WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко - патогенетичні особливості фіброгенезу печінки при хронічних гепатитах у дітей та шляхи його медикаментозної корекції (автореферат) - Реферат

Клініко - патогенетичні особливості фіброгенезу печінки при хронічних гепатитах у дітей та шляхи його медикаментозної корекції (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

імені П.Л.ШУПИКА

КОПЧАК Леся Миколаївна

УДК: 616.12– 009.72+616.127– 005.8– 022– 092– 07:616.983

Стан системи гемостазу та імунної реактивності організмуу хворих на нестабільну стенокардію та інфаркт міокарда у поєднанні з хламідофільною інфекцією

14.01.02 – внутрішні хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ-2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Заремба Євгенія Хомівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти,

Офіційні опоненти:

Чопей Іван Васильович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету МОН України

Швед Микола Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської терапії з ендокринологією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

Провідна установа: Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України, м.Київ

Захист відбудеться 7 червня 2005 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Автореферат розісланий 6 травня 2005 року

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Бенца Т.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ішемічна хвороба серця та її гострі форми за своїм соціальним значенням займають провідне місце серед захворювань серцево-судинної системи в зв'язку з їх стрімким поширенням, високою інвалідизацією та смертністю хворих (Коваленко В.М., Дзяк Г.В., 2004). Сучасний стан вивчення ІХС характеризується зміненим підходом до оцінки механізмів розвитку та прогресування цього захворювання. Інтерпретація атеросклерозу як хронічного запального захворювання зумовила вивчення ролі інфекційних агентів, зокрема Chlamydophila pneumoniae, в патогенезі ІХС та її гострих форм (Saikku P., 1992; Grayston J.T., 2000; Chor A., 2002). З'ясування патогенетичної ролі цього збудника має клінічне значення, оскільки Chlamydophila pneumoniae може бути коригованим фактором ризику розвитку запальних механізмів дестабілізації ІХС.

У даний час імунітет і гемостаз розглядають як дві патогенетичні ланки інфаркту міокарда і нестабільної стенокардії. Дані літератури вказують на тісний функціональний взаємозв'язок між системами імунітету та гемостазу (Братчик А.М., 1993). Розкриті зміни імунної системи при різних клінічних формах ІХС (Дзяк Г.В., Коваль Е.А., 1996; Малая Л.Т. і співавт., 2001). Разом з тим, інтегральні механізми формування імуно-гемокоагуляційного дисбалансу в патогенезі гострих форм ІХС залишаються маловивченими. Такими ефекторними механізмами формування імуно-гемокоагуляційного дисбалансу при ІМ та НС, на нашу думку, може бути гостра або хронічна хламідофільна інфекція. Численні експериментальні дослідження доводять, що Chlamydophila pneumoniae має виражений вплив на функціональну активність тромбоцитів, лімфоцитів, макрофагів, систему гемостазу (Jaremo P., 2001; Tiran A. et al., 2002). Разом з тим, показано, що хламідофільна інфекція супроводжується змінами імунітету на місцевому та системному рівні (Halme S. et al., 2000; Gieffes J. et al., 2001). Логічно уявити, що саме взаємодія Chlamydophila pneumoniae з імунними клітинами та факторами гемостазу є одним з шляхів реалізації запальних механізмів при загостреннях ІХС.

Враховуючи необхідність з'ясування механізмів впливу інфекційних збудників на виникнення інфаркту міокарда і нестабільної стенокардії, ми провели комплексне дослідження впливу хламідофільної інфекції на клінічний перебіг захворювання, стан імунної реактивності та систему гемостазу у хворих на ІМ та НС.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках планової науково-дослідної теми кафедри сімейної медицини ЛНМУ імені Данила Галицького "Вивчити вплив низькомолекулярного гепарину (фраксипарину) на клінічний перебіг, систему імунітету, зсідання крові і фібриноліз у хворих з гострими формами ішемічної хвороби серця", номер держреєстрації 0196V13953.

Мета і задачі дослідження. Вивчити характер порушень системи гемостазу та імунної реактивності, індукованих гострою, хронічною і персистуючою хламідофільною (C. pn.) інфекцією у хворих на НС і гострий ІМ, на основі отриманих результатів обгрунтувати практичні рекомендації з оптимізації діагностики та лікування ІМ та НС.

Задачі дослідження:

1. Дослідити поширеність антитіл класу IgG та IgM до C. pn. за критеріями гострої, хронічної і персистуючої ХІ та їх взаємозвязок з клінічним перебігом, факторами ризику у хворих на НС та ІМ.

2. Провести порівняльний аналіз основних показників системи гемостазу та імунної реактивності організму хворих на НС та ІМ.

3. Вивчити закономірності змін показників імунної реактивності під впливом гострої, хронічної і персистуючої ХІ.

4. Вивчити вплив гострої, хронічної і персистуючої ХІ на показники системи гемостазу у досліджуваних хворих.

5. На основі отриманих результатів обгрунтувати рекомендації з оптимізації діагностики та лікування хворих на ІМ та НС у поєднанні з хламідофільною інфекцією.

Обєкт дослідження: хворі на НС та ІМ.

Предмет дослідження: фактори ризику ІХС, стан імунної реактивності та системи гемостазу, поширеність антитіл до C. pn. та їх взаємозвязок з клінічним перебігом, системами гемостазу та імунітету у хворих на НС та ІМ.

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі вперше встановлена роль хламідофільної інфекції в патогенезі ІМ та НС.

Вперше у хворих на ІМ та НС проведена комплексна оцінка клітинного, гуморального та неспецифічного імунітету, системи гемостазу, вивченовзаємозв'язок між ними.

Вивчено поширеність антихламідофільних антитіл за серологічними критеріями гострого, хронічного і персистуючого інфекційного процесу. Встановлено, що ІМ і НС в інфікованих хворих виникають за меншої кількості класичних факторів ризику ІХС, у молодому віці і мають ускладнений перебіг, на відміну від неінфікованих пацієнтів.

Вперше описані зміни імунної реактивності і параметрів гемостазу у хворих на ІМ та НС у поєднанні з гострою або хронічною і персистуючою ХІ. Доведено, що в розвитку порушень клітинного і гуморального імунітету, а також гемостазіологічних зрушень у хворих на ІМ та НС значну роль відіграє інфікування C. pn.

Отримані результати розширюють знання про патогенез гострих форм ішемічної хвороби серця.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено і впроваджено в практику додаткові критерії для прогнозування перебігу ІМ та НС: клініко-лабораторні (показники клітинного і гуморального імунітету, системи гемостазу) і серологічні. Підтверджено доцільність дослідження сироватки крові на серологічні маркери хламідофільної інфекції методом імуноферментного аналізу у хворих на ІМ та НС молодого віку.

Впровадження наукових розробок у практику. Результати дослідження впроваджені в клінічну практику Луцької обласної клінічної лікарні, Луцької міської клінічної лікарні, сьомої міської клінічної лікарні м. Дніпропетровська, дорожної лікарні м. Одеси, використовуються в навчальному процесі на кафедрах сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Особистий внесок здобувача. У дисертації викладено результати досліджень, проведених автором особисто.

Автор самостійно провела інформаційно-патентний та літературний пошук, сформулювала мету та визначила задачі дослідження, розробила методику обстеження хворих, провела клінічні, серологічні, імунологічні та гемостазіологічні дослідження, аналіз і статистичну обробку отриманих результатів.

Серологічні дослідження виконували в лабораторії Львівської клінічної обласної дитячої лікарні (зав. лабораторією Габріель В.М.), імунологічні проводили на кафедрі клінічної лабораторної діагностики (зав. кафедри д.мед.н., професор Луцик Б.Д.). За основними положеннями дисертації автор підготувала доповіді на конференції, наукові праці до друку, дисертацію до захисту.


 
 

Цікаве

Загрузка...