WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

3

3

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ імені Г.М.ДОБРОВА

КЛИМЕНКО Людмила Олексіївна

УДК 612/ 09 С

Розвиток фізіології нервової системи в україні в 40-60-х роках ХХ століття

07.00.07 - історія науки і техніки

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України

Науковий керівник:

доктор медичних наук

ДУПЛЕНКО Юрій Костянтинович

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України,

провідний науковий співробітник

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор

САВЧУК Варфоломій Степанович

Дніпропетровський національний університет,

професор кафедри фізики

доктор медичних наук, професор

ВАСИЛЬЄВ Костянтин Костянтинович

Сумський державний університет,

завідувач кафедри соціальної гігієни і

організації охорони здоров'я та загальної

гігієни

Провідна установа: Інститут історії України НАН України, м. Київ

Захист відбудеться 16.03.2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.189.02 в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. Грушевського, 4, к. 615

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (01032, Київ, бул. Шевченко,60)

Автореферат розісланий 04.02.2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої ради

кандидат історичних наук В. Г. Гармасар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Соціокультурний вплив біології в останнє десятиліття є досить багатогранним. Він охоплює філософські засади і ціннісні орієнтири, в той же час палітру конкретних проблем, які стосуються охорони середовища існування, менеджменту, педагогіки, політики. Суттєвим є концептуальний внесок нейрофізіології в біологічні науки. Без дослідження нейрофізіологічних механізмів неможливо скласти повне уявлення щодо поведінки особистості в певній ситуації. Саме тому проблеми фізіології нервової системи залишаються і нині актуальними і вони не можуть бути правильно оцінені поза зв'язком з історією нашої країни. Сьогодні розвиваються нові моделі наукового прогресу, але не послаблюється, а навпаки, посилюється потреба в історичному аналізі історії з метою дослідження причин недостатнього засвоєння уроків історії, запобігання повторенню помилок, виявлення нових форм розвитку взаємин науки і влади. В сучасних умовах структурної перебудови суспільного й економічного життя України вчені працюють у складних і несприятливих умовах, це визначає актуальність завдання істориків науки критично переосмислити розвиток української наукової думки в її переламні, багаті на події часи, коли науковці, з одного боку, зазнавали тиску від владних структур, з іншого  прагнули оновити всі сторони життя суспільства. На рубежі 40-50-х рр. ХХ століття ідеологічний тиск та своєрідні репресивні впливи значно посилилися, йшла галаслива і жорстока за своїми наслідками кампанія боротьби з "космополітами", "низькопоклонниками", з "переродженцями" в літературі, мистецтві, філософії, науці. На початку 50-х років загострилась боротьба з інакодумцями в фізіологічній науці та з єврейськими "лікарями-шкідниками". Слідом за сесією ВАСГНІЛ (1948) в 1950 р. пройшла наукова сесія АН СРСР і АМН СРСР, присвячена проблемам фізіологічного вчення академіка І.П.Павлова. Відбувалась реорганізація сфери наукових досліджень, в ході якої дослідницькі напрямки, що не відповідали вульгарно потрактованому матеріалізмові, одержали клеймо "ворожих", водночас здійснювались заходи для посилення зв'язків науки з практикою. Друга половина 50-х характеризується т. зв. "хрущовською відлигою". Істотна риса даного періоду  поступова переорієнтація економіки на соціальні потреби і різке зменшення втручання вищих політичних і адміністративних структур у дискусійні аспекти розвитку науки. Право їх вирішення було надано самим вченим. Для фізіології цей період розпочато VIII з'їздом фізіологів, біохіміків і фармакологів, який відбувся в Києві (1955 р.). Але обраний курс лібералізації суспільства в період "відлиги" не відзначався послідовністю та цілеспрямованістю, командно-адміністративна система керівництва наукою продовжувала існувати. Аналізуючи досягнення вітчизняних вчених в галузі фізіології нервової системи, пов'язуючи розробку методологічних питань фізіології з ідеологією, дисертація досліджує шляхи співіснування науки і політики в умовах командно-адміністративної системи управління наукою.

Новий погляд на історію нашого суспільства вимагає поглиблення аналізу розвитку фізіологічної науки, особливо фізіології нервової системи, в контексті політичної ситуації, що склалася на той час в Україні. Виникає необхідність дослідити вплив "павловської сесії" на процес розвитку фізіології, психології, медичної науки і практики в Україні та виявити роль українських фізіологів в протистоянні негативним явищам, що відбувались внаслідок сесії. Це може сприяти конкретному вибору тактики у взаємовідносинах науки і влади і зумовлює актуальність теми дисертації. Важливого значення набуває досвід подолання кризових явищ, що мали місце в радянському суспільстві в ті роки - в часи надії на наближення нового комуністичного устрою і, разом з тим, часи панування консервативного мислення. Незважаючи на скрутне становище, в якому опинилась українська наука в 50-ті роки ХХ століття, вчені України продовжували активно працювати, адаптуючись до несприятливих умов. Все це дає підстави стверджувати, що вивчення і аналіз досвіду середини ХХ століття є актуальним в сучасних умовах, коли перед українською наукою знову постали проблеми виживання. Особливості розвитку фізіології нервової системи в ті часи дозволяє краще зрозуміти ситуацію, що склалась у зв'язку з дискусією, спровокованою на "павловській сесії", з ініціативи владних структур. Таке дослідження значною мірою поглиблює розуміння історії науки України вказаного періоду.

Актуальність дослідження підсилюється також якісними зрушеннями в сучасному суспільно-політичному житті, зростаючим інтересом громадськості до проблем вітчизняної науки, і логікою розвитку самої науки. Важливою складовою частиною історії вітчизняної науки є історія розвитку фізіології нервової системи.

Введення до наукового обігу нових архівних матеріалів по ходу виконання дисертації дозволило з нових позицій розглянути проблеми, що стояли перед українською наукою у досліджуваний період.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження є складовою частиною тематичного плану відділу історії науки і техніки Центру дослідженнь науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України "Розробка методологічних і методичних основ створення "Бібліографічного словника діячів природознавства і техніки України" підготовка реєстру персоналій і створення рукопису словника" (номер державної реєстрації теми 0101U 002614).

Метою дослідження є об'єктивний аналіз тенденцій розвитку фізіологічної науки в Україні в 40-60 роки ХХ століття, її пріоритетів, наукового потенціалу в контексті соціально-політичної ситуації в країні і зв'язку фізіологічної науки з філософською та психологічною думкою. Досягнення означеної мети вимагало послідовної постановки таких наукових завдань:

  • проаналізувати основні напрямки дослідження фізіології нервової системи в Україні в 40-60-х роках ХХ століття;

  • дослідити вплив "павловської сесії" (1950) на розвиток фізіології нервової системи і психології в Україні;

  • сформулювати уроки історії щодо шляхів подолання наслідків "павловської сесії" і попередження повторення помилок минулого;

  • визначити пріоритети творчого внеску фізіологів України в науковий потенціал Радянського Союзу та в контексті світової науки;

  • виявити досвід співробітництва науковців України з вченими інших республік у вирішенні дискусійних питань фізіології нервової системи.

Об'єкт дослідження  розвиток фізіологічної науки в Україні в 40-60-ті роки ХХ століття.


 
 

Цікаве

Загрузка...