WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв (автореферат) - Реферат

Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв (автореферат) - Реферат

Практичне значення досліджуваної проблеми пов'язане з тим, що для ефективного представництва на внутрішньому й світовому ринках освітніх послуг (віртуальному і реальному) внз України потрібен моніторинговий аналіз ситуації у віртуальному просторі, виявлення спектра вимог споживачів і рівня розвитку конкурентів, пошук своєї "ніші", об'єктивна оцінка власних сил і позицій.

Об'єкт дослідження – українські вищі навчальні заклади як елементи інформаційного суспільства, що формується в Україні.

Предмет дослідження – спеціалізовані Інтернет-сайти як інноваційні канали комунікації й реалізації інформаційного потенціалу українських вищих навчальних закладів в умовах активізації інформаційних потоків.

Метою роботи є виявлення специфіки використання спеціалізованих Інтернет-сайтів як інноваційних каналів комунікації, що забезпечують формування і реалізацію інформаційного потенціалу внз України в умовах переходу до інформаційного суспільства.

Мета дослідження обумовила необхідність розв'язання таких завдань:

 • на основі аналізу базових теорій інформаційного суспільства та їх еволюційного розвитку виділити й проаналізувати формотворчі елементи соціальної структури інформаційного суспільства як частину механізму переходу України на новий етап розвитку;

 • виявити специфіку функціонування інформаційного простору та інноваційних каналів комунікації в умовах трансформації України в інформаційне суспільство;

 • визначити взаємозв'язок і ступінь взаємозалежності віртуального середовища, а саме Інтернету, і сучасного освітнього простору України;

 • охарактеризувати специфіку функціонування й розвитку внз у період активізації інформаційних потоків;

 • виробити практичні рекомендації, спрямовані на оптимізацію використання інформаційного потенціалу внз України, реалізованого за допомогою спеціалізованих Інтернет-сайтів.

Методологія дослідження. Теоретичною базою дослідження є твори, що входять до складу світової соціологічної спадщини, в яких розглядаються проблеми інформаційного суспільства, передумов його формування та розвитку.

Як теоретичний підхід до аналізу Інтернету використовується функціональний підхід.

Емпіричною базою дослідження стали соціологічні дослідження, проведені Лабораторією проблем вищої школи Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія", – "Абітурієнти ХГІ „НУА" 2001 року" (n=117); "Абітурієнти ХГУ „НУА" 2002 року" (n=189); "Абітурієнти НУА 2003 року" (n=100); "Слухачі ФДП – 2001" (n=58); "Слухачі ФДП – 2002" (n=106); результати досліджень, проведені й опубліковані Інститутом соціології НАН України.

Автор самостійно провів два дослідження спеціалізованих Інтернет-сайтів внз: по місту Харків (грудень 2003; n=28) і по Україні (лютий–березень 2004; n=268).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у межах наукової теми кафедри соціології ХГУ „НУА" „Освіта як цінність особистості і суспільства", яка є частиною комплексної теми ХГУ „НУА" „Формування інтелектуального потенціалу нації на межі століть: економічні, політичні соціокультурні аспекти" (Номер державної реєстрації №0199U004470).

Основні результати досліджень і їх наукова новизна.

 1. На основі аналізу специфіки сучасного етапу розвитку України запропоновано авторську інтерпретацію поняття "період активізації інформаційних потоків", яке покликане відобразити такі сутнісні характеристики: перманентне зростання обсягу інформації, інтенсивність її циркуляції в суспільстві (завдяки інноваційним каналам комунікації), її визначальний вплив на модернізацію базових соціальних інститутів, у першу чергу – освіти.

 2. Отримало подальший розвиток дослідження процесу переходу України до інформаційного суспільства (на базі теорії соціальних змін Т. Парсонса). Доведено, що формотворчими елементами інформаційного суспільства є інформаційний простір й освіта. У цьому контексті визначено, що інтенсивний розвиток освіти у період активізації інформаційних потоків забезпечує своєрідну основу, фундамент для побудови суспільства нового типу. Виявлено взаємозалежність і взаємообумовленість інформаційної сфери й освітнього простору.

 3. Отримало подальший розвиток дослідження специфіки розвитку інформаційного простору в Україні. На основі комплексного соціологічного аналізу виявлено його ключову роль в таких процесах: перехід країни до нового типу соціуму; розвиток і функціонування демократії в суспільстві; створення працездатних, альтернативних державним, механізмів розв'язання глобальних проблем; формування умов, при яких розвиток соціуму набуває прогнозованого і частково керованого характеру.

 4. На основі аналізу й систематизації різних інтенцій категорії "інформаційний потенціал" запропоновано авторську інтерпретацію поняття "інформаційний потенціал внз", сутність якого відображає соціальний аспект використання інформаційних технологій для позиціювання й реалізації наукового й освітнього потенціалу внз.

 5. Уперше запропоновано розглядати спеціалізовані Інтернет-сайти внз як канал реалізації інформаційного потенціалу внз, відповідність Інтернет-сайтів цілям і завданням інтерактивного каналу комунікації, заданій функціональній структурі.

 6. Представлено авторську розробку функціонального змісту Інтернет-сайтів. Основними функціями виступають: представницька, або функція позиціювання; рекламна; PR-функція; інформаційна; комунікаційна; коригувальна; інноваційна. Виділення системи функцій Інтернет-сайту дозволило створити цілісну теоретичну модель його функціональної структури. На підставі аналізу результатів емпіричного виміру показників реалізованого в Інтернет-просторі інформаційного потенціалу внз України було аргументовано висновок про деформації поліфункціональності сайтів через низку об'єктивних причин.

Теоретичне й практичне значеннярезультатів дисертаційного дослідження.

У дисертаційному дослідженні одержали подальший розвиток визначення таких понять, як "інформаційний потенціал внз", "функціональна структура Інтернет-сайтів". Розглянуто роль внз в умовах переходу до інформаційного суспільства, а також комплекс реалізованих ним завдань. Створено теоретичну модель функціональної структури спеціалізованих Інтернет-сайтів внз України. Висновки, сформульовані в дисертації, можуть бути використані в теорії, методиці із вдосконалення вивчення активності в інформаційному просторі суб'єктів освітньої сфери.

Положення дисертації можна використати як теоретичну основу при укладанні програм конкретно-соціологічних досліджень, а також як матеріал для розробки курсів спеціалізації з управління соціальними процесами, соціології освіти й деяких інших.

Практичне значення даного дослідження полягає в емпіричному вимірі функціональної структури Інтернет-сайтів внз України, в аналізі його результатів, що дозволили зробити висновок про нерівномірне використання функціональних можливостей даних Інтернет-сайтів, у запропонованих автором рекомендаціях з вивчення стану інформаційного потенціалу українських внз, реалізованого за допомогою спеціалізованих Інтернет-сайтів, і врахуванні його в розробці заходів щодо приєднання України до Болонського процесу, а також у процесі прийняття органами влади управлінських рішень у даному полі, формування регіональних систем інформаційного розвитку сфери освіти, моніторингу її функціонування і розвитку.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідалися на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції "Харківські соціологічні читання" (Харків, 12–13 листопада 2003 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції "Методологія і методика виховної роботи в умовах безперервної освіти" (Харків, 10–12 лютого 2005 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції "Ділові жінки і сім'я" (Харків, 26 лютого 2005 р.), на конференції "Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління" (Донецьк, 25 березня 2005 р.), на XII Міжнародній студентській науково-практичній конференції "Євроінтеграція й освітня система України: проблеми й перспективи" (Харків, 9 квітня 2005 р.), на VIII Міжнародній науково-практичній конференції "Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття" (Київ, 12–13 травня 2005 р.), на VII Міжнародній науково-практичній конференції "Молодь в умовах нової соціальної перспективи" (Житомир, 17–18 травня 2005 р.). Результати дослідження доповідалися на кафедральних методологічних семінарах, на засіданнях кафедри соціології ХГУ "НУА".


 
 

Цікаве

Загрузка...