WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв (автореферат) - Реферат

Розробка методів управління техногенною безпекою міста на основі імовірнісних структурно-логічних моделей небезпек виробництв (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНИХ СПРАВ

Калашнікова Людмила Володимирівна

УДК [316.774:004.738.5]:378(0433)

Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні

Спеціальність 22.00.04 – cпеціальні і галузеві соціології

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата соціологічних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському гуманітарному університеті „Народна українська академія", Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник:

кандидат соціологічних наук, доцент

Бірюкова Марина Василівна,

Харківський гуманітарний університет „Народна українська академія",

доцент кафедри соціології

Офіційні опоненти:

доктор філософських наук, професор

Клімова Галина Павлівна,

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого,

професор кафедри соціології і політології

кандидат філософських наук, доцент Поступний Олександр Миколайович, Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут", завідувач кафедри соціології і політології

Провідна установа:

Дніпропетровський національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра соціології

Захист відбудеться 19 листопада 2005 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.06 у Національному університеті внутрішніх справ МВС України за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного університету внутрішніх справ

Автореферат розісланий 17 жовтня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради доц. Лапшина В.Л.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми обумовлена перманентним збільшенням обсягів циркулюючої в соціумі інформації, наростаючою інтенсивністю інформаційних потоків, зростанням значущості інформаційної сфери, інформаційних технологій та інноваційних каналів комунікації, що дозволяють охарактеризувати сучасний етап розвитку України як період переходу до інформаційного суспільства або період активізації інформаційних потоків.

Активний розвиток засобів масової комунікації у ХХ столітті став невід'ємною умовою і характеристикою переходу до інформаційного суспільства. Інтернет – новітній засіб комунікації між джерелами інформації, що формує віртуальну реальність. В умовах активізації інформаційних потоків віртуальний простір за своїм впливом стає рівнозначним об'єктивній реальності. Елементами, що структурують та впорядковують віртуальний простір і водночас виступають комунікаційними каналами, які насичують віртуальний простір змістом, є Інтернет-сайти. Їх першочергове завдання – представляти в інформаційному просторі суб'єкти й об'єкти, що функціонують у різних сферах життєдіяльності суспільства: політиці, економіці, освіті.

В умовах активізації інформаційних потоків особливої значущості набуває представництво у віртуальному просторі суб'єктів освітньої сфери, що обумовлене специфічною роллю інституту вищої освіти в суспільстві нового типу. Вищий навчальний заклад (внз) як елемент системи вищої освіти в умовах активізації інформаційних потоків виступає базовим інститутом формування інформаційного суспільства. Всебічне включення в інформаційні процеси, розвиток інноваційних каналів комунікації забезпечує внз можливість розвиватися синхронно із суспільством, що трансформується, забезпечуючи поле для формування інформаційного суспільства. Представництво внз у віртуальному просторі здійснюється через спеціалізовані Інтернет-сайти, що дозволяє йому виступати активним учасником процесу формування інформаційного суспільства.

Разом з тим, зміни, які відбуваються в соціумі і які пов'язані з переходом до інформаційного суспільства, не тільки трансформують наявну систему освіти, але й наповнюють її новим змістом. Тому внз як стійке соціальне утворення покликаний задовольняти певні суспільні потреби, для чого важливо специфічним чином організувати діяльність. При цьому основним завданням внз в умовах активізації інформаційних потоків, поряд з його прямим призначенням, виступає формування суспільної свідомості, адекватної інформаційному суспільству.

Необхідно відзначити, що тема освіти, у тому числі й вищої, була й залишається традиційно популярною і, внаслідок цього, активно розроблювальною. Теоретико-методологічні основи вивчення освіти як базового соціального інституту закладені в працях М. Вебера, Дж. Дьюї, Е. Дюркгейма, Н. Лумана, Б. Саймона, Н. Смелзера, П. Сорокіна.

Сьогодні у країнах СНД дослідження в галузі соціології освіти ведуться досить активно. У Росії величезний внесок у соціологію освіти зробили В. Добреньков, В. Нечаєв, В. Сєриков, Ф. Шереги, В. Харчева та багато інших. В Україні необхідно відзначити внесок у соціологію освіти таких учених, як І. Гавриленко, В. Городяненко, Н. Кондратенко, М. Лукашевич, О. Якуба та ін. Соціологічному й філософському осмисленню пошуку нової освітньої парадигми присвячені дослідження В. Астахової, Л. Герасіної, Є. Подольської, В. Сухіної, Ю. Чернецького.

Проблеми реформування вищої школи всебічно освітлені в роботах В. Андрущенка, К. Астахової, В. Бакірова, Г. Климової, О. Кузя, К. Михайльової, О. Скідіна, В. Соболєва, Н. Чибісової та ін. Болонський процес як чинник, що спричиняє трансформацію системи вищої освіти в Україні, став темою досліджень М. Бірюкової, В. Гуменника, О. Дікової-Фаворської, О. Поступного.

У сучасній літературі активно розробляється тематика трансформації вищої освіти в умовах формування інформаційного суспільства. Ряд українських і російських учених – Р. Абрамов, Ж. Алфьоров, В. Бондаренко, А. Буданова, Т. Єршова, Я. Засурський, В. Касьяненко, І. Мелюхін – присвятили свої роботи аналізу характерних рис й ознак інформаційного суспільства. Негативні наслідки розвитку інформаційного суспільства були досліджені в роботах І. Алексєєва, А. Єлякова, В. Іноземцева. У працях Ю. Арського, В. Костюка, І. Курносова, А. Лаврухіна, Ю. Нисневича, А. Ракітова, Г. Смоляна, Д. Черешкіна, А. Чугунова проаналізовано специфіку переходу до інформаційного суспільства країн пострадянського простору.

Упровадженню інформаційних технологій у сферу освіти, комп'ютеризації освітнього процесу присвячені дослідження таких учених, як Г. Батигін, Б. Гершунський, М. Зуб, Г. Ільїн, Є. Казакова, О. Навроцький, Л. Старикова, Н. Шаронова.

Популярність Інтернету і швидкість розростання мережі споживачів сьогодні – одна із найактуальніших для дослідження тем. Водночас кількість фундаментальних праць, присвячених розгляду Інтернет-сайтів як первинних елементів віртуального середовища, є незначною. В основному література з даної теми представлена статтями, тезами, що публікуються в періодичних виданнях і збірниках матеріалів різних конференцій, а також розміщуються безпосередньо в Інтернеті. Це закономірно з погляду процесу освоєння наукою, зокрема соціологією, нового соціального середовища.

Тема "Інтернет як об'єкт вивчення соціологів" отримала розвиток у працях Є. Белінської, Б. Докторова, П. Залесського, В. Лупанова, М. Чекулаєва, А. Черенкова, В. Щербини. Аналіз функціонування освітніх Інтернет-сайтів посідає значне місце в роботах О. Долженка, І. Ільченко, Г. Козлакової, О. Луганського, О. Никитенка, П. Орлова.

Незважаючи на значний теоретико-методологічний фундамент, у нинішніх обставинах складних трансформаційних процесів, що проходять в Україні, стала очевидною недостатня кількість досліджень, присвячених вивченню позиціювання внз в якісно нових умовах віртуального простору.

Отже, вивчення вищих навчальних закладів як елементів механізму формування інформаційного суспільства в Україні сьогодні має вагоме теоретичне й практичне значення.

У теоретичному аспекті необхідно конкретизувати роль внз в умовах переходу до інформаційного суспільства, уточнити комплекс реалізованих ним завдань, межі трансформації його функціональної структури. Особливе значення має дослідження інноваційних методів реалізації інформаційного потенціалу внз, серед яких провідне місце посідають спеціалізовані Інтернет-сайти. У період переходу до інформаційного суспільства „обличчям" сфери освіти України у світовому інформаційному просторі є Інтернет-сайти вищих навчальних закладів. Позиціювання на віртуальному ринку стає настільки ж значущим, як позиціювання на реальному. Водночас, перспективи, що відкриваються на віртуальному ринку, є більш масштабними.


 
 

Цікаве

Загрузка...