WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней (автореферат) - Реферат

Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней (автореферат) - Реферат

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

А. Методичні рекомендації

1. Кондрахин И.П., Кунская Е.Н. Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению диспепсии новорожденных телят. – Симферополь, 2004. – 26 с.

Б. Список статей, опублікованих за темою дисертації

1. Кунська К.М. Результати застосування антитоксичного препарату при диспепсії новонароджених телят // Наукові праці Кримського держ. аграр. ун-ту. – Вип.74. – Сімферополь, 2002. – С.75–78.

2. Кунська К.М. Вплив материнського організму на імунний статус новонароджених телят та їхню стійкість до диспепсії // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип.25, ч.2. – Біла Церква, 2003. – С. 123–128.

3. Кунська К.М. Вплив складу раціону тільних сухостійних корів на імунобіологічні показники молозива // Наукові праці Кримського держ. агротехнол. ун-ту. – Вип.79. – Сімферополь, 2003. – С.96–100.

4. Кунська К.М. Стійкість новонароджених телят до постнатальної диспепсії в залежності від стану обміну речовин корів-матерів // Наукові праці Кримського держ.агротехнол. ун-ту. – Вип.85. – Сімферополь, 2004. – С.105–111.

5. Кунская Е.М. Влияние комплексного электролитно-антитоксического препарата на функцинальное состояние почек больных диспепсией телят // Наук. вісник Львів. націон. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. – Т. 6 (№ 3). – Ч. 2. – Львів, 2004. – С. 34–37.

Кунська К.М. Антенатальна етіологія, патогенетичні ланки токсичної диспепсії новонароджених телят і їх корекція. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. Білоцерківський державний аграрний університет, Біла Церква, 2005.

Дисертація присвячена вивченню причин неонатальної диспепсії новонароджених телят, пошуку методів та засобів профілактики цього захворювання.

Встановлено, що отримання фізіологічно повноцінного приплоду, стійкого до захворювання на токсичну диспепсію, забезпечується годівлею тільних корів у пасовищний період за раціонами, у яких переважають зелені корми (63–72 %), а у стійловий період у раціонах тільних сухостійних корів повинно переважати сіно (не менш 50 % за поживністю).

Встановлена пряма залежність у ланцюзі: корм – мати – плід – уміст імуноглобулінів у сироватці крові новонароджених телят, який залежить від концентрації їх у молозиві корів (r=0,65).

Розроблений та клінічно випробуваний комплексний електролітно-антитоксичний препарат "КЕТ", який нормалізує у хворих на токсичну диспепсію телят порушені патогенетичні ланцюги  водно-електролітний обмін, токсемію, кислотно-лужний баланс, а в поєданні з фесталом – ферментопатію.

Було доведено, що основою профілактики токсичної диспепсії новонароджених телят є фізіологічно обгрунтована годівля корів під час всього періоду тільності, а не лише у сухостійний період.

Результати, викладені в дисертаційній роботі, увійшли до "Методичних рекомендацій з діагностики, профілактикиі та лікування диспепсії новонароджених телят", затверджених начальником Управління ветеринарної медицини АР Крим 14.06.2004р.

Ключові слова: телята, диспепсія, молозиво, повноцінна годівля, колостральний імунітет, токсикоз, ферментопатія, водно-електролітний обмін.

Кунская Е.Н. Антенатальная этиология и патогенетические звенья токсической диспепсии новорожденных телят, их коррекция. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16.00.01 – диагностика и терапия животных. – Белоцерковский государственный аграрный университет, Белая Церковь, 2005.

Диссертация посвящена изучению причин неонатальной диспепсии новорожденных телят, изысканию методов и средств профилактики и лечения этой болезни.

Доказано, что в условиях АР Крым наиболее стойкий к диспепсии молодняк рождается от коров, осемененных в феврале–марте. На основе проведенных исследований теоретически обоснована и испытана на производстве схема профилактики неонатальной диспепсии телят с использованием полноценных рационов коров на протяжении всего периода стельности. Установлено, что получение физиологически полноценного приплода, устойчивого к заболеванию токсической диспепсией, обеспечивается кормлением стельных коров в пастбищный период по рационам с преобладанием зеленых кормов (63–72 % по питательности), а стельных сухостойных коров в стойловый период – с преобладанием высококачественного сена (не менее 54 %). Полноценное кормление коров должно соблюдаться в течение всего периода стельности, а не только в сухостойный период. Доказано, что в период сухостоя в рационе коров необходимо соблюдать соотношение суммы легкоферментируемых углеводов (сахар+крахмал) к протеину. При такой структуре рационов коров, кроме положительного влияния на состояние здоровья телят, отмечали снижение затрат корма на единицу продукции, что экономически выгодно.

Установлена природная закономерность: корм – состояние обмена веществ у коров-матерей – качество молозива – иммунная реактивность новорожденных телят к различным заболеваниям. В этой цепи установлена прямая зависимость содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови новорожденных телят и концентрации их в молозиве коров (r=0,65). Полноценное молозиво коров первого и второго удоев должно содержать белка соответственно 17,88–26,5 и 14,0–23,0 %, иммуноглобулинов – 45,889,9 и 41,864,3 мг/мл, кислотность – 39,7–49,7 и 32,0–43,0оТ. При таких характеристиках молозива содержание общего белка в сыворотке крови новорожденных телят будет колебаться в пределах 59,0–62,3 г/л, а иммуноглобулинов – 21,8–27,1 мг/мл.

Испытано влияние калия хлорида в разных дозах на состояние телят. Установлено, что оптимальной является суточная доза 0, г, используемая за два раза. Введение калия хлорида в состав регидрационных смесей в количестве 1,8–2,4 г суточной дозы вызывает нарушение ритма сердца (синусовая тахикардия). Полученные результаты были использованы при разработке комплексного электролитно-антитоксического препарата "КЭТ". Клиническое испытание препарата проведено на 20 телятах (в контроле также было 20 телят). У больных токсической диспепсией телят препарат нормализует нарушенные патогенетические звенья – водно-электролитный обмен, токсемию, кислотно-щелочной баланс: в крови увеличивается содержание натрия, уменьшается – калия, повышается резервная щелочность, нормализуется гематокритная величина. Препарат рекомендуется применять для лечения телят при токсической диспепсии дважды в день после поения молозивом в дозе 25 г.

Результаты работы, изложенные в диссертации, вошли в "Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению диспепсии новорожденных телят", утвержденных начальником Управления ветеринарной медицины АР Крым 14.06.2004 г.

Ключевые слова: телята, диспепсия, молозиво, полноценный рацион, токсикоз, ферментопатия, водно-электролитный обмен.

Kunskaya K.N. Antenatal etiology and pathogenetic's links of toxic dyspepsia by new born calves, their correction. – Manuscript.

The thesis on competition of a scientific degree of the candidate of veterinary sciences on a specialty 16.00.01 – diagnostics and therapy animal. – Bila Tzerkva State agrarian university, Bila Tzerkva, 2005.

The thesis is dedicated to learning of reasons antenatal etiology of a dyspepsia newborn calf, research of methods and resources of prophylaxis, treatment of this illness.

Is placed, that the obtaining physiologically valuable calves, steady against disease by a toxic dyspepsia is provided with a feeding pregnant's of the cows in pasturable period on rations with predominance of green forages (63 - 72 %), and in stall's the period in rations pregnant's stall's of the cows predominates hay (not less than 50 %).

The direct relation in a chain is installed: a stern - mother - fetus; the contents of immune globulin's in serum of a blood newborn calves depends on concentration them in a colostrum of the cows (r=0,65).

Designed and clinic's the complex electrolytic's-antitoxic drug "КET" normalizing for an ill toxic dyspepsia calves broken pathogenic links -phermentopathic, hydro- electrolyte's exchange, toxemia, acid-base equilibrium is tested.

Is proved, that the toxic dyspepsia newborn calves is disease of the zymotic nature, the basis and this of prophylaxis lies in the physiologically justified feeding pregnant's of the cows, especially in stall's period.

The outcomes of operations explained in a thesis, have come in " The methodical recommendations on diagnostics, prophylaxis and treatment of a dyspepsia newborn calves", predicated by the head of department of veterinary medicine an ARE of Crimea 14. VI.2004г.

Key words: calves, dyspepsia, colostrum, valuable ration, colostrum immunity, toxicosis, phermentopathic, hydro- electrolyte's exchange.

Підписано до друку ___________________2005.

Формат 60х90 1/16. Ум.др.арк. 0,9. Зам. ____Тираж 100.

Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БДАУ.

09117, Біла Церква, Соборна площа, 8, тел. 3-11-01.


 
 

Цікаве

Загрузка...