WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сучасні підходи до оперативного лікування варикоцеле (автореферат) - Реферат

Сучасні підходи до оперативного лікування варикоцеле (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІІ

КОВАЛЬЧУК ЛАРИСА ІВАНІВНА

УДК: 616.12 - 009.72 - 08:615.272.4

Застосування симвастатину в лікуванні хворих

на вазоспастичну форму стенокардії: корекція кристалофізичних властивостей ліпідів

14.01.11 -кардіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Дніпропетровськ - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор ПОЛЯКОВ Анатолій Євгенійович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської терапії з курсом сестринської справи

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, ЦЕЛУЙКО Віра Йосипівна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри кардіології і функціональної діагностики

доктор медичних наук, професор КОВАЛЬ Олена Акіндинівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри госпітальної терапії №2

Провідна установа:

Інститут терапії ім. Л.Т.Малої АМН України, м. Харків, відділ атеросклерозу і його ускладнень

Захист відбудеться " 06 " грудня 2005 року о 13.00 годині на

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 при Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України та Інституту гастроентерології АМН України (пр. Правди, 96, м. Дніпропетровськ, , 49074).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України (вул. Дзержинського, 9, м. Дніпропетровськ, 49001).

Автореферат розісланий " 05 " листопада 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук М.Б. Щербиніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ішемічна хвороба серця (ІХС) посідає важливе місце в структурі серцево-судинних захворювань. Відповідно до сучасних уявлень, клінічні прояви ІХС обумовлені не тільки локальним звуженням просвіту артерій атеросклеротичними бляшками, але й динамічним стенозом внаслідок спазму (Г.В. Дзяк, 1999; М.І. Лутай, 2004).

За допомогою контрастної коронарографії показано, що виникаючі без зв'язку з фізичним навантаженням, напади стенокардії обумовлені ангіоспастичними реакціями коронарних артерій серця. У частини хворих ця форма стенокардії поєднується з типовою стенокардією напруги, тобто також пов'язана з фізичним навантаженням (М.І.Лутай, 1995).

Наявність початкових проявів атеросклеротичного ураження є обов'язковою умовою появи спастичних реакцій судин (К.М. Амосова,2002). Отже, вазоспастична форма стенокардії є стадією в еволюції ІХС.

У даний час механізм спазму коронарних артерій розглядають як наслідок дисбалансу впливу різних медіаторів, що викликають вазодилатацію або вазоконстрикцію (А.А. Затєйщикова, 1998; М.І. Лутай, 2001). Однак патогенез вазоспастичної стенокардії не можна вважати остаточно з'ясованим.

Відомо (В.М.Тітов, 2002), що атеросклеротичні елементи містять ліпіди, які при температурі внутрішнього середовища організму людини перебувають у рідиннокристалічному стані. Як встановлено А.Є. Поляковим (1997), рідиннокристалічні ліпіди ураженої атеросклерозом інтими артерій є сегнето- й пьєзоелектриками і в умовах життєдіяльності здатні спонтанно поляризуватися, внаслідок чого відбувається активація клітинної проліферації та ініціюється фіброз, що є суттю морфогенезу атеросклеротичної бляшки. Таким чином, завдяки здатності до спонтанної поляризації, ліпідне ядро атеросклеротичних бляшок спроможне конденсувати електричний заряд. Завдяки ізолюючим властивостям фіброзної капсули, цей заряд може збільшуватися. Виникнення електричного пробою неминуче приведе до скорочення гладкої мускулатури артерій, викликаючи їхній спазм.

Симвастатин, будучи інгібітором метілглютаріл-коензим А-редуктази - ключового ферменту синтезу холестерину, знижує рівень загального холестерину в плазмі крові, а також концентрації ліпопротеідів низької й дуже низької щільності (Г.В.Дзяк, 2004; М.І.Лутай, 2004). Завдяки проведеним багатоцентровим дослідженням, таким як ESTABLISH, REVERSAL, PROVE IT-TIMI 22, MIRACL, остаточно доведена ефективність статинів в лікуванні дісліпідемій, але більшість сприятливих ефектів статинів не можна пояснити лише їх гіполіпідемічною дією. Препарати даної групи мають безліч плеотропних ефектів, які з'являються в різний термін і в більшості випадків не пов'язані із зменшенням синтезу ХС в організмі (J.Davignon, 2000; Д.М.Аронов,2005).

Одним з основних факторів, що визначають фазові переходи в ліпідах (аморфний стан  рідиннокристалічний стан) є частковий вміст вільного й естерифікованого ХС. Таким чином, застосування похідних статинів у хворих на вазоспастичну стенокардію, викликаючи деестерифікацію інтими, супроводжується зміною кристалофізичних властивостей ліпідного ядра атеросклеротичних елементів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до основного плану науково-дослідних робіт кафедри факультетської терапії з курсом сестринської справи Одеського державного медичного університету, затвердженого МОЗ України, і є фрагментом теми: „Розробка нових методів діагностики і лікування ішемічної хвороби серця й гіпертонічної хвороби з використанням лазерної кореляційної спектроскопії й озонотерапії" (№ державної реєстрації 01020006586).

Метадослідження - оцінка ефективності терапії симвастатином хворих на вазоспастичну форму стенкардії і змішану стенокардію протягом 24 тижнів по досягненню ліпідних цілей і корекції кристалофізичних властивостей рідиннокристалічних ліпідів.

Завданнядослідження:

1.Дослідити вплив терапії симвастатином на ліпідний спектр плазми крові у хворих на вазоспастичну та змішану стенокардію.

2.Оцінити клінічний плин вазоспастичної стенокардії й змішаної стенокардії на тлі застосування симвастатину.

3.Встановити характер змін кристалофізичних властивостей сумарних ліпідів плазми крові у хворих на вазоспастичну форму стенокардії й змішану стенокардію на тлі застосування симвастатину.

4.Вивчити кристалофізичні й кристалохімічні властивості рідиннокристалічних ліпідів артеріальної стінки та плазми крові при атеросклерозі.

5.Виявити кристалохімічний і кристалофізичний критерії ефективності застосування симастатина у хворих на вазоспастичну стенокардію й змішану стенокардію.

Об'єкт дослідження:54 хворих на вазоспастичну стенокардію, стенокардію напруги II-III ФК і змішану стенокардію, а також 34 пацієнта з облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок.

Предмет дослідження: Кристалохімічні й кристалофізичні властивості сумарних рідиннокристалічних ліпідів плазми крові у хворих на вазоспастичну форму стенокардії й змішану стенокардію.

Методи дослідження. Для рішення поставлених завдань були використані клінічний метод оцінки об'єктивного стану хворого, лабораторні дослідження: імуноферментний метод для оцінки ліпідного спектра крові, тести безпеки (АЛТ, АСТ, КФК), тонкошарова хроматографія плазми крові, ділянок артеріальної стінки, інструментальні методи дослідження - аналіз даних електрокардіографії, велоергометрії, добового моніторування ЕКГ, виконано дослідження рідиннокристалічних властивостей ліпідів артеріальної стінки методом вольт - фарадних характеристик, математичні й статистичні методи для оцінки вірогідності отриманих результатів, системний аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів. Показано механізм плеотропного ефекту симвастатину, що полягає в корекції кристалохімічних і кристалофізичних властивостей рідиннокристалічних ліпідів плазми й судинної стінки. Встановлено, що застосування симвастаину дозволяє знизити величину електричного заряду ліпідного ядра атеросклеротичних елементів судинної стінки в результаті зниження часткового вмісту ліпідних фракцій, що перебувають у рідиннокристалічному стані. Сформульовано електричну рідиннокристалічну концепцію вазоспастичної стенокардії, що полягає в тому, що ліпідні рідиннокристалічні композиції атеросклеротичних елементів людини, володіючи сегнето- і п'єзоелектричними властивостями, здатні конденсувати електричний заряд, величина якого є достатньою для стимуляції скорочення гладком'язових кліток середньої оболонки артерій.

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано необхідність і ефективність застосування симвастатину у хворих на вазоспастичну форму стенокардії й змішану стенокардію з метою корекції кристалохімічних та кристалофізичних властивостей рідиннокристалічних ліпідів. Показано, що критерієм ефективності корекції кристалохімічних і кристалофізичних властивостей ліпідів у хворих на вазоспастичну форму стенокардії й змішану стенокардію є позитивна дінамика коефіцієнту естерифікації загального ХС плазми крові.

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати роботи впроваджені в лікувальну практику кардіологічного відділення Одеської обласної клінічної лікарні (акт від 03.06.2005 р.), терапевтичного відділення Одеського обласного госпіталю інвалідів ВВВ (акт від 10.06.2005 р.), кардіологічного відділення Одеської міської лікарні № 9 (акт від 31.05.2005 р.), у навчальний процес кафедр терапевтичного профілю Одеського державного медичного університету.


 
 

Цікаве

Загрузка...