WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Шляхи оптимізації діагностики та лікування постхолецистектомічного синдрому (автореферат) - Реферат

Шляхи оптимізації діагностики та лікування постхолецистектомічного синдрому (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

 1. У хворих з ГЗЧМТ, струсом головного мозку спостерігається поліморфна клініко-неврологічна симптоматика, яка у всіх проявляється наявністю астенічного синдрому, у 2/3 – лікворно-гіпертензійного і у 1/3 – вестибуло-атактичного синдромів; у 37% - патологічними змінами електричної активності головного мозку; у 80% - рентгенологічними і Ехо-ЕС ознаками внутрішньочерепної гіпертензії, яка супроводжується дистонічним типом змін мозкової гемодинаміки, у 20% - артеріальною гіпертензією, нестабільністю серцевого ритму і його вегетативної регуляції, у 1/4 - гіпертрофією міокарда лівого шлуночка з систолічною дисфункцією

 2. Ультразвук добре клінічно переноситься хворими з ГЗЧМТ і викликає різні разові клініко-гемодинамічні ефекти, що залежать від умов проведення процедури:

- озвучування паравертебральних зон шийно-грудного відділу хребта зменьшує виразність церебральної венозної гіпертензії і достовірно не впливає на показники центральної, периферичної і внутрішньосерцевої гемодинаміки;

- озвучування грудної клітини поліпшує церебральний кровообіг у вигляді переважного покращення венозного відтоку, викликає позитивний інотропний ефект у вигляді підвищення скоротливої здатності міокарда обох шлуночків, не впливаючи на серцевий ритм та стан периферичної гемодинаміки.

 1. У хворих з ГЗЧМТ при вихідній початковій патології церебральної гемодинаміки інгаляції актовегіну можливі і доцільні, вони добре клінічно переносяться і однонаправлено разово поліпшують стан мозкового кровообігу в порівнянні з інфузіями препарату, менш впливають на периферичний кровообіг і серцевий ритм, а більш значимо покращують легеневий кровообіг і скоротливу здатність міокарда правих відділів серця.

4. Послідовне озвучування грудної клітини у осіб з ГЗЧМТ потенціює клініко-гемодинамічну дію попередньої інгаляції актовегіну, покращуючи церебральний та легеневий кровообіг, скоротливу здатність міокарда лівого і правого шлуночків, суттєво не впливаючи на частоту серцевих скорочень.

5. Застосування ультразвуку та інгаляцій актовегіну в курсовому комплексному лікуванні хворих з ГЗЧМТ, струсом головного мозку клінічно

добре переноситься хворими і не викликає побічних ефектів, покращує їх клініко-неврологічний статус, мозковий кровообіг, легеневу і периферичну гемодинаміку як у осіб без попередньої патології серцево-судинної системи, так і у хворих з її наявністю.

6. Повторні курси комплексного лікування з застосуванням інгаляцій актовегіну та озвучування грудної клітини попереджують прогресування клініко-неврологічних і гемодинамічних наслідків ГЗЧМТ і не викликають ускладнень з боку супутньої патологїї серцево-судинної системи.

Практичні рекомендації

При виборі лікувальних фізичних чинників у хворих у гострому періоді ЗЧМТ рекомендовано враховувати клініко-неврологічні особливості їх стану, характер порушень рівня гемодинаміки, наявність чи відсутність попередньої супутньої патології, особливо - патології серцево-судинної системи.

Застосування інгаляцій актовегіну і озвучування ділянки грудної клітини в комплексному лікуванні хворих у гострому періоді ЧМТ можливо і доцільно, в тому числі у осіб із супутньою патологією.

Розроблений лікувальний спосіб фізико-фармакотерапії здійснюється наступним чином:

- інгаляції актовегіну проводять офіцинальним розчином актовегіну, додаючи до 2 мл розчину препарата 2-3 мл дистильованої води, впродовж 10 – 15 хвилин, застосовуючи ультразвуковий апарат для інгаляцій "УЗТ –1";

- ультразвуком діють в ділянці грудної клітини за авторською методикою Шеіної А.І., яка полягає у послідовному лабільному паравертабральному озвучуванні шийно-грудного відділу хребта, потім - в ділянці 6 – 7 межреберій до середньої підпахової лінії і нарешті - надключичних ділянок, потужністю 0,2 и 0,4 Вт/см2, по 2 хвилини на поле. Загальний час процедури складає 12 хвилин. Озвучування проводять через 30-40 хвилин після інгаляції актовегіну. Процедури фізико-фармакотерапії проводять кожен день на протязі 7-10 днів.

Розроблений спосіб фармако-фізіотерапії рекомендовано хворим з ГЗЧМТ, струсом головного мозку, в тому числі з наявністю супутньої патології серцево-судинної системи

Протипоказаннями для застосування даного лікувальногоо засобу є індивідуальна неcтерпність актовегіну і ультразвуку, загальні протипоказання до застосування лікувальних фізичних чинників і специфічні – для проведення методів ультразвукової та інгаляційної терапії.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових виданнях

 1. Копитько Ж.В., Роздильская О.Н. Клинико-физиологическое обоснование возможности применения актовегина в ингаляциях в практике неврологии / Проблеми медичної науки та освіти. – Харків. - 2004. - №1. – С. 87-90.

 2. Копитько Ж.В. Влияние ультразвука на клиническое состояние, церебральную и центральную гемодинамику больных с острой закрытой черепно-мозговой травмой / Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2004. – №3, С. 15-17.

 3. Копитько Ж.В. Особенности клинико-гемодинамического действия ингаляций актовегина в сочетании с озвучиванием грудной клетки у больных с острой закрытой черепно-мозговой травмой /Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. - №3. – С.30-32.

 4. Патент № 59548 А Україна, МКП 7 А 61В17/00, А61К31/00 "Спосіб лікування судинних порушень головного мозку"/ Копітько Жанна Володимирівна, Роздільська Ольга Миколаївна, Григорова Ірина Анатольївна, Старчак Олег Андрійович, Рябухіна Наталія Іванівна: Харківський державний медичний університет. UA. – № 2002075578. Завл. 08. 07. 2002; надр. 15.09.2003 // Промислова власність. – 2003. - №3. – С. 3.45 (Копітько Ж.В. обгрунтований новий спосіб лікування та доведення його переваги перед прототипом).

Тези доповідей:

 1. Копитько Ж.В. Результаты использования ингаляций актовегина в практике неврологии и нейрохирургии // Материалы международной научно-практической конф., посвящённой 100-летию со дня рождения Б.В.Лихтермана "ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ" (2-4 октября 2002 г.) – Ялта. – 2002. -С. 113-114.

 2. Копитько Ж.В. Сочетанное действие токов низкой частоты и ультразвука на церебральную гемодинамику у неврологических больных // Матер. науково-практ. конф., присвяченої 80-річчю Харківської фізіотерапевтичної школи, 26-27 листопада 2002р. "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПРИРОДНИМИ ТА ПРЕФОРМОВАНИМИ ФАКТОРАМИ (фізіотерапія, озонотерапія, курортологія)". – Харків. – 2002. – С. 25 – 26.

 3. Копитько Ж.В. Результаты сравнительной оценки влияния физических факторов на церебральную и центральную гемодинамику у неврологических больных // Матер. регіональної научно-практ. конф. "АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ", присв. 140-річчю курорту "Березівські мінеральні води", 19-20 березня 2003 р. – Харків. – 2003. – С.78-79.

 1. Копитько Ж.В. Состояние сердечно-сосудистой системы у больных острой закрытой черепно-мозговой травмой при использовании ингаляций актовегина в сочетании с озвучиванием грудной клетки // Материалы региональной научно-практ. конф. "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА", посвящённой 25-летию отделениям реабилитации больных ишемической болезнью сердца. – Славянск. – 2004. – С.179-182.

 2. Роздильская О.Н., Братчук А.Н., Гумениченко И.Д., Копитько Ж.В., Воробьёва В.А., Роздильская А.С., Рачиба О.А. Физиофармакотерапия в практике курортологии и физиотерапии: современные достижения и пермпективы // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю кафедри "Медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології" КМАПО ім. П.Л. Щупика (20-22 травня 2004 р.). – Київ. – 2004. – С. 27-29. (Копітько Ж.В. доведена ефективність застосування актовегіну в інгаляціях у поєднанні з ультразвуком у хворих ГЗЧМТ).

 3. Копитько Ж.В. К проблеме лечения и курортной реабилитации больных с сочетанной патологией внутренних органов (Тези) // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. - №2. – С. 114. (в соавт. с О.Н.Роздильской,. А.Н.Братчук, Е.Г.Степановым, В.И.Багаутдиновой, Калюжка А.А., И.Д.Гумениченко, В.А.Воробьёвой, А.С.Роздильской (Копітько Ж.В. обгрунтована можливість та доведена ефективність застосування інгаляцій актовегіну та ультразвуку в комплексному лікуванні хворих ЧМТ].

АНОТАЦІЯ

Копітько Ж. В. Застосування ультразвуку та інгаляцій актовегіну в комплексному лікуванні хворих з закритою черепно-мозковою травмою.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.33. – курортологія та фізіотерапія. - Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, Одеса, 2005.

Дисертацію присвячено вивченню можливості та клініко-патогенетичному обгрунтуванню застосування ультразвуку та інгаляцій актовегіну в лікуванні хворих з ГЗЧМТ, струсом головного мозку.


 
 

Цікаве

Загрузка...