WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

В результаті впровадження методу умовних рефлексів в психологічні дослідження виникла необхідність розробки нових підходів до методологічних проблем психології. Українські психологи прагнули розробляти властивий їм гуманістичний напрям. Г.С.Костюк висунув плідні пропозиції щодо подальшого його розвитку. Перш за все, він відкидає будь-які намагання замінити систему психологічних понять системою понять фізіологічних, але підкреслює, що вивчення нейродинамічних механізмів мозку є необхідним для розкриття закономірностей психіки, закликає психологів враховувати їх при аналізі всіх психічних феноменів. Г.С. Костюк стверджував, що фізіологічні закономірності недостатні для пояснення усієї складності психічних процесів, він усвідомлював, що існує певна обмеженість в тлумаченні психологічних феноменів людини як суто фізіологічних процесів.

Таким чином, в результаті проведеного дослідження можна стверджувати, що після VIII з'їзду фізіологів, біохіміків та фармакологів (Київ,1955) відкрилась можливість виправити лінію подальшого розвитку фізіології нервової системи, використавши ті позитивні моменти, що проявились наприкінці 50-х - в 60-х роках ХХ століття.

Висновки:

 1. Вперше на широкій джерельній базі, в контексті суспільно-політичної ситуації в Україні, висвітлено досягнення українських вчених у галузі фізіології нервової системи в 40-60-х рр. ХХ століття.

 2. Встановлено, що в 40-х рр. в Україні пріоритетними напрямками дослідження в даній галузі були вивчення: вегетативної нервової системи ( М.М. Губергріц, Г.І. Маркелов); процесів збудження та гальмування в центральній (О.Б. Фельдман) та периферичній нервовій системі (Д.С. Воронцов); електричних процесів в нервово-м'язовому синаптичному апараті (Д.С. Воронцов, П.М. Сєрков).

 3. Показано тісний зв'язок розвитку фізіології нервової системи із станом у психології та тенденціями філософської думки в 40-60-х рр. ХХ століття.

 4. Проаналізовано негативну роль Об'єднаної сесії АН і АМН СРСР (1950) в розвитку фізіологічної науки в СРСР. Під впливом рішень сесії в Україні зазнали критики й утисків фізіологи Д.С. Воронцов, Є.Б. Бабський, клініцисти М.М. Губергріц, Г.І. Маркелов, психолог Г.С. Костюк. Сесія поглибила кризу в психології. Намітилась спроба витіснити психологію, замінивши її фізіологією вищої нервової діяльності.

 5. З'ясовано, що на початку 50-х рр. ХХ століття відбулась перебудова вітчизняної фізіології, методологічною основою якої стало вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність, що призвело до надмірного впровадження методології умовних рефлексів в різних галузях медико-біологічних досліджень та в деякій мірі призупинення електрофізіологічних досліджень нервових процесів.

 6. Доведено, що українська "павловська сесія", що проходила в Києві (1950) за директивами організаторів Об'єднаної сесії АН і АМН СРСР, носила формальний характер і не призвела до таких критичних наслідків як у Москві та Ленінграді. У збереженні більш здорової атмосфери у вітчизняній фізіологічній науці значною була заслуга Президії Академії наук УРСР, очолюваній спочатку О.О. Богомольцем, згодом – О.В. Палладіним.

 7. Підкреслено позитивний момент у реалізації рішень української "павловської сесії": розгортання науково-дослідної роботи в галузі фізіології вищої нервової діяльності, розширення прийому до аспірантури з фізіології, організація психофізіологічних лабораторій в учительських та педагогічних учбових закладах.

 8. Доведено, що VIII з'їзд фізіологів, біохіміків та фармакологів, який був скликаний за ініціативи Президії АН УРСР і проходив у Києві (1955), в значній мірі був переламним у розвитку фізіологічної науки не тільки в Україні, а і у СРСР. На з'їзді вперше було дано негативну оцінку реакційним рішенням "павловської сесії" і реабілітовано Л.А. Орбелі, І.С. Беріташвілі, П.К. Анохіна та ін.

 9. З'ясовано, що наприкінці 50-х та в 60-х рр. в Україні значних успіхів було досягнуто в дослідженні механізмів набуття навичок (В.П. Протопопов), була вдосконалена методика вивчення вищої нервової діяльності тварин і людини, зокрема  пізнання фізіологічних механізмів формування динамічного стереотипу (А.Є. Хільченко). Вивчено запізнювальні умовні рефлекси і природу запізнювального гальмування (П.Д. Харченко). Запропоновано нову методику вживлення багатополюсних електродів для вивчення ролі гіпоталамуса в регуляції вегетативних функцій (П.Г. Богач і А.Ф. Косенко).

 10. Показано, що загальний стан розвитку фізіології нервової системи в 60-х роках ХХ століття в Україні характеризується поглибленням досліджень в галузі електрофізіології. Велика заслуга в цьому належить Д.С. Воронцову та його учням  П.Г. Костюку, П.М. Сєркову. Вирішальним етапом було впровадження П.Г. Костюком мікроелектродної техніки, яка сприяла досягненню значних результатів світового рівня.

Основний зміст дисертації викладено у таких публікаціях:

 1. Казімка Л.О. Негативний вплив "Павловської сесії" на розвиток фізіології в Україні // Наука та наукознавство.  2001, № 3.  С. 116- 120 ( у співавт. з Дупленко Ю.К.)

 2. Казімка Л.О. З історії фізіології в Україні: М.М. Губергріц // Історія української науки на межі тисячоліть.  2001, вип. 4.  С. 100- 105

 3. Казімка Л.О. Витоки і розвиток електрофізіології в Україні (перша половина ХХ століття) //Історія української науки на межі тисячоліть.  2002, вип. 7.  С. 93-98

 4. Казімка Л.О. Методологічні аспекти в історії біології в середині ХХ століття // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002  вип. 9.  С. 98- 105

 5. Казімка Л.О. Є.Б. Бабський і Україна // Вісник Дніпропетровського університету.  2002, вип. 9.  С. 72-76

 6. Казімка Л.О. Роль VIII Всесоюзного з'їзду фізіологів, біохіміків та фармакологів в історії фізіологічної науки // Нариси з історії природознавства і техніки.  2002, вип. 44.  С. 115-118

 7. Казімка Л.О. Негативний вплив ідеології на розвиток психологічної думки в колишньому СРСР // Наука та наукознавство.  2002, №4. додаток: Матеріали II Добровської конференції з наукознавства та історії науки.  С. 241-245

 8. Казімка Л.О. Проблеми теорії та історії психології в працях Г.С. Костюка // Наука та наукознавство.  2003, №1.  С. 121-125

 9. Казімка Л.О. Інтерв'ю академіка НАН України П.М. Сєркова // Наука та наукознавство.  2003, №4.  С.122-125

 10. Казімка Л.О. Київський період наукової творчості Є.Б. Бабського // Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини / IХ підсумкова науково-практична конференція медичного факультету Сумського державного університету.  Суми, 2001.  С. 93-94

 11. Казімка Л.О. С.І. Фудель-Осипова: життя та діяльність // Медична освіта в класичних університетах: історія и сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Кол. авт.  Суми: Вид-во СумГУ, 2002.  С. 96-98

 12. Казімка Л.О. Внесок Є.К. Приходькової в розвиток вітчизняної фізіології // Мат-ли II Міжнар. Конф. "Жінка в науці та освіті: минуле, сучасне, майбутнє".  К., 2002.  329-330

 13. Казимка Л.А. Конфликт ученых и власти (на примере развития физиологической науки в середине ХХ столетия) // Тез. докл. междунар. конференции, посвященной 80-летию "философского парохода".  Пермь-Чусовой, 2002.  С. 66-67

 14. Казімка Л.О. З історії української психологічної думки // Історія освіти, науки і техніки в Україні / Перша конференція молодих вчених та спеціалістів.  К., 2002.  С. 71-74

 15. Казімка Л.О. До історії психофізіологічних досліджень в Україні (40-50-ті роки ХХ століття) // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології / Тези доп. Всеукр. Наук. Конференції, присв'яченої 160-річчю кафедри фізіології людини і тварин Київськ. Національного ун-ту ім. Т. Шевченка, 2002.  С.52

АНОТАЦІЯ

Клименко Л.О. Розвиток фізіології нервової системи в Україні в 40-60-х рр. ХХ століття.  Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07  Історія науки і техніки.  Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України.  Київ, 2004.

Дисертація присвячена висвітленню процесу розвитку фізіології нервової системи в Україні в контексті соціально-політичної ситуації в країні і зв'язку фізіологічної науки з філософською та психологічною думкою.


 
 

Цікаве

Загрузка...