WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії (автореферат) - Реферат

Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії (автореферат) - Реферат

6.Ковалів Ж.В. Проблеми професійного становлення фахівців соціономічних професій: формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх педагогів /Психологія сучасності: Наука і практика // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського/ Тези доповідей міжн. науково-практ. конф. молодих науковців.-Одеса,2003.-С.27.

7.Ковалів Ж.В. Діагностика сформованості індивідуального стилю професійної діяльності вчителів філологів /К.Д.Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти //Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського/ матеріали міжн. науково-практ. конф.-Одеса,2004.-С.24-30.

8.Ковалів Ж.В. Індивідуальний стиль професійної діяльності сучасного вчителя гуманітарних дисциплін як умова його успішного професійного зросту /Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді // Зб.наук. пр.- Київ,2004.- Вип. 6.-С.269-275.

9. Ковалів Ж.В. Основи стильової поведінки сучасного вчителя: Навчально-методичний посібник. –Одеса, 2004. –38с.

АНОТАЦІЯ

Ковалів Ж.В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (м. Одеса) , Одеса, 2005.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін; конкретизовано сутність індивідуального стилю професійної діяльності вчителя; визначено структуру індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін; виявлено критерії, їх показники та рівні сформованості означеного феномена; розроблено експериментальну методику з формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін упродовж фахової підготовки, спецкурс "Основи стильової поведінки сучасного вчителя", навчально-методичний посібник курсу.

Ключові слова: стиль, індивідуальний стиль професійної діяльності вчителя, структура індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.

АННОТАЦИЯ

Ковалив Ж.В. Формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности – 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Южно-Украинский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского (г. Одесса), Одесса, 2005.

Диссертационное исследование посвящено проблеме формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин.

В первой главе "Теоретико-методологические основы индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин"отражены основные исследовательские позиции зарубежных и отечественных ученых, касающиеся понимания природы и специфики феномена "индивидуальный стиль деятельности"; раскрыта и обобщена сущность индивидуального стиля профессиональной деятельности учителя, определена структура индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин.

В понимании индивидуального стиля профессиональной деятельности личности ученые исходят из того, что это индивидуально-психологическое образование, обусловленное особенностями нервной системы индивида, и система способов и приемов работы, основанна на специфике определенной деятельности. Стиль деятельности – особая психическая структура, влияющая на эмоции, поведение, отношения личности. Индивидуальному стилю работы присущи такие общие характеристики. Стиль, будучи индивидуальным объектом, не подлежит прямому измерению, оценить который возможно лишь по особенностям поведения людей, проявляющихся в общении, деятельности, выборе. Стиль является относительно устойчивым феноменом, так как оформляется в устойчивый "почерк" деятельности. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности учителя должен обеспечивать удовлетворенность результатами работы, комфортность личностных отношений и самореализацию творческого потенциала.

Структура индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин включает наличие трех компонентов: мотивационного, коммуникативного и творческого. Функция мотивационного компонента определяется формированием профессиональной позиции будущих учителей, их мотивационной направленности. Функция коммуникативного компонента состоит в развитии таких качеств педагога, как контактность, коммуникабельность, позитивные эмоции. Усовершенствование творческого потенциала учителей есть функцией творческого компонента.

Сущность индивидуального стиля профессиональной деятельности мы усматриваем в том, что его развитие предполагает динамику изменений состояний, последовательный переход с одного уровня на другой, что составляет специфическую траекторию профессионального становления личности. В этой связи были определены соответствующие педагогические условия эффективного формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин, которые обеспечивают данный процесс во время вузовской подготовки студентов.

Во второй главе "Экспериментально-исследовательская работа по формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин" определены критерии, их показатели и уровни сформированности индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин во время учебы в ВУЗе; описана сущность экспериментальной методики формирования исследуемого феномена.

В процессе проведения экспериментальной работы было доказано, что формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин осуществляется более успешно при реализации в процессе профессиональной подготовки следующих педагогических условий: обновление содержания учебной информации знаниями основ стилевого поведения учителя; стимулирование будущих учителей гуманитарных дисциплин к достижению успеха в профессионально-педагогической деятельности; привлечение будущих учителей гуманитарных дисциплин к проявлению своего творческого потенциала с целью образования оптимальной системы личностных действий; обеспечение будущих учителей гуманитарных дисциплин системой вариативных креативных упражнений в процессе педагогической практики. Данные условия реализовывались с помощью спецкурса "Основы стилевого поведения современного учителя", учебно-методическое пособия курса и тренинга креативных упражнений, включающих педагогические ситуации, деловые игры, организацию дискуссий, педагогическое проектирование, проведение мини-уроков, разработку рекомендаций, алгоритмов своих действий. При этом реализация данных педагогических условий обеспечивала эффективное формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин .

Ключевые слова: стиль, индивидуальный стиль профессиональной деятельности учителя, структура индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей гуманитарных дисциплин.

ANNOTATION

Kovaliv ZH.V. Formation of the individual professional style of future teachers of humanities. – Manuscript.

The dissertation for the candidate degree of pedagogical science in speciality 13.00.04 - the theory and methods of professional education.- South-Ukrainian Pedagogical University named after K.D.Ushinsky, Odessa, 2005

The dissertation is devoted to the problems of the formation of the individual professional style of future teachers of humanities. The results of research became revealing of the definition of concepts "the individual professional style of a teacher". In our investigation the criteria and level characteristics of the formation of the individual professional style of future teachers of humanities are determined. It is experimentally proved the effectiveness of the experimental method of the formation of the individual professional style of future teachers of humanities, based on the worked special course "Bases of the style behaviour of modern teachers".

Key words: style, individual professional style of a teacher, the structure of the individual professional style of future teachers of humanities.


 
 

Цікаве

Загрузка...