WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онто - Реферат

Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онто - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

КОВГАН Леоніла Миколаївна

УДК 502.58:504.064.2/.3:614.3:621.039.586

Еколого-дозиметричнімоделіопромінюваннянаселенняуразіглобальноїрадіаційноїаварії

(за досвідом чорнобильської катастрофи)

21.06.01 Екологічна безпека

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

КИЇВ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у відділі дозиметрії та радіаційної гігієни Наукового Центру Радіаційної Медицини Академії Медичних Наук України

Науковий консультант:

Доктор фізико-математичних наук, професор

Ліхтарьов Ілля Аронович,

Науковий Центр Радіаційної Медицини АМН України, завідуючий відділом дозиметрії та радіаційної гігієни.

Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, професор, член-кор. НАН України,

Морозов Анатолій Олексійович,

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, директор.

Доктор технічних наук, професор

Лаврик Володимир Іванович,

Національний Університет "Києво-Могилянська Академія", кафедра математики.

Доктор технічних наук, доцент

Носовський Анатолій Володимирович,

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України, заступник директора з наукових питань.

Провідна установа:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Захист відбудеться 20.10.2005р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради СРД 27.201.01 при Інституті проблем безпеки атомних електростанцій Національної Академії Наук України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Лисогорська, 12.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем безпеки атомних електростанції Національної академії наук України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Лисогорська, 12.

Автореферат розісланий 09.09.2005р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради СРД 27.201.01,

к.т.н. Кучмагра О.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми на загальносвітовому рівні обумовлена відсутністю як у вітчизняній, так і у міжнародній практиці єдиної узгодженої системи еколого-дозиметричних моделей для отримання масових ретроспективно-проспективних дозових оцінок, що необхідні для планування та реалізації радіологічного захисту населення та довкілля у разі виникнення глобальної комунальної аварії на ядерно-енергетичному об'єкті.

Чорнобильська трансгранична комунальна аварія виявилася такою, що акумулювала у собі усі можливі коротко- і довготривалі джерела та шляхи наймасовішого опромінення населення, що реалізувалися у чисельних найскладніших радіологічних, соціальних та побутових умовах. В той же час вона виявила відсутність адекватних методів, що були б придатними для отримання масових оцінок у реальних умовах, які склалися в Україні після квітня 1986р. Тому ретроспективно-проспективні еколого-дозиметричні моделі, розвинені та застосовані саме для умов Чорнобильської аварії, є дозиметричним підґрунтям подальшого розвитку радіологічної та екологічної безпеки (при плануванні практичної діяльності і в умовах втручань) не тільки для України, але і для інших країн з розвинутою атомною енергетикою, у звязку з ненульовою вірогідністю ядерних катастроф чорнобильського типу.

Зв'язок роботи з науковими програмами та темами. Здобувач був керівником та відповідальним виконавцем наступних основних науково-дослідних робіт НЦРМ АМН України та міжнародних науково-дослідних проектів, у рамках яких була виконана дана робота:

 1. "Розробка структури і програмно-математична реалізація центрального дозиметричного регістру ВНЦРМ АМН СРСР". Шифр 043; № держреєстрації 01.9.10 026336;№ інв. 03.9.10 021749; (1990 р.).

 2. "Науково обґрунтувати і розробити систему моделей і програмно-математичного забезпечення до них, для відновлення минулих і прогнозу очікуваних доз опромінювання населення, включаючи контингент клініко-дозиметричних регістрів", шифр 056; № держреєстрації 01.9.10 047741; № інв. 03929000351; (1991-1992 рр.).

 3. "Розробка методів ретроспективної оцінки поглинених доз, отриманих дітьми"; Д.Ч.З.1, шифр 124; № держреєстрації 01.9.10 051578; (1991-1994).

 4. "Розробка математичних моделей розрахунку доз для зовнішнього і внутрішнього опромінювання дітей", шифр 125; № держреєстрації 01.9.10 051579; (1991-1993 рр.)

 5. "Розробка і наукове обґрунтування системи дозиметричного супроводження Українського Регістру осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у розділі стосовно динаміки зовнішнього опромінення усього тіла від радіоактивного цезію"; шифр (189) – 6.065 МЗУ; № державної реєстрації 0193U032325; № інв. 0394U004772; (1993-1995 рр.).

 6. "Розробка системи аварійного та поточного аналізу індивідуальних та колективних доз опромінення населення"; шифр 262; № державної реєстрації 0196U018430; (1996-1998 рр.)

 7. "Принципі та методи прогнозування і прийняття екстрених та довгострокових рішень в умовах важкої ядерної аварії на основі узагальнення 10-річного досвіду аварії на ЧАЕС"; АМН України шифр 251; № державної реєстрації 0196U010191; № інв. 1996 р.-0397U004105, 1997 р.-0398U001980, 1998 р.-0399U003063; (1996-1999 рр.).

 8. "Комплексна дозиметрична паспортизація України", Мінчорнобиль України, шифр 257, № державної реєстрації 0196U024326, № інв. 1996 р.-397U00109, 1997 р.-0398U001983; (1996-1999 рр.).

 9. "Паспортизація населених пунктів України", шифр 325, № державної реєстрації 0101U00050, № інв. 021U004798, (2000 р.).

 10. "Паспортизація населених пунктів України", МНС шифр 339, № держреєстрації 0101U006943, № інв. 0202U000057, (2001 р.).

 11. "Паспортизація населених пунктів України", Мінчорнобиль України шифр 392 , № державної реєстрації 0104U007194, 2004 р.

 12. Аналіз шляхів опромінення та розподілу доз. Joint study project ЕС, No 5. Contract COSU-CT93-53. 1993-1995.

 13. Decision aiding system for the management of post-accidental situation, Joint study project No 2, Contract EUR 16534).

 14. Оптимальна стратегія для відновлення територій, забруднених під час та після Чорнобильської аварії, 1997, EC Contract Nos COSU-CT94-0101, COSU-CT94-0102, B7-6340/95/001064/MAR/C3 and B7-5340/96/000178/MAR/C3)

Мета дослідження. Розробка та впровадження еколого-дозиметричних моделей оцінки радіаційного впливу на населення та наслідків для довкілля глобальної комунальної радіаційної аварії, як суттєвої складової екологічної безпеки держави.

Завдання дослідження, вирішення яких необхідне для досягнення мети.

  1. Створення комплексу чорнобиль-орієнтованих ретроспективно-проспективних еколого-дозиметричних моделей оцінки доз опромінення населення на всіх окремих фазах глобальної радіаційної комунальної аварії.

  2. Розробка та впровадження системи загальнодозиметричної паспортизації населених пунктів України, як одного з інструментів виконання вимог Законів та Національних Програм України по мінімізації наслідків Чорнобильської аварії.

  3. Розробка та обґрунтування технічних рішень щодо створення Центрального Еколого-Дозиметричного Регістру та підтримка його функціонування.

  4. Наукове обґрунтування загальної просторово-часової еволюції доз опромінення населення України з урахуванням реальних екологічних та професійно-вікових особливостей, а також рівня та часової динаміки протирадіаційних заходів, що проводилися.

Об'єкт дослідження: радіоактивно забруднені чорнобильськими випадіннями території України та населення, що на цих територіях проживає.

Предмет дослідження: часова динаміка та територіальні особливості поведінки радіонуклідів у навколишньому середовищі (включаючи ланки харчового ланцюжка); фактори життєдіяльності населення, що модифікують рівні дозових навантажень на членів різних професійно-вікових груп; дози від радіонуклідів аварійного походження.

Методи дослідження: математичне моделювання та формалізація процесів міграції радіонуклідів у довкіллі та факторів життєдіяльності населення; методи системного аналізу; регресійні методи лінійного та нелінійного оцінювання параметрів; статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів.

 1. З урахуванням чорнобильського досвіду, вперше обґрунтовані та сформульовані основні вимоги та принципи побудови еколого-дозиметричних моделей, що застосовуються для масових широкомасштабних ретроспективно-проспективних оцінок доз опромінення населення в умовах глобальної комунальної радіаційної аварії.

 2. Створена еколого-дозиметрична модель зовнішнього опромінювання, що відображує рівні та часову динаміку доз опромінення від радіоактивних випадінь на грунті впродовж усіх часових фаз аварії. Встановлено абсолютні та відносні внески різних гамма-опромінювачів у дозу зовнішнього опромінення на різних фазах аварії. Для різних професійно-вікових груп населення кількісно охарактеризована модифікуюча роль характеру життєдіяльності на процес дозоутворення

 3. Створений комплекс референтних еколого-дозиметричних моделей внутрішнього опромінювання (за рахунок споживання радіоактивно-забруднених продуктів харчування) для ранньої та початку середньої, а також для середньої та пізньої фаз аварії. Обґрунтований формалізм, що описує часову динаміку радіоактивного забруднення молока та листових овочів радіонуклідами чорнобильських випадінь, а також вмісту радіоцезію у організмі жителів у 1986р. (рання фаза аварії). Встановлена єдина для усієї забрудненої території України референтна „молочна" функція концентрації радіоцезію, а також функція надходження радіоцезію з раціоном населення забруднених територій в умовах проведення різних типів контрзаходів після 1986 р. (середня та пізня фази аварії).

 4. В рамках єдиної еколого-дозиметричної моделі обґрунтована трирівнева система реконструкції поглинутих доз опромінення щитовидної залози від радіойоду аварійного походження, яка спроможна зрізними рівнями індивідуалізації відтворити дозові навантаження для усього залученого у аварію населення.

 5. Обґрунтовані і сформульовані вимоги до процедур для загальнодозиметричної паспортизації окремих населених пунктів України.


 
 

Цікаве

Загрузка...