WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії (автореферат) - Реферат

Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії (автореферат) - Реферат

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО (м. Одеса)

КОВАЛІВ ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК:378.937+378.14+378.126+35

Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Одеса-2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського (м. Одеса), Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор

Богданова Інна Михайлівна

Південноукраїнський державний педагогічний університет

імені К.Д.Ушинського (м. Одеса),

завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології

та педагогічних інновацій

Офіційні опоненти – доктор психологічних наук, професор

Саннікова Ольга Павлівна

Південноукраїнський державний педагогічний університет

імені К.Д.Ушинського (м. Одеса),

завідувач кафедри психології,

декан факультету післядипломної освіти

- кандидат педагогічних наук

Аннєнкова Ірина Петрівна

Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова,

старший викладач кафедри педагогіки

Провідна установа - Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця

Захист дисертації відбудеться „16" квітня 2005 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського (м.Одеса) за адресою: 65029, м. Одеса,

вул. Ніщинського 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м.Одеса) за адресою: 65091, м. Одеса, вул. Старопортофранківська 26.

Автореферат розісланий „9" березня 2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.С.Трифонова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження зумовлена модернізацією сучасної системи вищої педагогічної освіти, яка полягає в підготовці майбутнього спеціаліста, здатного творчо використовувати здобуті знання у професійній діяльності, вміти працювати з людьми. Динаміка розвитку суспільства та поява нових можливостей для розкриття професійного потенціалу сучасного фахівця в галузі освіти вимагають розгляду питання щодо самовдосконалення майбутніх учителів, створення їхнього індивідуального стилю діяльності, що сприятиме підвищенню професіоналізму та компетентності.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що проблема формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін є малодослідженою в педагогіці. Водночас досліджено проблему стилю виховання, навчання, педагогічного керівництва (О.О.Бодальов, Н.В.Бордовська, А.К.Маркова, А.Я.Ніконова, Л.М.Фрідман та ін.); вивчено особливості індивідуального стилю (Ю.Б.Гіппенрейтер, Є.А.Клімов, В.С.Мерлін, О.П.Саннікова та ін.).

Зазначимо, що педагогічна діяльність – специфічна сфера, зумовлена різними соціально-рольовими та функціональними позиціями її суб'єктів. Тут учитель здійснює власні рольові та функціональні обов'язки щодо керівництва процесом навчання і виховання. Від стильових особливостей цієї діяльності та керівництва залежить ефективність навчання й виховання, особливості розвитку й формування міжособистісних відносин і педагогічної взаємодії учасників навчального процесу.

Отже, актуальність і недостатній рівень розробки проблеми означеного дослідження в теорії і практиці професійної підготовки педагогічних кадрів обумовили вибір теми дисертаційної роботи: "Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса) "Дослідження педагогічних засад підготовки вчителя національної школи" (№ 0100U000958). Автор досліджував проблему формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Тема дослідження була затверджена на засіданні Вченої ради Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (протокол № 6 від 30 січня 2003 р.) і закоординована радою з координації АПН України (протокол № 1 від 27 січня 2004 р.).

Мета дослідження – визначити, науково обґрунтувати й експериментально апробувати педагогічні умови, що сприятимуть ефективному формуванню індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін упродовж фахової підготовки.

Завдання дослідження:

- визначити і науково обґрунтувати сутність поняття "індивідуальний стиль професійної діяльності вчителя";

  • уточнити критерії, показники та охарактеризувати рівні сформованості індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін на етапі їхнього професійного навчання;

  • визначити, науково обґрунтувати й апробувати педагогічні умови ефективного формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін упродовж фахової підготовки;

  • розробити та апробувати експериментальну методику формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у ВНЗ.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.

Предмет дослідження – процес формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.

Гіпотеза дослідження: формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін відбуватиметься ефективно, якщо реалізувати такі педагогічні умови:

  • оновлення змісту навчальної інформації знаннями основ стильової поведінки вчителя;

  • стимулювання майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до досягнення успіху у професійно-педагогічній діяльності;

  • залучення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до прояву власного творчого потенціалу з метою створення оптимальної системи особистісних дій;

  • забезпечення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін системою варіативних креативних завдань у процесі педагогічної практики.

Методологічні засади дослідження склали ідеї філософської і педагогічної антропології, вчення про сутність людини як суб'єкта - носія і творця історії, що описує її діяльність; засади системного підходу до вивчення сутності індивідуального стилю професійної діяльності; ідеї гуманістичного особистісно орієнтованого навчання, що забезпечує багатогранний розвиток майбутнього спеціаліста.

Теоретичними джерелами дослідження виступили роботи з професійної підготовки майбутніх учителів (І.П.Аннєнкова, О.О.Абдулліна, М.А.Байдан, І.П.Підласий, В.О.Сластьонін та ін.); наукові дослідження з реалізації різноманітних стилів діяльності (Л.М. Андрюхіна, Т.Н.Брусенцова, Є.А.Голубєва, Л.Л.Гурова, Є.П.Ільїн, І.Б.Новік, Є.А.Клімов, А.К.Маркова, В.С.Мерлін, О.П.Саннікова, В.Є.Чудновський, М.Р.Щукін); розробки стилів спілкування та управління (М.С. Коваль, А.А. Коротаєв, Н.Ф. Маслова, Є.К. Павлова).

Методи дослідження. З метою перевірки мети, завдань, гіпотези дослідження було використано: 1) теоретичні методи: аналіз та узагальнення філософських, психологічних, педагогічних джерел, синтез наукової літератури вітчизняних і зарубіжних авторів щодо формування індивідуального стилю професійної діяльності особистості вчителя; 2) емпіричні методи дослідження: анкетування, спостереження, бесіда, метод експертної оцінки та самооцінки, тестування, педагогічний експеримент (діагностичний, формуючий та констатуючий) з метою перевірки ефективності формування готовності майбутніх учителів до розвитку індивідуального стилю професійної діяльності; 3) статистичні методи дослідження: якісний та кількісний аналіз експериментальних даних.

Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса). Експериментальне дослідження охопило 107 студентів історико-філологічного факультету, факультету іноземних мов і 214 учителів гуманітарних дисциплін Червонознамянської с/ш та Радаснянської с/ш Іванівського району Одеської області, Маріїнської гімназії та Одеського інституту вдосконалення вчителів.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження: вперше було визначено сутність і структуру поняття "індивідуальний стиль професійної діяльності вчителя гуманітарних дисциплін", уточнено критерії, їх показники та охарактеризовано рівні сформованості індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін; науково обґрунтовано й апробовано педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін; подальшого розвитку дістала технологія формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх фахівців.


 
 

Цікаве

Загрузка...