WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сучасні підходи до оперативного лікування варикоцеле (автореферат) - Реферат

Сучасні підходи до оперативного лікування варикоцеле (автореферат) - Реферат

Отже, обґрунтуванням для використання симвастатину в лікуванні хворих на вазоспастичну форму стенокардії є дані, що свідчать про причинно-наслідковий зв'язок електричних властивостей ліпідів артеріальної стінки й вазоспазму. У свою чергу електричні властивості ліпідів формуються в результаті збільшення часткового вмісту ефірів холестерину, отже, деестерифікація ліпідного ядра атеросклеротичної бляшки в результаті застосування симвастатину приводе до втрати електричних властивостей і зниженню спастичної активності ендотелію.

Таким чином, у дослідженні виявлена залежність між порушеннями в ліпідному спектрі крові, електричними властивостями сумарних ліпідів плазми крові й судинної стінки й нападами стенокардії, а також можливість корекції дисліпідемій і кристалофізичних властивостей плазми крові й судинної стінки при лікуванні симвастатином у дозі 20-40 мг.

ВИСНОВКИ

У дисертації приведене нове рішення наукової задачі, яка полягає в удосконаленні лікування хворих на вазоспастичну стенокардію та змішану стенокардію симвастатином в результаті корекції кристалохімічних та кристалофізичних властивостей рідиннокристалічних ліпідів.

1.Показано, що застосування симвастатину в добовій дозі 20-40 мг (у середньому 30,371,96 мг) протягом 24 тижнів у хворих на вазоспастичну форму стенокардії й змішану стенокардію дозволяє досягти цільового рівня загального ХС і ХС ЛПНЩ в 69% пацієнтів та супроводжується підвищенням коефіцієнту естерифікаціїї на 16% (P<0,01) через 12 тижнів, і на 18% (P<0,001) через 24 тижня терапії.

2.Виявлено, що застосування симвастатину протягом 24 тижнів додатково к базовій терапії у хворих на вазоспастичну форму стенокардії й змішану стенокардію дозволяє вірогідно зменшити кількість ішемічних епізодів на добу на 19% (P<0,001), добову тривалість ішемії на 11% (P<0,001), тривалість ішемічного епізоду на 21% (P<0,001), а також амплітуду зсуву сегменту ST на 4%(P<0,001) за результатами добового моніторування ЕКГ.

3.Доведено, що на тлі застосування симвастатину відбувається вірогідне збільшення електричного заряду сумарних ліпідів плазми крові, що має щільний кореляційний зв'язок із збільшенням коефіцієнту етерифікації: r=0,35 (P<0,05) через 12 тижнів, r=0,43 (P<0,05) через 24 тижня.

4.Встановлено, що кристалофізичні властивості сумарних ліпідів плазми крові та судинної стінки визначаються їх кристалохімічними властивостями, головним чином, частковим вмістом ефірів холестерину, про що свідчить наявність кореляційного зв'язку між величиною електричного заряду та частковим вмістом ефірів холестерину в судинній стінці (r=0,44, P<0,01) та плазмі крові (r=-0,4, P<0,01) .

5.Виявлено, що ліпідні рідиннокристалічні включення атеросклеротичних уражень є нелінійними діелектриками і мають здатність накопичувати електричний заряд до певного рівня з наступним виникненням електричного пробою діелектричної кулі. Мінімальна розрахункова величина електричного заряду, що накопичується в ліпідному ядрі атеросклеротичної бляшки становить 0,5.102 Кл/м достатня для розвитку скорочення гладком'язових кліток судинної стінки.

6.Отримані дані дозволяють вважати, що механізм спазму коронарних артерій обумовлений впливом не тільки різних медіаторів, а й електричного стимулу, що виникає в результаті конденсації електричного заряду в атеросклеротичній бляшці, що містить рідиннокристалічні ліпіди.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1.У перелік обстежень хворих на вазоспастичну форму стенокардії і змішану стенокардію доцільно включати визначення коефіцієнту етерифікації, який є показником порушень кристалохімічних і кристалофізичних властивостей рідиннокристалічних ліпідів плазми крові й судинної стінки.

2.Критерієм ефективності корекції кристалофізичних властивостей ліипідів у хворих на вазоспастичну форму стенокардії й змішану стенокардію на тлі застосування симвастатину є збільшення коефіцієнту етерифікації не менш, чим на 16%.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Барняк Е.М., Федчук А.П., Поляков А.Е., Ковальчук Л.И. Роль лиотропной фракции в формировании атеросклероза // III-d International meeting of lyotropic liquid crystals (December 16 – 18, 1997, Russia, Ivanovo): Abstracts.- Ivanovo, 1997. – P.111. Здобувачем особисто проведений підбір тематичних хворих, виконавцем клінічного обстеження пацієнтів і статистичної обробки отриманих даних.

 2. Поляков А.Е., Ковальчук Л.И., Федчук А.П. Липидная жидкокристаллическая гипотеза спазма коронарных артерий сердца // Материалы республиканской научно-практической конференции "Атеросклероз и атеротромбоз: новое в патогенезе, клинике, лечении". – Харьков,2001. – С. 90 -91. Здобувач є автором ідеї тез, виконавцем клінічного обстеження пацієнтів і статистичної обробки отриманих даних ,здобувач підготував тези до друку.

 3. Поляков А.Є., Ковальчук Л.І. Сучасні уявлення про патогенез вазоспастичної форми стенокардії // Одеський медичний журнал. – 2003. - № 1. – С. 64 – 69. Здобувачу належить ідея статті, аналіз літературних даних по проблемі, написання статті.

 4. Ковальчук Л.І. Стан електричної поляризації рідиннокристалічних ліпідів атеросклеротичних формувань // Одеський медичний журнал. – 2003. - № 3. – С. 38 – 39.

 5. Ковальчук Л.І. Роль флексоелектричного ефекту в механізмі електричної поляризації рідиннокристалічних ліпідів атеросклеротичних уражень // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 3. – С. 43 – 44.

 6. Поляков А.Е., Ковальчук Л.И., Федчук А.П. Ориентационная самоорганизация липидных включений атеросклеротических поражений и ее роль в патогенезе ИБС // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 100 – річчю кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії Одеського державного медичного університету. – Одеса, 2003. С. 52 – 54. Здобувач є автором ідеї тез, виконавцем клінічного обстеження пацієнтів і статистичної обробки отриманих даних, здобувач підготував тези до друку.

 7. Ковальчук Л.І. Характеристика сегнетоелектричних властивостей рідиннокристалічних ліпідів артеріальної стінки при атеросклерозі // Буковинський медичний вісник. – 2004. - № 1. – С. 68 – 70.

 8. Поляков А.Є., Федчук О.П., Ковальчук Л.І. Рідиннокристалічна концепція атеросклерозу – шлях до консолідації ліпідної та судинної теорій // Інтегративна антропологія. – 2004. - № 1. – С. 70 – 73. Здобувачпроводив підбір і аналіз літературних джерел, аналіз та оцінку отриманих результатів, підготував статтю до дуку.

 9. Поляков А.Є., Ковальчук Л.І., Федчук О.П. Вплив ліпідного спектра на величину електричного заряду атеросклеротичних уражень // Досягнення біології та медицини. – 2004. - №2. – С. 52 – 54. Здобувачу належить ідея статті, їм особисто проведвений підбір тематичних хворих їх клінічне обстеження, статистична обробка отриманих, підготовка статті до дуку.

 10. Поляков А.Е., Ковальчук Л.И., Прокопова Т.Н. Влияние симвастатина на динамику содержания липидов в плазме крови у больных ишемической болезнью сердца // Матеріали VII національного конгресу кардіологів України. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 183 – 184. Здобувач є автором ідеї тез, виконавцем клінічного обстеження пацієнтів і статистичної обробки отриманих даних, підготував тези до друку.

 11. Поляков А.Е., Ковальчук Л.И., Прокопова Т.Н. Атеросклеротическая бляшка как модель электрического конденсатора // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Сучасні методи діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб". – Вінниця, 2004. Здобувачу належить ідея тез, особисто проведений підбір тематичних хворих, їх клінічне обстеження, статистична обробка результатів дослідження, підготовка тез до дуку.

 12. Поляков А.Е., Ковальчук Л.И., Прокопова Т.Н. Результаты анкетирования и суточного мониторирования ЭГК у больных вазоспастической стенокардией на фоне применения симвастатина // Метаболічний синдром вектор сумісних зусиль у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань. Науково-практична конференція. – Одеса,2004. – С.75 – 77. Здобувачу належить ідея тез, особисто проведений підбір тематичних хворих, їх клінічне обстеження, статистична обробка результатів дослідження, підготовка тез до дуку.

 13. Поляков А.Є, Ковальчук Л.І., Прокопова Т.М., Євдокимова Т.Б. Застосування симвастатину у хворих на вазоспастичну стенокардію // Одеський медичний журнал. – 2005. - № 1. – С.72 – 74. Здобувач є автором ідеї статті, особисто проведений підбір тематичних хворих ,їх клінічне обстеження, статистична обробка отриманих даних, підготовка статті до друку.

 14. Поляков А.Є., Ковальчук Л.І., Прокопова Т.М., Федчук О.П. Біофізичні аспекти або електрична концепція вазоспастичної стенокардії // Досягнення біології та медицини – 2005. - № 1. – С. 16 – 21. Здобувач є автором ідеї статті, особисто проведений підбір тематичних хворих, їх клінічне обстеження, статистична обробка отриманих даних, підготовка статті до друку.


 
 

Цікаве

Загрузка...