WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней (автореферат) - Реферат

Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней (автореферат) - Реферат

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУНСЬКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

УДК 636.2.053+619:616-053.31

Антенатальна етіологія, патогенетичні ланки токсичної диспепсії новонароджених телят і їх корекція

16.00.01 – діагностика і терапія тварин

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата ветеринарних наук

Біла Церква – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Південному філіалі "Кримський агротехнологічний університет" Національного аграрного університету

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор

Кондрахін Іван Петрович,

Південний філіал "Кримський агротехнологічний

університет" Національного аграрного університету,

завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор,

член-кореспондент УААН,

Влізло Василь Васильович

Інститут біології тварин УААН, директор

доктор ветеринарних наук, професор

Павлов Михайло Єфремович

Харківська державна зооветеринарна академія

завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин

Провідна установа – Інститут експериментальної і клінічної

ветеринарної медицини УААН, лабораторії біохімії та вивчення хвороб молодняку, м. Харків

Захист дисертації відбудеться "_7_"липня 2005р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 у Білоцерківському державному аграрному університеті за адресою: 09111, м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126; навчальний корпус №8, ауд.№1.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Білоцерківського державного аграрного університету за адресою: м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1.

Автореферат розісланий___4.06._______________2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради_____________________ Стадник П.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Успішне ведення тваринництва можливе при одержанні життєздатного, стійкого до захворювань молодняку і високого його збереження. Разом з тим, важливою проблемою тваринництва залишаються шлунково-кишкові хвороби новонародженого молодняку, зокрема диспепсія, загибель від яких у стійловий період досягає 20% і більше від кількості народжених (Фукс П.П., 1995; Левченко В.І., 1997; Достоєвський П.П., 2000; Чумаченко В.Ю, 2001; Кондрахин И.П., 2002).

Єдиної думки щодо етіології захворювання не існує. Вчені-інтерністи (Немченко М.И., 1984; Анохин Б.М., 1985; Шарабрин И.Г., 1985; Карпуть И.М., 1993; Slanіna L., 1991 та ін.) диспепсію новонароджених телят вважають неінфекційною хворобою, основною причиною якої є порушення правил годівлі тільних сухостійних корів, народження неповноцінного приплоду. Інші вчені (Урбан В.П., 1970; Зароза В.Г., 1995; Головко А.М., 1996; Фукс П.П., 1997; Скибицький В.Г., 2002; Сидоров М.А., 2003; Шахов А.Г., 2003; Головко А., Ушкалов В., 2004) вважають, що причиною шлунково-кишкових хвороб є різні інфекційні агенти ( віруси, бактерії та їхні асоціації). Наукові дискусії з цього приводу ведуться донині.

Визначаючи головною причиною токсичної диспепсії неповноцінну годівлю корів, учені-інтерністи не приділяють належної уваги впливу її на плід протягом усього періоду тільності, а не тільки в сухостійний період, і також відповідній структурі раціонів.

Завдяки численним зусиллям учених розроблені різні методи лікування шлунково-кишкових хвороб новонароджених телят, які дозволяють досягти високої збереженості, хоча домогтися 100 %-ної лікувальної ефективності практично не вдається. Основними методами лікування є дієто- і етіотропна терапія. У той же час корекції ферментопатії, порушенням водно-електролітного обміну і зняттю токсикозу належна увага не приділяється. Тому бажаного лікувального ефекту у багатьох випадках досягти не вдається.

Актуальність теми визначається значним поширенням неонатальної диспепсії телят, необхідністю розробки надійних методів профілактики і лікування.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Робота є фрагментом загальнофакультетської теми "Наукове забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва Криму" (номер державної реєстрації 0102U000128) Південного філіалу "Кримський агротехнологічний університет" НАУ.

Мета роботи – вивчити вплив годівлі тільних корів на фізіологічну повноцінність приплоду і біологічну якість молозива; розробити ефективні методи корекції основних патогенетичних ланок токсичної диспепсії телят.

Для досягнення мети потрібно було вирішити наступні завдання:

- вивчити вплив годівлі корів протягом усього періоду тільності на стан обміну речовин, біологічну цінність молозива і стійкість новонароджених телят до захворювання на диспепсію;

- вивчити вплив структури раціонів тільних сухостійних корів на стан обміну речовин, якісні показники молозива та імунний статус новонароджених телят;

- розробити склад комплексного препарату для корекції основних патогенетичних ланок токсичної диспепсії телят і провести його клінічну апробацію;

- експериментально обґрунтувати отримані результати дослідження.

Об'єкт дослідження – токсична диспепсія новонароджених телят.

Предмет дослідження – вивчення впливу годівлі тільних корів на якість молозива та імунний статус новонароджених телят, розробка ефективного методу корекції основних патогенетичних ланок і методів профілактики постнатальної диспепсії.

Методи дослідження – клінічні, зоотехнічні (аналіз раціонів корів), морфологічний склад крові (еритроцити, лейкоцити), біохімічні (визначення гемоглобіну, загального білка, білкових фракцій, загального кальцію і неорганічного фосфору, резервної лужності, каротину, креатиніну і сечовини, імунних глобулінів, калію і натрію), визначення величини гематокриту і диспротеїнемії за результатами сулемової проби; дослідження молозива (загальний білок, імуноглобуліни, титрована кислотність).

Наукова новизна отриманих результатів. Теоретично обґрунтована й експериментально доведена можливість надійної профілактики неонатальної диспепсії телят за рахунок утримання тільних корів на повноцінних раціонах протягом усього періоду вагітності, а не тільки в сухостійний період. Встановлений біологічний ланцюг: корм  стан обміну речовин у корів-матерів  якість молозива  стійкість телят до захворювання на диспепсію.

Для корекції основних ланок патогенезу токсичної диспепсії новонароджених телят розроблений і клінічно випробуваний комплексний електролітно-антитоксичний препарат "КЕТ", підібрані оптимальні дози його компонентів, зокрема калію хлориду.

Практичне значення виконаної роботи полягає в тому, що її експериментальні результати є надійною основою для проведення заходів, що забезпечують одержання фізіологічно повноцінного приплоду, стійкого до захворювання на постнатальну диспепсію.

Для лікування токсичної форми диспепсії новонароджених телят розроблений і запропонований для впровадження у виробництво комплексний електролітно-антитоксичний препарат "КЕТ".

Для лікарів ветеринарної медицини розроблені "Методичні рекомендації з діагностики, профілактики і лікування диспепсії новонароджених телят", затверджені начальником Управління ветеринарної медицини АР Крим 14.06.2004 р. Наукові положення дисертації використовуються при підготовці лікарів ветеринарної медицини і магістрів та в післядипломному навчанні фахівців ветеринарного і зоотехнічного профілю в Південному філіалі "Кримський агротехнологічний університет" НАУ.

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що вона самостійно виконала увесь обсяг експериментальних, клінічних і лабораторних досліджень, узагальнила й проаналізувала отримані результати.

Апробація результатів дисертації проводилася на науково-практичних конференціях: "Проблеми неінфекційної патології тварин" (м. Біла Церква, 4–5 червня 2003р.); "Проблеми ветеринарної медицини АР Крим" (м. Сімферополь, 28 січня 2004р.); викладачів і наукових співробітників факультету ветеринарної медицини, присвяченій 80-річчю Кримського державного аграрного університету (м. Сімферополь, 6 лист. 2002 р.); конференції молодих учених факультету ветеринарної медицини Кримського державного агротехнологічного університету (м. Сімферополь, 21.05.2003 р.).

Публікації. Результати експериментальних досліджень опубліковані в 5 статтях, що вийшли у фахових виданнях – збірниках наукових праць: "Вісник Білоцерківського державного аграрного університету"(1), "Наукові праці Кримського державного аграрного університету" (3), "Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького" (1).

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із введення, огляду літератури, трьох розділів результатів власних досліджень, їхнього узагальнення й аналізу, висновків і пропозицій виробництву, списку використаної літератури, що містить 150 джерел, у тому числі 28 – з далекого зарубіжжя. Робота викладена на 109 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстрована 43 таблицями, 4 рисунками, містить 4 додатки.

Вибір напрямів досліджень, матеріал і методи виконання роботи

Робота виконувалася протягом 2002–2004 рр. на кафедрі терапії і клінічної діагностики Кримського державного агротехнологічного університету (нині Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" Національного аграрного університету), на молочно-товарних фермах Навчального науково-виробничого тваринницького комплексу (ННВТК) Кримського ДАТУ, ТОВ агрофірми "Приміське" і ВАТ "Південна" Сімферопольського району АР Крим.


 
 

Цікаве

Загрузка...