний характер. З одного боку, це яскраво виражене відставання технічного оснащення, слабка розвиненість інформаційних технологій і відсутність достатньої кількості висококваліфікованих фахівців у даній галузі, тобто технічний аспект. З другого боку, це відставання у сфері суспільної свідомості, засилля консервативного сприйняття реалій сучасного життя і пов'язаний з цим опір інноваціям, тобто моральний аспект проблеми.

4. Наслідком деформації поліфункціональності Інтернет-сайтів внз України стала деформація структури сайтів, що виражається у відсутності динаміки, а конкретніше – статичності переважної більшості даних об'єктів, що виступає перешкодою для реалізації можливостей сайтів, як потенційних, так і реальних.

Одним із пріоритетних завдань сучасної української системи вищої освіти є вихід на світовий ринок освітніх послуг. Це обумовлено багатьма об'єктивними причинами, суть яких було проаналізовано у працях провідних вітчизняних учених, політиків, суспільних діячів. Навчальний заклад, здійснюючи освітянську місію в "реальному" суспільстві, акумулюючи й поширюючи накопичені людством знання, має відстоювати свою спеціалізацію й у "віртуальному" просторі, використовуючи новий інформаційний канал – мережу Інтернет. Таким чином, критерієм готовності, здатності використовувати комп'ютерні технології для репрезентації можливостей внз може слугувати рівень розвитку такого способу представництва внз, як Інтернет-сайти.

ВИСНОВКИ

Вивчення Інтернет-сайтів внз як інноваційних каналів комунікації дозволило визначити наявні тенденції й перспективи подальшого розвитку в умовах формування інформаційного суспільства в Україні.

На основі аналізу базових теорій інформаційного суспільства і їх еволюційного розвитку у працях сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників автор зробив висновок про те, що в період активізації інформаційних потоків основне завдання розробок концепцій інформаційного суспільства полягає у формуванні практичних планів переходу до суспільства нового типу з максимальним урахуванням позитивних і негативних сторін даного процесу, а також з розробкою заходів щодо подолання останніх.

Специфіка розвитку освітнього простору України і внз як елементів цього простору у період активізації інформаційних потоків обумовлена, крім нормативно-правового регулювання, низкою чинників, серед яких необхідно виділити, по-перше, функціонування внз як суб'єкта ринку освітніх послуг; по-друге, демократизацію всіх сфер громадського життя України, що передбачає розвиток демократії в межах функціонування внз; по-третє, зміщення акцентів у діяльності внз на цілеспрямовану роботу з корекції суспільної свідомості.

В умовах активізації інформаційних потоків особливого значення набуває представництво у віртуальному просторі суб'єктів освітньої сфери. Інтернет-сайти внз України виступають як інноваційні канали комунікації, канали формування, реалізації й трансляції інформаційного потенціалу внз. Із цього погляду особливий інтерес викликає функціональний зміст сайтів.

Система функцій веб-сайтів внз України в основних параметрах відповідає виведеній в межах дисертаційного дослідження теоретичній моделі, проте, автор відзначив, що нерівномірне використання закладених функціональних можливостей характеризує переважну більшість спеціалізованих Інтернет-сторінок внз. Цей висновок підтверджують отримані емпіричні результати, що відображають рівень розвитку інформаційного потенціалу внз України, реалізованого в Інтернет-просторі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Калашникова Л. В. Образование в информационном обществе: глобальные тенденции и проблемы // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту "Нар. укр. акад." – 2003. – Т. 8. – С. 34–41.

  2. Калашнікова Л. В. Специфіка розвитку системи вищої освіти України в період активізації інформаційних потоків // Вісн. міжнар. слов'ян. ун-ту. – Сер. "Соціологічні науки". – Т. 7. – 2004. – № 1.– С. 18–20.

  3. Калашникова Л. В. Реализация информационного потенциала вузов: проблемы и перспективы (на примере Харьковского региона) // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту "Нар. укр. акад.." – 2005. – Т. 11. – С. 161–169.

  4. Калашникова Л. В. Интернет и Интернет-сайты как перспективные каналы трансляции и формирования общественного мнения // Вісн. міжнар. слов'ян. ун-ту. – Сер. "Соціологічні науки". – Т. 7. – 2004. – № 2.– С. 26–30.

  5. Калашникова Л. В. Каналы коммуникационного взаимодействия вуза с социумом: краткий анализ // Зб. наук. пр. ДонДУУ: "Соціологія управління". Сер. "Спеціальні та галузеві соціології". – Т. 6.– Вип. 2. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 125–134.

  6. Калашникова Л. В. Специфика трансформации системы высшего образования Украины в условиях Евроинтеграции // Євроінтеграція та освітня система України: проблеми і перспективи: Прогр. і матеріали ХІІ Міжнар. студент. наук. конф., Харків, 9 квіт. 2005 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Нар. укр. акад. та ін.; – Х.: Вид-во НУА, 2005. – С. 170–171.

АНОТАЦІЯ

Калашнікова Л. В. Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні – Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...