WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

Предметом дослідження є здобутки українських фізіологів і психологів та діяльність наукових установ протягом 40-60-х років ХХ століття.

Методологічною основою дисертації є універсальні принципи науковості, історизму та об'єктивності. У дослідженні використані такі методи: історіографічний, порівняльний, методи логічного аналізу, застосовано також елементи соціологічного та наукометричного підходів. Історіографічний метод використано при опрацюванні джерельної бази. Порівняльний та методи логічного аналізу  для визначення місця і ролі творчого доробку фізіологів України в розвитку фізіологічної науки. Соціологічний підхід використано для суб'єктивної оцінки ролі "павловської сесії" в Україні.

Наукова новизна дисертації визначається наступним:

  • Вперше комплексно проаналізовано розвиток фізіології нервової системи в Україні в 40-60-х рр. ХХ століття в контексті соціально-політичних процесів і у зв'язку з особливостями філософської та психологічної думки того часу.

  • Досліджено питому вагу внеску українських фізіологів та психологів в розробку спільних для СРСР наукових тем і програм.

  • Вперше на основі архівних документів проаналізовано ситуацію, що панувала на Науковій сесії, присвяченій фізіологічному вченню акад. І.П. Павлова, яка проходила в Києві за рішенням Об'єднаної "павловської сесії" в листопаді 1950 р.

  • Вперше проаналізовано позицію українських фізіологів та психологів, яку вони зайняли на всесоюзних нарадах з психології в 1952 та 1964 рр.

  • Доведено вирішальну роль VIII Всесоюзного з'їзду фізіологів, біохіміків та фармакологів, який був організований в Києві з ініціативи українських фізіологів, у подоланні негативних наслідків "павловської сесії".

  • Введено до наукового обігу нові або маловідомі факти з історії фізіології в Україні, зокрема на основі архівних документів розкрита позиція академіка В.П. Філатова щодо злиття двох інститутів  Інституту клінічної фізіології ім. акад. О.О. Богомольця АН УРСР і Інституту експериментальної біології і патології ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ УРСР, розширено біографічні дані акад. Є.Б. Бабського та ін.

Практичне значення роботи. Теоретичні висновки, конкретний фактичний матеріал даного дисертаційного дослідження можуть бути використані у підготовці нормативних та спеціальних лекційних курсів, створенні підручників та навчальних посібників з історії фізіологічної науки, особливо розділів, що стосуються проблеми взаємин науки і влади. Дані, отримані автором, вже знайшли застосування при викладанні курсу медичної біології в Медичному інституті Української Асоціації народної медицини.

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати отримані автором особисто. Одна стаття написана у співавторстві з Ю.К. Дупленко, але вона була створена на основі матеріалів та за концептуальною схемою Л.О. Клименко.

Апробація результатів дисертації: Основні положення дисертації були викладені на IХ підсумковій науково-практичній конференції медичного факультету Сумського Державного університету (Суми, 2001); на II Добровській конференції з наукознавства та історії науки (Київ 2002), на трьох Міжнародних конференціях: присвяченій 80-річчю "філософського парохода" "Толерантность и власть: судьба русской интеллигенции" (Пермь, 2002), "Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє" (Київ, 2002), "Медична освіта в класичних університетах: історія та сучасність" (Суми, 2002); на ХIХ Міжнародному симпозіумі з наукознавства і історії науки "Історія національної науки: новий зміст і суспільне значення" (Київ, 2002); на I конференції молодих вчених та спеціалістів "Історія освіти, науки та техніки України" (Київ, 2002), Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 160-річчю кафедри фізіології людини і тварин Київського національного університету ім. Т. Шевченка "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології" (Київ, 2002).

Публікації. результати дослідження були опубліковані у 15 статтях, з них 9 у фахових журналах, 4 тези доповідей.

Структура дисертації. Обсяг дисертаційної роботи дорівнює 225 стор., 2 рис. Складається із вступу, чотирьох розділів, які об'єднують 14 підрозділів, висновків і списку використаних джерел (370).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовується актуальність вибраної теми дисертації, визначено об'єкт, предмет, формулюються мета, завдання та методологічні засади, розкривається наукова новизна отриманих результатів, їх науково-теоретичне і практичне значення.

У першому розділі "Історіографія і джерельна база дослідження" проаналізована література, присвячена історії розвитку фізіології нервової системи і ролі "павловської сесії" в її поступальному русі. Нині накопичено значний масив досліджень, що охоплює різноманітні аспекти розвитку наукової діяльності в галузі фізіології. Стосовно історії розвитку фізіології нервової системи в Україні в період 40-60-х років ХХ століття потрібно зазначити, що вона певною мірою відбивається в контексті розвитку фізіологічної науки в цілому в працях провідних вітчизняних вчених-біологів1,2. Але в фундаментальних дослідженнях з історії фізіології в Україні не розкрито зв'язок розвитку цієї науки з політичними подіями, що відбувалися на той час. Історики науки в середині ХХ століття перебували під певним ідеологічним тиском і тому не торкались питань взаємин науки та влади. Цей розрив між висвітленням розвитку науки і політичною ситуацією був дещо виправлений істориками в публікаціях 90-х років ХХ століття  К.М.Мельник3, Легун Ю.В.4 Є чимало робіт українських істориків, що присвячено репресованій науці в Україні5,6,7.

Щодо вивчення розвитку фізіології в Україні в 40-60-х роках ХХ ст. потрібно визнати недослідженість впливу т.зв. "павловської сесії" на розвиток фізіології нервової системи і тісно пов'язаної з нею психології в Україні. Деякі наслідки "павловізації психології" в 50-х рр. охарактеризовано в фундаментальній роботі з історії всесвітньої психології В.А. Роменця8. Події навколо українського варіанту "павловської сесії" висвітлені в літературі явно недостатньо, було знайдено лише поодинокі публікації О.Ф. Макарченка9, Ю.К. Дупленка10.

_________________

1. Воронцов Д.С., Нікітін В.М., Сєрков П.М. Нариси з історії фізіології на Україні. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 255 С. 2. Развитие биологии на Украине: в 3-х т. Т. 3 Развитие зоологических и гидробиологических исследований, морской биологии, физиологии и биохимии животных и человека, генетики животных, криобиологии, радиобиологии, молекуляркой биологии и вирусологии за годы советской власти / Редкол.: Ф.Н. Серков (отв.ред.) и др. 1985. – 448 С. 3. Мельник К.М. Розвиток науки в 50-ті роки ХХ століття. Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 1999. – 18 С. 4.Легун Ю.В. Розвиток науки України у 60-х роках ХХ століття: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 1995. – 22 С. 5. Історія Національної академії наук України в суспільно- політичному контексті 1918-1998 / Відп. ред. док. фіз.-мат. наук Ю. Храмов – К.: "Фенікс", 2000. 528 С. 6. Онопрієнко В.І. Репресована наука. – К.: Т-во "Знання" УРСР, 1990. – 32 С. 7. Павленко Ю.В. Творческая интеллигенция и власть // Наука та наукознавство. – 1997, № 3-4. – С.7-24 8. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. – К.: "Либідь", 1998. – 990 С. 9. Макарченко О.Ф. За творчий розвиток фізіологічної науки //Фізіол. журнал. – 1957, т.3, № 5. – С.3-17

В другій половині 50-х рр. зарубіжними авторами зроблено спробу дати об'єктивну характеристику цій сесії. Так, болгарський вчений Т.Д. Павлов11 характеризує тлумачення павловського вчення К.М. Биковим, Е.А. Асратяном, О.Г. Івановим-Смоленським як механістичне. Автор дає негативну оцінку рішенням "павловської сесії" і негативно оцінює подальшу діяльність К.М.Бикова та його "команди" щодо впровадження вчення І.П.Павлова.

З точки зору ретроспективного аналізу певний історичний інтерес має публікація В.В. Паріна12, в якій знаходимо грунтовний аналіз і оцінку подій в фізіології в 50-ті роки і пізніше, зокрема тактики К.М. Бикова та прибічників кортико-вісцеральної патології на об'єднаній сесії 1950 р., Парін підкреслив, що основна шкода, яку заподіяла науці атмосфера культу особистості була в проголошенні вірності єдиній думці, оскільки авторитет імені ставився вище авторитету фактів.


 
 

Цікаве

Загрузка...