WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв (автореферат) - Реферат

Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв (автореферат) - Реферат

Зміст інформаційної сфери, власне інформація, методи її передання відіграють величезну роль у всіх сферах діяльності людини. Однією з основних функцій соціальної інформації є соціалізуюча. Традиційна освіта функціонує як інституціональний механізм соціалізації, змістом соціалізації виступає власне соціальна інформація і процес її засвоєння. У той же час розвиток інформаційної сфери знаходив своє відбиття в еволюції процесів соціалізації, властивих певному етапу історії людства. Збільшення інформаційних потоків, які циркулюють у суспільстві, супроводжуває еволюційні процеси в соціумі і визначає трансформацію змісту соціалізації, що переважно збігається із процесом освіти. Отже, у сучасних умовах особливого значення набувають інноваційні канали комунікації, які забезпечують циркуляцію інформаційних потоків, серед яких особливе місце посідає Інтернет.

Специфіка розвитку освітнього простору України в період активізації інформаційних потоків визначається кількома визначальними чинниками. По-перше, це глобальні тенденції, пов'язані з переходом до інформаційного суспільства і єдиного світового співтовариства. По-друге, це позиція Української держави в даному питанні, що виражена в освітній політиці, програмах розвитку освітньої сфери, чинного законодавства у сфері освіти й суміжних сферах, відкритість і демократичність інститутів суспільства. І, по-третє, це автономна діяльність власне внз з оновленою функціональною структурою, спрямована на самовдосконалення, розвиток і реалізацію свого потенціалу.

Дисертант відзначає, що наявність найтіснішого взаємоз'вязку і взаємозалежності інформаційної сфери й сфери освіти необхідно враховувати у процесі регулювання діяльності кожної з них. Сьогодні система управління освітянським співтовариством в Україні перебуває в стані трансформації, коли відбуваються пошук і відбір сучасних моделей і механізмів освітнього менеджменту, їх апробація на практиці й правове закріплення. У такий же спосіб можна охарактеризувати й систему управління інформаційним простором та Інтернетом. На сьогодні постає важливе завдання синхронізації управління розвитком цих двох провідних сфер, що визначають обличчя держави і її місце в сучасному світі.

Підбиваючи підсумок, автор підкреслює ключову роль держави як суб'єкта управління віртуальним та освітнім простором. Збалансоване управління основними сферами життєдіяльності суспільства – пріоритетне завдання діяльності держави. Синхронізація таких процесів, як управління функціонуванням і одночасно реформуванням системи освіти, пов'язаним з переходом до нового типу суспільства, і створення, контроль і регулювання нової сфери – Інтернет-простору – багато в чому пересічні сфери.

У підрозділі 2.2 – "Специфіка розвитку внз у період активізації інформаційних потоків" – визначається й аналізується комплекс чинників, що обумовлюють трансформацію вищих навчальних закладів в умовах переходу до інформаційного суспільства.

У період активізації інформаційних потоків інтенсивний розвиток системи освіти, перш за все вищої, становить один із основних чинників міжнародного позиціювання України. Створити платформу для розв'язання даного завдання покликана "Національна доктрина розвитку освіти України", з успішною реалізацією якої ми пов'язуємо можливість інтеграції України в європейське освітнє співтовариство в межах Болонського процесу.

Автор відзначає, що, крім нормативних документів, специфіку розвитку внз в період активізації інформаційних потоків визначає цілий комплекс чинників.

Першим чинником виступає функціонування внз як суб'єкта ринку освітніх послуг. В умовах формування єдиного європейського освітнього простору необхідним для внз стає не тільки позиціювання на внутрішньому українському ринку освіти, але й на європейському, що висуває комплекс додаткових вимог до діяльності вищого освітнього закладу. Серед цих вимог ключовими виступають, по-перше, розвиток інформаційно-освітнього простору внз (або інформаційно-освітнього середовища), що складається з електронних продуктів різного типу діяльності – таких, як електронні бібліотеки, медіатеки, освітні портали, спеціалізовані Інтернет-сайти. Завдання його формування в такій постановці відносно нові, що обумовлює складність у застосування нестандартних рішень на основі експериментального пошуку. Розвиток інформаційно-освітнього простору внз забезпечується використанням інформаційних технологій. Водночас інформаційні технології забезпечують можливість зміни самої моделі навчального процесу, сприяючи здійсненню переходу від репродуктивного до креативного навчання, висуваючи при цьому нові вимоги як до тих, хто навчає, так і до тих, кого навчають.

По-друге, додатковою вимогою виступає реалізація інформаційного потенціалу внз за допомогою використання інноваційних каналів комунікації. На думку дисертанта, інформаційний потенціал внз є засобом реалізації наукового й освітнього потенціалу, одним з елементів триєдиної сутності потенціалу внз. Саме це надалі визначатиме ступінь успішності внз, його конкурентоспроможність, в остаточному підсумку – життєздатність.

Другим чинником виступає демократизація всіх сфер громадського життя України, що припускає розвиток демократії в рамках функціонування внз, реалізований за допомогою різних форм самоврядування.

Перехід до інформаційного суспільства стане можливим в умовах оновленої, адекватної новим умовам суспільної свідомості. Аналогічно успішне завершення трансформаційних процесів, що характеризують внз України на сучасному етапі, може бути здійснено за таких самих умов. Отже, новим завданням періоду активізації інформаційних потоків став активний вплив внз на суспільну свідомість з метою прищепити нові цінності, стандарти, зразки поведінки. Отже, робота над корекцією суспільної свідомості виступатиме третім чинником, що визначає специфіку діяльності внз в період активізації інформаційних потоків. Поставлене завдання може бути розв'язане через соціалізуючу й виховну діяльність внз в умовах безперервної освіти.

Дисертант відзначав, що в сучасних умовах перед вищими навчальними закладами стоїть завдання виховання принципово нового покоління фахівців. Наскільки вищі навчальні заклади України відповідають покладеній на них місії, покликаний оцінити, у першу чергу, інститут акредитації, що має спеціально створену систему параметрів оцінювання. Поряд із цим можна говорити про те, що назріла потреба у створенні додаткових критеріїв оцінювання діяльності внз. Система параметрів оцінювання рівня реалізації інформаційного потенціалу внз, що включає в себе сукупність таких показників, як наявність спеціалізованого Інтернет-сайту, його відповідність цілям і завданням інтерактивного каналу комунікації, заданій функціональній структурі, виступає як альтернативна офіційній і претендує на статус додаткового критерію.

Отже, сьогодні потрібна така освіта, що здатна адаптувати людей у суспільстві інформаційного типу. Для розв'язання цього завдання необхідною умовою виступає перманентний розвиток внз за допомогою впровадження й використання інновацій, у тому числі в галузі інформаційних технологій. Реалізувати свій інформаційний потенціал внз зможе лише за умови розвинутої мережі сучасних комунікаційних зв'язків. У період активізації інформаційних потоків функціонування внз може здійснюватися із залученням не тільки ЗМІ, що стали традиційними, але й таких каналів, як Інтернет-сайти. Можливості їх використання сьогодні обмежені комплексом об'єктивних і суб'єктивних чинників.

Третій розділ – "Інтернет-сайти як інноваційні каналиформування, реалізації і трансляції інформаційного потенціалу внз" – присвячений аналізу позитивних і негативних аспектів наявної практики реалізації інформаційного потенціалу внз.

У підрозділі 3.1 – "Особливості використання внз каналів комунікації у період активізації інформаційних потоків" – розглянуто найбільш перспективні комунікаційні канали внз.

Ефективність реалізації вищезгаданого завдання прямо залежить від якісної відповідності комунікаційних каналів поставленим цілям, тобто від упровадження інновацій у сфері комунікацій. Реалізувати свій інформаційний потенціал внз зможе лише за умови розвинутої мережі сучасних комунікацій.

Відзначаючи головну роль інновацій у сфері комунікацій, ми, в першу чергу, мали на увазі комп'ютерні технології й Інтернет, оскільки саме цей вид комунікації найбільш перспективний в умовах інформаційного суспільства. Крім засобів масової інформації (телебачення, радіо, преса), що стали традиційними, функціонування внз у період активізації інформаційних потоків може здійснюватися із залученням таких каналів, як Інтернет-сайти. Величезний потенціал Інтернет-комунікацій поки ще непорівняний з реальними можливостями їх застосування, як би швидко вони не розвивалися. Можливості ці сьогодні обмежені як об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками. До об'єктивних можна віднести такі чинники: робота в Інтернеті можлива тільки для тих, у кого є можливість доступу до персонального комп'ютера і "всесвітньої павутини" і відповідний обсяг знань, умінь і навичок. Суб'єктивним чинником виступає неготовність суспільної свідомості прийняти інновації, зокрема у сфері комунікацій та освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...